Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vaststelling en oplegging van de heffing
+ § 4. Vermindering van heffing
+ § 5. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels ter zake van de aan de ondernemers die het natuursteenbedrijf uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie natuursteenbedrijf;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
b. omzet: de omzet behaald met de onderneming op de Nederlandse markt exclusief BTW;
c. werkende: ieder persoon die in de onderneming werkzaam is, hetzij in dienstbetrekking, hetzij niet in dienstbetrekking en betrokken is bij zowel direct productieve werkzaamheden als niet-direct productieve werkzaamheden;
d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
1.
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het natuursteen bedrijf wordt uitgeoefend.
2.
In deze verordening wordt onder uitoefening van het natuursteenbedrijf niet de gespecialiseerde groothandel in natuursteen verstaan.
1.
Aan de ondernemers bedoeld in artikel 2, die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het natuursteenbedrijf wordt uitgeoefend, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van projecten op het gebied van het bevorderen van een goede bedrijfsvoering in het algemeen en de persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en werknemers in het bijzonder.
2.
Als grondslag voor de heffing geldt de omzet in 2011.
3.
De heffing bedoeld in het eerste lid wordt als volgt samengesteld:
a. over de omzet tot € 115.000: € 0,95 per duizend euro omzet;
b. over het gedeelte van de omzet vanaf € 115.000 tot € 225.000: € 0,78 per duizend euro omzet;
c. over het gedeelte van de omzet vanaf € 225.000 tot € 450.000: € 0,63 per duizend euro omzet;
d. over het gedeelte van de omzet vanaf € 450.000 tot € 2.250.000: € 0,53 per duizend euro omzet;
e. over omzetten vanaf € 2.250.000: € 0,20 per duizend euro omzet.
4.
De heffing op grond van artikel 3, derde lid, bedraagt tenminste € 75.
5.
In afwijking van het tweede lid, wordt voor ondernemers die de bedrijfsuitoefening na 1 januari 2011 hebben aangevangen als grondslag gehanteerd de omzet over de periode van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 31 december 2012, met een maximum van twaalf maanden vanaf de aanvang van de bedrijfsuitoefening.
1.
Aan de ondernemers bedoeld in artikel 2, die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening een onderneming drijven waarin het natuursteenbedrijf wordt uitgeoefend, wordt naast de heffing als bedoeld in artikel 3, een heffing opgelegd ten behoeve van de bedrijfsgezondheidszorg en goede arbeidsomstandigheden in de bedrijven.
2.
De heffing bedraagt € 40 per in de onderneming werkende, waarbij geldt dat voor werkenden ouder dan 65 jaar en voor administratief werkenden voorzover minder dan 8 uur per week werkzaam, een korting wordt toegepast van € 30.
3.
De peildatum voor het vaststellen van de in het tweede lid genoemde bedragen is 1 oktober 2012.
1.
De voorzitter stelt de grondslag van de heffingen vast.
2.
De ondernemer is verplicht om op eerste vordering de voorzitter de gegevens te verstrekken en de boeken en bescheiden over te leggen, die hij naar zijn oordeel nodig heeft om de grondslag van de heffingen te kunnen vaststellen. De voorzitter kan om een accountantsverklaring verzoeken.
3.
Indien de ondernemer, ondanks herhaald verzoek, de in het tweede lid bedoelde gegevens of bescheiden niet verstrekt of overlegt, stelt de voorzitter de grondslag vast op basis van geschatte cijfers.
Artikel 6
De voorzitter stelt de heffingen vast op basis van de ingevolge artikel 5 vastgestelde grondslag.
1.
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het natuursteenbedrijf kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
1.
Vermindering als bedoeld in artikel 7 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. De voorzitter kan de ondernemer daartoe verzoeken een accountantsverklaring te overleggen.
2.
Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.
Artikel 10
De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3, 4, 5, 6 en 7.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 12
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing natuursteenbedrijf 2013.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Den Haag, 7 november 2012
voorzitter
secretaris