Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Broedeieren en eendagskuikens
+ 3. Grootmoederdieren en moederdieren
+ 4. Vleespluimvee
+ 5. Geslacht pluimvee
+ 6. Overige bepalingen
+ 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 1 november 2012, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de pluimveevleessector voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 2 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling (PPE) 2011 artikel 2 van de Verordening fonds voor afzetbevordering (PPE) 2011 artikel 2 van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering (PPE) 2011 artikel 2 van de Verordening fonds ruimen M.g. besmette kuikens en ouderdieren legen vleesrassen kippen (PPE) 2011 artikel 2 van de Verordening fonds gezondheidszorg (PPE) 2011
1. fonds voor onderzoek en ontwikkeling : het fonds als bedoeld in ;
2. fonds afzetbevordering : het fonds als bedoeld in ;
3. fonds voor kwaliteitsverbetering : het fonds als bedoeld in ;
4. M.g. fonds : het fonds als bedoeld in ;
5. gezondheidszorgfonds : het fonds als bedoeld in .
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2013 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee:
a. voor vleesrassen kippen € 0,00257 per ingelegd broedei;
b. voor eenden € 0,00051 per ingelegd broedei.
3.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren voor het verkrijgen van gebruikspluimvee:
a. voor vleesrassen kippen € 0,00028 per ingelegd broedei,
b. voor eenden € 0,00051 per ingelegd broedei,
c. voor kalkoenen € 0,00167 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot grootmoederdieren of moederdieren is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2013 geplaatste eendagskuikens.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor vleesrassen kippen € 0,02797 per eendagskuiken in geval van opfok grootmoederdieren,
b. voor vleesrassen kippen € 0,0285 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren,
c. voor kalkoenen € 0,07045 per eendagskuiken in geval van opfok moederdieren.
1.
De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2013 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken kuikens van vleesrassen kippen op opfokvermeerderingsbedrijven € 0,01765 per eendagskuiken.
1.
De ondernemer die grootmoederdieren of moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 gehouden grootmoederdieren of moederdieren.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor vleesrassen kippen € 0,20587 per grootmoederdier,
b. voor vleesrassen kippen € 0,0682 per moederdier,
c. voor kalkoenen € 0,11532 per moederdier.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een grootmoederdier of moederdier verschuldigd, en wel:
a. Indien het grootmoederdieren of moederdieren van kippen betreft:
1. zodra de grootmoederdieren of moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de grootmoederdieren of moederdieren de leeftijd van 20 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong in productie worden genomen;
b. Indien het moederdieren van kalkoenen betreft:
1. zodra de moederdieren zijn geplaatst, of
2. zodra de moederdieren de leeftijd van 29 weken hebben bereikt, in het geval zij in het bedrijf van oorsprong als zodanig in productie worden genomen.
1.
De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2013 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor vleesrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,06087 per moederdier.
3.
Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.
Artikel 7
De ondernemer die vleeskuikens houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette vleeskuikens tegen een tarief van € 0,0019 per opgezet vleeskuiken.
Artikel 8
De ondernemer die eenden houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette eenden tegen een tarief van € 0,0006 per opgezette eend.
Artikel 9
De ondernemer die vleeskalkoenen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2013 opgezette vleeskalkoenen tegen een tarief van € 0,03775 per vleeskalkoen.
1.
De ondernemer die pluimvee slacht is aan het productschap over het geslacht gewicht van het door hem in het kalenderjaar 2013 geslachte pluimvee een bestemmingsheffing verschuldigd.
2.
Het tarief van de in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt:
a. voor oude kippen en hanen € 0,00027 per kilogram geslacht gewicht,
b. voor vleeskuikens, niet zijnde oude kippen en hanen als bedoeld onder a., € 0,00163 per kilogram geslacht gewicht,
c. voor kalkoenen € 0,00 per kilogram geslacht gewicht,
d. voor tamme eenden € 0,0008 per kilogram geslacht gewicht.
3.
Het bestuur is bevoegd om ter uitvoering van deze verordening met betrekking tot het geslacht gewicht nadere regels te stellen.
Artikel 11
De heffingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 10, zijn bestemd voor de fondsen overeenkomstig de nadere verdeling zoals opgenomen in de bijlage .
Artikel 12
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
Artikel 13
Het is de voorzitter niet toegestaan de in deze verordening bedoelde heffingen aan de ondernemer op te leggen, indien hieraan niet een door de Europese Commissie goedgekeurde steunmaatregel ten grondslag ligt.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen pluimveevleessector (PPE) 2013.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2013, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2013.
Zoetermeer, 1 november 2012
voorzitter
secretaris