Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing schoenendetailhandel 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 26 juni 2002, houdende vaststelling bestemmingsheffing ten behoeve van de Adviescommissie schoenendetailhandel voor het jaar 2003 (Verordening bestemmingsheffing schoenendetailhandel 2003)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 12, derde lid van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gezien het verzoek van de Vereniging Mitex, vereniging van ondernemers in de schoenendetailhandel en van de Vereniging Grootwinkelbedrijven in Schoenen (VGS);
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. een onderneming: een onderneming waarin de schoenendetailhandel wordt uitgeoefend;
c. schoenendetailhandel: het aan particulieren verkopen van schoenen (incl. sportschoenen), laarzen, sandalen of pantoffels;
d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
Artikel 2
In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2003 van overeenkomstige verordening van toepassing.
1.
Deze verordening is van toepassing op ondernemers die een onderneming drijven met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de schoenendetailhandel wordt uitgeoefend.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op ondernemers die:
a. de detailhandel in schoenen uitsluitend in de vorm van ambulante handel uitoefenen;
b. uitsluitend de detailhandel in maatschoenen en orthopedische schoenen uitoefenen;
c. uitsluitend de detailhandel in klompen uitoefenen.
1.
Aan de ondernemers, die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven als bedoeld in artikel 3, wordt voor het jaar 2003 een heffing opgelegd.
2.
De bestemmingsheffing wordt vastgesteld op grondslag van het aantal verkoopplaatsen waarin de detailhandel in schoenen wordt uitgeoefend en bedraagt:
a. voor de eerste verkoopplaats € 181.51;
b. voor elke volgende verkoopplaats € 27.23, met een maximum van 100 verkoopplaatsen
Artikel 5
Aan de ondernemer die lid is van:
a. de Vereniging Mitex;
b. de Vereniging Grootwinkelbedrijven in schoenen;
en over het jaar 2002 aan een van deze organisaties de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van maximaal 25 % met een maximum van 50% van de aan een van deze organisaties betaalde contributie (excl.BTW).
1.
Artikel 5 is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet-onbetekend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemen die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
2.
De in het vorige lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan.
3.
Op een verzoek als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel beslist.
Artikel 8
De voorzitter is belast met de uitvoering van deze verordening.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.
Artikel 10
Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening bestemmingsheffing schoenendetailhandel 2003 en zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 26 juni 2002
voorzitter
secretaris