Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Onderwerp van de verordening
+ § 3. Heffingen
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Bestemmingsheffing Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Dranken van 13 november 2002 houdende vaststelling van de bestemmingsheffing ten behoeve van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting voor het jaar 2003 (Verordening Fonds Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003)
Het bestuur van het Productschap Dranken heeft,
gelet op artikel 93 2 e lid ad g, artikel 126, vierde lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, en artikel 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken, gehoord de Commissie voor gedistilleerd, besloten de navolgende verordening vast te stellen:
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. Grondstoffen: De in Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken gedestilleerde ethylalcohol uit landbouwproducten en distillaat uit landbouwproducten (Publikatieblad L 160, 12 juni 1989);
2. Gedistilleerde dranken: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:
1. bestemd voor menselijke consumptie;
2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten als vermeld in Bijlage III van Verordening (EEG) 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum-alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
4. verkregen:
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.
hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al dan niet in aanwezigheid van aroma's en/of door aftrekking van plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma's, suikers of andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit landbouwproducten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;
4. hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:
één of meer andere gedistilleerde dranken;
ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten of eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;
één of meer alcoholische dranken;
één of meer dranken;
hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;
3. Zwakgedistilleerde dranken: Alcoholhoudend product met een alcoholgehalte van minder dan 15 procent vol, behorend tot GN-code 2208 van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;
4. Alcoholgehalte: Het gehalte aan zuivere ethylalcohol bij een temperatuur van 20 graden C, uitgedrukt in volumeprocenten;
5. Bereiden: Iedere bewerking - met uitzondering van bottelen - waardoor uit grondstoffen een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank vervaardigd wordt of de samenstelling daarvan wijzigt;
6. Bottelen: Het afvullen van verpakkingen welke bestemd zijn om aan de consument af te leveren met een gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde drank;
7. Productschap: Het Productschap Dranken;
8. Commissie: De Commissie voor gedistilleerd (de Commissie ex 88a WBO, ingesteld bij het Instellingsbesluit Productschap Dranken ).
9. Secretaris: De secretaris van de Commissie voor gedistilleerd.
1.
Er is een Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting.
2.
De middelen van dit Fonds maken deel uit van het vermogen van het Productschap.
3.
Het Fonds wordt als een afzonderlijke hoofdfunctie opgevoerd in de begroting van het Productschap en wordt beheerd door het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
De baten van het Fonds bestaan uit:
a. De opbrengst van de heffingen op grond van deze verordening verminderd met eventuele inningskosten;
b. De gekweekte rente van de middelen van het Fonds;
1.
De middelen van het fonds zijn bestemd voor:
a. bijdragen ter financiering van met name de onderstaande activiteiten:
b. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de consumptie en de productie van gedistilleerde dranken en alcohol, het alcoholmisbruik en daarmee verband houdende werkzaamheden;
c. uitvoering van literatuurstudies, marktonderzoekingen, de begeleiding van milieuproblematiek en soortgelijke onderwerpen en projecten;
d. het produceren en verstrekken van informatie in de ruimste zin des woords, verband houdende met het bovenstaande;
e. de bevordering van belangstelling voor en kennis van gedistilleerde dranken.
2.
Het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.
1.
Aan degenen die een onderneming drijven waarin uit grondstoffen gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid die beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, wordt een heffing opgelegd, welke bedraagt Euro 1,32 per hectoliter ingeslagen grondstof, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
2.
Aan degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken voor de eerste maal beschikbaar komen voor ge- of verbruik in Nederland, en bij wie deze producten niet reeds aan heffing onderhevig zijn krachtens lid 1, wordt een heffing opgelegd, welke bedraagt Euro 1,32 per hectoliter in het verkeer gebrachte gedistilleerde dranken en/of zwak gedistilleerde dranken, omgerekend tot een sterkte van 100% vol.
3.
De in het eerste lid bedoelde heffing is eveneens verschuldigd voor degenen die een onderneming drijven waarin gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken worden bereid anders dan uit de grondstoffen en wel berekend per hl 100% vol, van de op deze wijze verkregen gedistilleerde dranken.
1.
Ondernemingen als bedoeld in artikel 3 lid 2 sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken zijn op grond van artikel 93 2 ? lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie gehouden aan de secretaris opgave te doen van de hoeveelheid van de per heffingsperiode bereide en in het verkeer gebrachte gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken. De secretaris draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van de aldus verkregen informatie.
2.
Oplegging van de heffing geschiedt door toezending door de secretaris van een heffingsaanslag conform de in artikel 5 van deze verordening vastgestelde heffing aan de ondernemingen overeenkomstig artikel 3, tweede lid, sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2006]
Het bestuur van de Commissie voor gedistilleerd kan besluiten dat artikel 5 van deze Verordening niet van toepassing is ten aanzien van een door haar te bepalen periode.
De secretaris geeft indien hiertoe besloten is, hiervan kennis aan de ondernemingen ex artikel 3, tweede lid sub c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.
2.
De Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2001 wordt ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bestemmingsheffing Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek en Voorlichting 2003,
Den Haag, 13 november 2002
voorzitter
secretaris