{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De bestemmingsheffing
+ § 3. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 28 mei 2008, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel voor het jaar 2008 (Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2008)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Adviescommissie sportdetailhandel;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. midden- en kleinbedrijf: ondernemingen met één of meer verkoopplaatsen waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend met een maximum van 15 verkoopplaatsen en 100 medewerkers;
b. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:
al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;
meewerkende ondernemer;
meewerkend gezinslid van de ondernemer;
e. sportdetailhandel: het aan particulieren verkopen van sportartikelen en sportkleding;
f. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;
h. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
1.
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de sportdetailhandel wordt uitgeoefend, en
b. behoren tot het midden- en kleinbedrijf, of
c. een onderneming drijven waarin de sportdetailhandel uitsluitend via het internet wordt uitgeoefend.
2.
Deze verordening is niet van toepassing op de ondernemers die:
a. een onderneming drijven waarin de sportdetailhandel uitsluitend in de vorm van ambulante handel wordt uitgeoefend;
b. een onderneming drijven waarin uitsluitend de detailhandel in kampeerartikelen, gespecialiseerde sportartikelen, sportschoenen, wapensport, watersportartikelen, hengelsportartikelen of sportprijzen wordt uitgeoefend.
1.
Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2008 een bestemmingsheffing opgelegd. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de sportdetailhandel door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren en van een bewustwordingscampagne.
2.
De bestemmingsheffing bestaat uit:
a. een basisheffing van € 200,– per onderneming; en
b. een filiaalheffing van € 100,– voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.
1.
Aan de ondernemer die lid is van Mitex en over het jaar 2007 aan deze organisatie de volledige contributie heeft betaald, wordt een aftrek toegestaan van 25%. De aftrek bedraagt nooit meer dan 50% van de bestemmingsheffing met een maximum van 50% van de betaalde contributie (exclusief BTW).
2.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondernemers die, al dan niet rechtstreeks, lid zijn van een organisatie van ondernemers die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is en die:
a. krachtens haar statutaire doelstelling haar werkzaamheid kan uitstrekken tot ten minste een belangrijk gedeelte van het terrein waarop het bedrijfslichaam een taak heeft te vervullen,
b. voldoet aan de kwalitatieve representativiteitscriteria, genoemd in de artikelen 3 tot en met 7 van de Verordening representativiteit organisaties,
c. tot de werkingssfeer van het bedrijfslichaam behorende leden heeft, waarvan het gewogen aantal niet onbetekenend is,
d. met betrekking tot de behartiging van sociaal-economische belangen van ondernemers een positie van enige betekenis inneemt binnen de groep van ondernemers die zij beoogt te organiseren, hetgeen onder meer kan blijken uit de mate van representativiteit binnen die groep, de deelname aan het arbeidsvoorwaardenoverleg, het verrichten van studies of diensten die ook buiten die groep van belang worden geacht en de deelname aan regelmatig overleg met de overheid, en
e. haar activiteiten, al dan niet door middel van een federatie van gelijksoortige organisaties, landelijk ontplooit.
3.
De in het tweede lid bedoelde aftrek wordt slechts toegestaan indien daartoe door het bestuur van de desbetreffende organisatie een verzoek is gedaan en daarop door het dagelijks bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel positief is beslist.
Artikel 6
Het besluit tot het opleggen van de bestemmingsheffing als bedoeld in artikel 3, alsmede besluiten voortvloeiend uit artikel 5 van deze verordening worden genomen door de voorzitter.
Artikel 7
Deze verordening treedt in werking na afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, en werkt terug tot en met l januari 2008.
Artikel 8
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing MKB-sportdetailhandel 2008.
Deze verordening zal worden afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Den Haag, 28 mei 2008
voorzitter
secretaris