Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Pluimveevleessector
+ 3. Legsector
+ 4. Loopvogels
+ 5. Vaccinbroedeieren
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2007, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE voor het jaar 2008 (Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2008)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikelen 6 en 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 over en verstaat daarnaast onder Veeziektenfonds PPE: het fonds als bedoeld in artikel 1 van de Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004.
Artikel 2
a. voor vleesrassen kippen € 0,00037 per ingelegd broedei,
b. voor kalkoenen € 0,00055 per ingelegd broedei,
c. voor eenden € 0,00019 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2008 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
3.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
Artikel 3
a. voor vleesrassen kippen € 0,02285 per eendagskuiken voor opfok moederdieren,
b. voor kalkoenen € 0,03599 per eendagskuiken voor opfok moederdieren.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2008 geplaatste eendagskuikens.
2
voor vleesrassen kippen € 0,2153 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren en € 0,00 per eendagskuiken voor opfok grootmoederdieren ten behoeve van rekening a van het Veeziektenfonds PPE.
3.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen ingeval van opfok moederdieren:
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE over de door hem in het kalenderjaar 2008 gehouden grootmoederdieren en moederdieren.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:
1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 afgeleverde eenden.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,00077 per kilogram afgeleverd levend gewicht.
1.
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 opgezette vleeskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,0013 per opgezet vleeskuiken.
1.
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 opgezette vleeskalkoenen.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt € 0,02226 per opgezet vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2008 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen, inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00408 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00043 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren, moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2008 geplaatste eendagskuikens.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. voor legrassen kippen ingeval van opfok gebruikspluimvee € 0,00519 per eendagskuiken,
b. voor legrassen kippen ingeval van opfok grootmoederdieren € 0,11993 per eendagskuiken,
c. voor legrassen kippen ingeval van opfok moederdieren € 0,02644 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren voor legrassen kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. € 0,00 per grootmoederdier en
b. € 0,14374 per moederdier.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal gedurende het leven van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd:
a. € 0,34571 per grootmoederdier
b. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen of biologische kippen houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over deze door hem in het kalenderjaar 2008 gehouden kippen.
2.
De tarieven van de in het eerste lid bedoelde heffing bedragen:
a. voor kippen in kooien € 0,04749 per kip;
b. voor scharrelkippen € 0,05571 per kip;
c. voor vrije uitloopkippen € 0,05651 per kip;
d. voor biologische kippen € 0,068 per kip.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende het leven van kippen in kooien, scharrelkippen, vrije uitloopkippen en biologische kippen éénmaal verschuldigd, en wel:
a. zodra deze kippen zijn geplaatst, of
b. zodra deze kippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt.
1.
De ondernemer die loopvogels houdt is aan het productschap ten behoeve van het Veeziektenfonds PPE een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2008 gehouden loopvogels.
2.
Het tarief van de in het eerste lid genoemde heffing bedraagt:
a. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
b. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
c. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]
3.
De in het tweede lid, onderdeel a. bedoelde heffing is verschuldigd op het moment van het afleveren van het eendagskuiken, dan wel, indien de loopvogel het bedrijf van de ondernemer niet verlaat, op het moment waarop het kuiken 72 uur oud is geworden.
4.
De in het tweede lid, onderdelen b. en c., bedoelde heffing is per kwartaal verschuldigd over het aantal loopvogels dat op 1 januari, 1 april, 1 juli respectievelijk 1 oktober op het bedrijf van de ondernemer aanwezig is.
Artikel 13
De ondernemer die in het kalenderjaar 2008 vaccinbroedeieren inlegt of pleegt in te leggen, is aan het productschap een heffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00009 per ingelegd vaccinbroedei.
Artikel 14
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen Veeziektenfonds (PPE) 2008.
2.
Deze verordening treedt, met uitzondering van artikel 12, tweede lid, onderdelen a., b. en c., in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.
3.
Artikel 12, tweede lid, onderdelen a., b. en c., treden in werking op een door het bestuur bij besluit nader te bepalen tijdstip, dat voor deze onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Zoetermeer, 1 november 2007
voorzitter
secretaris