Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Onderwerpen
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bestemmingsheffing Scholing, Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt 2002-2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 20 mei 2008.
VERORDENING van het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf van 8 april 2003 houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van de bevordering van maatregelen op het gebied van scholing, goede arbeidsomstandigheden en gezondheidszorg, werkgelegenheid en een goede werking van de arbeidsmarkt voor de natuursteenbranche. (Verordening Bestemmingsheffing Scholing, Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt 2002/2003)
HET BESTUUR VAN HET BEDRIJFSCHAP NATUURSTEENBEDRIJF,
Gelet op de artikelen 93 en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 8 van de Instellingsverordening Bedrijfschap Natuursteenbedrijf en artikel 5 van de Algemene heffingsverordening.
Besluitvast te stellen de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
Bedrijfschap : Bedrijfschap voor het Natuursteenbedrijf;
Onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
Artikel 2
Ten behoeve van de nader door het bestuur van het bedrijfschap bij besluit te nemen maatregelen ter bevordering van:-
goede arbeidsomstandigheden in het algemeen en de gezondheidszorg in verband met de arbeid in de natuursteenbedrijfstak in het bijzonder,-
de vakbekwaamheid, opleiding en bijscholing van alle werkenden in de natuursteenbedrijfstak in de meest ruime zin des woords,-
de werkgelegenheid en een goede werking van de arbeidsmarkt.
1.
Aan allen die een onderneming drijven waarvoor het Bedrijfschap Natuursteenbedrijf is ingesteld, wordt ten behoeve van de in het vorige artikel genoemde doeleinden een heffing opgelegd welke bestaat uit:
a) een basisbedrag van € 40,- per in de betreffend onderneming werkende persoon in 2003, waarbij geldt dat voor personen ouder dan 65 jaar en voor administratiefwerkenden voorzover minder dan 8 uur per week werkzaam, een korting wordt toegepast van € 30,- per persoon,
alsmede,
b) voor elke werknemer die werkzaam is in een bedrijf dat het natuursteenbedrijf uitoefent en waarop de CAO voor het Natuursteenbedrijf van toepassing is een door deze werkgever af te dragen bedrag overeenkomend met een percentage van het premieloon in de zin van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV). Voor het kalenderjaar 2002 is dit 1 % en voor het kalenderjaar 2003 is dit 2%.
2.
Onder werkzame personen als bedoeld in lid 1worden verstaan alle personen die in de onderneming werkzaam zijn, hetzij in dienstbetrekking hetzij niet in dienstbetrekking, en betrokken zijn bij zowel direct productieve werkzaamheden als niet-direct productieve werkzaamheden.
3.
De peildata voor het vaststellen van de in lid 1 onder a. genoemde bedragen zijn 1 juli 2002 en 1 januari 2003. Is een in de onderneming werkzame persoon tussen beide peildata: -
in dienst getreden dan telt deze persoon ter berekening van het in lid 1 bedoelde bedrag slecht voor de helft mee;-
uit dienst getreden dan telt deze persoon ter berekening van het in lid 1 bedoelde bedrag in het geheel niet mee.
Artikel 4
Allen die een onderneming drijven dienen desgevraagd aan de secretaris van het bedrijfschap opgave te doen van alle door hem, ter vaststelling van de in artikel 2 genoemde en in rekening te brengen heffing, verlangde gegevens.
Artikel 5
Ten aanzien van de verstrekking van gegevens, de oplegging van een ambtshalve heffing indien deze gegevens niet worden verstrekt, de geheimhouding van deze gegevens en de bevoegdheid tot inzage van boeken en bescheiden, zijn van toepassing de bepalingen van de Algemene Heffingsverordening en de Registratieverordening.
1,.
Het totaal van de in artikel 3 lid 1 onder a genoemde bedragen wordt rechtstreeks door het bedrijfschap door middel van een op te leggen aanslag geïnd. Het in artikel 3 lid 1 onder b bedoelde bedrag zal eveneens door het Bedrijfschap rechtstreeks worden geïnd met dien verstande dat om administratief-technische redenen de verschuldigde heffing namens het Bedrijfschap kan worden geïnd door SFB-Diensten te Amsterdam .
2.
De ondernemer aan wie ingevolge deze Verordening een heffing wordt opgelegd zal, voor wat betreft het in artikel 3 lid 1 onder b genoemde bedrag van zijn betaling zijn gekweten indien en voor zover het door hem verschuldigde reeds is afgedragen aan de SFB-Diensten te Amsterdam.
Artikel 7
Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing Scholing, Arbeidsomstandigheden en ontwikkeling Arbeidsmarkt 2002/2003.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking op 10 april 2003 en werkt terug tot 1 januari 2002.
Rijswijk, 8 april 2003
voorzitter
secretaris