Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 6 september 2013.
Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het pianotechnisch bedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie pianotechnisch bedrijf;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. pianotechnisch bedrijf: het bedrijf van het onderhouden, repareren of stemmen van akoestische piano's of vleugels.
c. werknemer: degene die op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer in de onderneming werkzaam is en piano's of vleugels onderhoudt, repareert of stemt;
d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het pianotechnisch bedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van de vakopleiding en het competentiegericht onderwijs voor het pianotechnisch bedrijf, alsmede activiteiten die het professionaliseren van de ondernemers bevorderen.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 158 per onderneming; en
b. een heffing per werknemer van € 90.
1.
De ondernemer is verplicht om op eerste vordering de voorzitter opgave te doen van het aantal werknemers in de onderneming.
2.
Indien de ondernemer, ondanks herhaald verzoek, de in het eerste lid bedoelde gegevens niet verstrekt, stelt de voorzitter het aantal werknemers ambtshalve vast.
Artikel 5
De voorzitter vermindert de opgelegde heffing met 50% indien in de onderneming met 0 of 1 werkzame persoon de omzet op jaarbasis (exclusief BTW), die in de onderneming is behaald bij de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf, niet meer bedraagt dan € 5.000.
1.
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het pianotechnisch bedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 7
Vermindering als bedoeld in artikel 5 en 6 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.
Artikel 9
De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3, 4, 5 en 6.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing pianotechnisch bedrijf 2013.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 november 2012
voorzitter
secretaris