Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Broedeieren en eendagskuikens
+ 3. Moederdieren
+ 4. Legkippen
+ 5. Eieren
+ 6. Eiproducten
+ 7. Overige bepalingen
+ 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 21 oktober 2004, houdende de vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de legsector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren;
Gezien de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005;
Besluit:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 en verstaat voorts onder: artikel 1 van de Verordening fonds voor onderzoek en ontwikkeling PPE 2003 artikel 1 van de Verordening fonds afzetbevordering PPE 2003 artikel 1 van de Verordening fonds voor kwaliteitsverbetering PPE 2003 artikel 2 van de Verordening financieringsfonds ten behoeve van het ruimen van met M.g. besmette ouderdieren leg- en vleesrassen kippen (PPE) 2003 artikel 1 van de Verordening fonds gezondheidszorg PPE 2003
1. o. en o. fonds : het fonds als bedoeld in ;
2. afzetbevorderingsfonds : het fonds als bedoeld in ;
3. kwaliteitsverbeteringsfonds : het fonds als bedoeld in ;
4. M.g. fonds : het fonds als bedoeld in ;
5. gezondheidszorgfonds : het fonds als bedoeld in .
1.
De ondernemer die in het kalenderjaar 2005 broedeieren, bestemd om hieruit fok- en vermeerderingspluimvee of gebruikspluimvee te verkrijgen inlegt of pleegt in te leggen, ongeacht of er al dan niet daadwerkelijk eendagskuikens uit worden verkregen, is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor broedeieren:
a. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van fok- en vermeerderingspluimvee € 0,00557 per ingelegd broedei,
b. voor legrassen kippen voor het verkrijgen van gebruikspluimvee € 0,00053 per ingelegd broedei.
1.
De ondernemer die eendagskuikens plaatst om deze op te fokken tot (groot)moederdieren of gebruikspluimvee is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief over de aantallen door hem met dat doel in het kalenderjaar 2005 geplaatste eendagskuikens.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen:
a. € 0,00957 per eendagskuiken in geval van opfok (groot)moederdieren en
b. € 0,00283 per eendagskuiken in geval van opfok gebruikspluimvee.
1.
De ondernemer die een opfokvermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor tot geslachtsrijpe moederdieren op te fokken eendagskuikens op opfokbedrijven € 0,04153 per kuiken.
1.
De ondernemer die moederdieren houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden moederdieren voor legrassen kippen tegen een tarief van € 0,03170 per moederdier.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is éénmaal per productieperiode van een moederdier van legrassen kippen verschuldigd, en wel:
a. zodra het moederdier is geplaatst, of
b. zodra het moederdier de leeftijd van 20 weken heeft bereikt, in het geval het in het bedrijf van oorsprong in productie wordt genomen, of
c. zodra het moederdier in productie genomen is, in het geval dat het wederom in productie wordt genomen.
1.
De ondernemer die een vermeerderingsbedrijf uitoefent is over het kalenderjaar 2005 aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd tegen het in het tweede lid bepaalde tarief ten behoeve van het M.g. fonds.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing bedraagt voor legrassen kippen op de vermeerderingsbedrijven € 0,14324 per moederdier.
3.
Indien de functies van opfok- en vermeerderingsbedrijf binnen één bedrijf worden uitgeoefend, is het in het tweede lid genoemde tarief verschuldigd wanneer de moederdieren 20 weken oud zijn.
1.
De ondernemer die legkippen houdt is aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hem in het kalenderjaar 2005 gehouden legkippen tegen een tarief van € 0,03100 per legkip.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is gedurende de gehele productieperiode van een legkip éénmaal verschuldigd en wel zodra de legkippen de leeftijd van 18 weken hebben bereikt, onderscheidenlijk, indien de legkippen na deze leeftijd als zodanig zijn ontvangen, zodra zij zijn ontvangen.
1.
Houders van een pakstation zijn aan het productschap een bestemmingsheffing verschuldigd over de door hen in het kalenderjaar 2005 afgeleverde eieren tegen een tarief van € 0,0000045 per ei.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij:
a. niet in Nederland zijn geproduceerd, of
b. gesorteerd ontvangen zijn van een andere houder van een pakstation, als zodanig geregistreerd bij het productschap, of
c. afgeleverd zijn aan een eiproductenfabrikant.
1.
Eiproductenfabrikanten zijn over de door hen ontvangen en tot eiproductverwerkte eieren een bestemmingsheffing verschuldigd tegen een tarief van € 0,00005 per kilogram tot eiproduct verwerkte eieren.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing is niet verschuldigd voor die eieren ten aanzien waarvan naar genoegen van het productschap wordt aangetoond dat zij niet in Nederland zijn geproduceerd.
Artikel 10 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
De bestemmingsheffingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 9, zijn bestemd voor de fondsen overeenkomstig de nadere verdeling zoals opgenomen in de bijlage .
Artikel 11 [Materieel uitgewerkt per 05-03-2006]
Voor de toepassing van deze verordening geldt het bepaalde bij of krachtens de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005 .
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffingen legsector (PPE) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 21 oktober 2004
voorzitter
secretaris