{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 31 oktober 2012, houdende vaststelling bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Adviescommissie sportdetailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder: artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel
a. midden- en kleinbedrijf : ondernemingen met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend met een maximum van 15 verkoopplaatsen en 100 medewerkers;
b. een onderneming : een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in ;
c. de ondernemer : degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. sportdetailhandel : het aan particulieren verkopen van sportartikelen en sportkleding;
e. ambulante handel : markthandel, straathandel en handel te water;
f. verkoopplaats : iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;
g. bestemmingsheffing : de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
h. de voorzitter : de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
1.
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend, en
b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin de sportdetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;
b. een onderneming drijven waarin uitsluitend de detailhandel in kampeerartikelen, wapensport, sportschoenen, detailhandel in boten en vaartuigen, hengelsportartikelen of sportprijzen wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze verordening, wordt voor het jaar 2013 een bestemmingsheffing opgelegd. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de sportdetailhandel door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne.
2.
De bestemmingsheffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 75,- per onderneming; en
b. een filiaalheffing van € 50,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.
Artikel 4
De artikelen 6 tot en met 17 van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2013 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3 en besluiten voortvloeiend uit artikel 4 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 7
Deze verordening wordt aangehaald als; Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2013.
Den Haag, 31 oktober 2012
voorzitter a.i.
secretaris