Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 10 november 2004, houdende vaststelling van een bestemmingsheffing ten behoeve van het fonds voedselveiligheid vee- en vleessector voor het jaar 2005 (Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 100, derde lid, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 10 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie over van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 dan wel van de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zodra deze in werking is getreden, en verstaat voorts onder:
a. ondernemer : degene, die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
b. runderen : runderen, huisdieren, van 1 jaar en ouder;
c. kalveren : runderen, huisdieren, jonger dan 1 jaar;
d. varkens : varkens, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;
e. schapen : schapen, huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;
f. geiten : geiten, huisdieren, waarvan het levend gewicht gelijk is aan of hoger is dan 12 kg, dan wel het geslacht gewicht met kop gelijk is aan of hoger is dan 6,5 kg, dan wel het geslacht gewicht zonder kop gelijk is aan of hoger is dan 6,0 kg;
g. dieren : runderen, kalveren, varkens, schapen en geiten;
h. vee-eenheid : rekenfactor ter bepaling van de heffingsvrije voet, als bedoeld in artikel 2, tweede lid.
1.
De ondernemer, die in het jaar 2005 één of meer dieren slacht of doet slachten, is ten behoeve van het Fonds voedselveiligheid vee- en vleessector over die dieren per dier en per diersoort een heffing verschuldigd volgens het navolgende tarief:
2.
De heffing is door de ondernemer verschuldigd over het aantal dieren dat in het kalenderjaar wordt geslacht, voor zover dit aantal uitgedrukt in vee-eenheden, groter is dan 1.000.
3.
Voor de berekening en vaststelling van de in het tweede lid bepaalde heffingsvrije voet geldt een rund als 1 vee-eenheid, geldt een kalf als 0,6 vee-eenheid, geldt een varken als 0,3 vee-eenheid, geldt een schaap als 0,15 vee-eenheid en geldt een geit als 0,15 vee-eenheid.
4.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap is vastgesteld dat het behoort tot de categorieën 5 of 6 zoals bedoeld in artikel 1, onder q, van het Retributiebesluit Vleeskeuringswet. Voor de berekening van de in het tweede lid bepaalde heffingsvrije voet worden de hiervoor bedoelde dieren niet in aanmerking genomen.
5.
De heffing, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd voor een dier, ten aanzien waarvan ten genoegen van het productschap wordt aangetoond dat de periode tussen het tijdstip van invoer en het tijdstip van slacht korter is dan twee maanden in het geval het varkens, geiten en schapen betreft, respectievelijk drie maanden in het geval het kalveren en runderen betreft.
Artikel 3
De heffing bedoeld in artikel 2, eerste lid, mag niet als zodanig worden doorberekend aan de leveranciers van slachtdieren.
Artikel 4
De Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 , dan wel de Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005 zodra deze in werking is getreden, is van toepassing.
1.
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing fonds voedselveiligheid vee- en vleessector (PVV) 2005.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
3.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 10 november 2004
voorzitter
secretaris