Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Vaststelling en oplegging van de bestemmingsheffing
+ § 4. De betaling van de bestemmingsheffing
+ § 5. Vermindering van de bestemmingsheffing
+ § 6. Mandaatsbepalingen
+ § 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Bedrijfschap Horeca en Catering, houdende regels ter zake van de aan de onder het Bedrijfschap Horeca en Catering ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 ten behoeve van het verstrekken van project- en budgetsubsidies door het bedrijfschap. (Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2013)
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Overwegende dat het wenselijk is ter financiering van de door het bedrijfschap te verstrekken projecten budgetsubsidies een bestemmingsheffing op te leggen;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 2, 4 en 7 van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op de Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 7, tweede lid, van het Instellingsbesluit Bedrijf schap Horeca en Catering artikel 7, eerste lid, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Horeca en Catering Werkloosheidswet
heffingsplichtige : een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een niet-rechts-persoonlijkheid bezittende vennootschap, die één of meer ondernemingen drijft of heeft gedreven gedurende enige periode in 2012;
basisheffing subsidies : de heffing, bedoeld in ;
loonsomheffing subsidies : de op de loonsom gebaseerde heffing, bedoeld in ;
loonsom : het voor de premieheffing ingevolge de als loon der werknemers aan te merken bedrag voor aftrek van de franchise, van alle werknemers in alle door de heffingsplichtige gedreven ondernemingen. Met loonsom wordt gelijkgesteld de vergoeding, exclusief btw, die wordt uitgekeerd aan uitzendbureaus, payrollingbedrijven of overeenkomstige bedrijven, ten behoeve van het beschikbaar stellen van personeel, dat onder directe gezagsverhouding van de heffingsplichtige arbeid verricht in de door de heffingsplichtige gedreven ondernemingen;
bestemmingsheffing : het totaal van de basisheffing subsidies en de loonsomheffing subsidies;
CAO-Recreatie : collectieve arbeidsovereenkomst tussen de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland en FNV Horecabond, CNV Vakmensen en Abvakabo FNV
Stichting Sociaal Fonds Recreatie : de stichting ingesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst inzake Sociaal Fonds Recreatie tussen de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland en FNV Horecabond, CNV Vakmensen en Abvakabo FNV
secretaris : de secretaris van het bedrijfschap
1.
a. De heffingsplichtige is voor het jaar 2013 per onderneming een basisheffing subsidies van € 19,- aan het bedrijfschap verschuldigd,
b. Aan de heffingsplichtige wordt een aftrek toegekend op de basisheffing subsidies ter hoogte van deze basisheffing, voor iedere onderneming die in 2013 is aangevangen.
2.
De heffingsplichtige is in aanvulling op het eerste lid over het jaar 2013 een loonsomheffing subsidies volgens een tariefschaal verschuldigd. Deze tariefschaal luidt als volgt:
3.
Voor wat betreft de hoogte van de loonsom als bedoeld in het tweede lid blijft buiten beschouwing de loonsom ten aanzien van ondernemingen waarvan de heffingsplichtige valt onder de werkingssfeer van de CAO-Recreatie en over het jaar 2013 verplicht bijdraagt aan de Stichting Sociaal Fonds Recreatie.
1.
De heffingsplichtige verstrekt op verzoek daartoe binnen vier weken de loonsom.
2.
Een verzoek daartoe kan achterwege blijven indien de loonsom reeds via het Pensioenfonds Horeca en Catering aan het bedrijfschap bekend is.
1.
De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op basis van loonsomgegevens als bedoeld in artikel 3, dan wel op basis van een schatting van de loonsom.
2.
Indien binnen drie jaar na vaststelling van de bestemmingsheffing uit een opgave van de heffingsplichtige dan wel uit nader onderzoek vanwege het bedrijfschap blijkt dat de bestemmingsheffing op basis van een onjuiste schatting is vastgesteld, kan de bestemmingsheffing worden herzien en opnieuw worden vastgesteld.
3.
Indien na vaststelling van de bestemmingsheffing ondernemingen van de heffingsplichtige met terugwerkende kracht worden opgenomen in het register van ondernemingen, genoemd in artikel 2 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008, kan de bestemmingsheffing opnieuw worden vastgesteld.
1.
Gegevens met betrekking tot de bestemmingsheffing zullen - voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald - zonder toestemming van de belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het bedrijfschap;
b. niet onder vermelding van de persoon of onderneming waarop de bestemmingsheffing betrekking heeft worden bekendgemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris of andere personen van het secretariaat van het bedrijfschap en de met financiële controle op het bedrijfschap belaste accountant en diens personeel, voor zover het kennis nemen van die gegevens voor die controle noodzakelijk is.
2.
Bekendmaking van gegevens met betrekking tot de bestemmingsheffing blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon of onderneming waarop zij betrekking hebben achterwege in de gevallen waarin uit de aard der gegevens of uit één of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken op welke persoon of onderneming die gegevens betrekking hebben.
1.
De heffingsplichtige voldoet de bestemmingsheffing binnen zes weken na dagtekening.
2.
Ingeval de heffingsplichtige ten aanzien van de betaling in gebreke blijft, wordt de heffingsplichtige schriftelijk gemaand om alsnog te betalen.
3.
Bij niet tijdige betaling van de bestemmingsheffing:
a. kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht, welke minimaal € 6,- en maximaal € 14,- van het openstaande bedrag bedragen;
b. kan rente worden gevorderd over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn;
c. kan vergoeding worden gevorderd van alle invorderingskosten.
De rente wordt berekend naar het percentage bedoeld in artikel 6:119 jo 6:120 Burgerlijk Wetboek, dat geldt op de datum waarop de rente wordt gevorderd. De invorderingskosten worden vastgesteld volgens de staffel incassokosten kantonrechters.
Artikel 7
Het bestuur van het bedrijfschap kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, de bestemmingsheffing in algemene zin verminderen.
1.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 4, alsmede tot het bepaalde in de artikelen 3, eerste lid en 6, tweede en derde lid, wordt gemandateerd aan de secretaris.
2.
De bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, mogen door de secretaris worden ondergemandateerd.
3.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften tegen in ondermandaat genomen besluiten wordt gemandateerd aan de secretaris.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing subsidieverstrekking Bedrijfschap Horeca en Catering 2013.
Zoetermeer, 10 oktober 2012
voorzitter
secretaris