Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied
+ § 2. De heffing
+ § 3. Vermindering van heffing
+ § 4. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 7 november 2012, houdende regels terzake van de aan de ondernemers die het dakdekkersbedrijf hellende daken uitoefenen op te leggen bestemmingsheffing voor het jaar 2013 (Verordening bestemmingsheffing dakdekkers hellende daken 2013)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gezien het advies van de Commissie dakdekkersbedrijf hellende daken;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. Het dakdekkersbedrijf hellende daken: het bedrijf van het aanbrengen, onderhouden of herstellen van lei- of pannendaken;
b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
c. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Handelsregisterbesluit 2008 die betrokken zijn bij de uitoefening van het dakdekkersbedrijf hellende daken;
d. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het dakdekkersbedrijf hellende daken wordt uitgeoefend.
Artikel 3
Aantal werkzame personen heffing werkzame personen
0 nihil
1 nihil
2 € 125
3 € 150
4 € 175
5 tot 10 € 350
10 tot 20 € 700
20 tot 50 € 1.600
50 en meer € 3.400
1.
Aan de ondernemers die op of na de dag van inwerkingtreding van deze verordening het dakdekkersbedrijf hellende daken uitoefenen, wordt voor het jaar 2013 een heffing opgelegd ten behoeve van de bevordering van de sociaal economische ontwikkeling van de hellende dakenbranche door middel van scholing en opleiding, verbeteren van arbeidsomstandigheden, voorlichting aan de branche, helpdesk, behartiging van branchebelangen door zitting in (inter)nationale normcommissies.
2.
De heffing bedoeld in het eerste lid bestaat uit:
a. een basisheffing van € 400,- per onderneming; en
b. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal werkzame personen werkzaam in de onderneming, met toepassing van het in het derde lid opgenomen schema.
3.
De heffing werkzame personen bedraagt:
1.
Bij cumulatie van onderhavige bestemmingsheffing met een of meer andere aan het Hoofdbedrijfschap Ambachten te betalen bestemmingsheffingen, wordt de heffing tot nihil verminderd, indien de uitoefening van het dakdekkersbedrijf hellende daken kan worden aangemerkt als een nevenactiviteit ten opzichte van die andere bedrijfsuitoefening of bedrijfsuitoefeningen waarvoor een bestemmingsheffing is opgelegd.
2.
De vermindering wordt alleen toegepast ten aanzien van de onderneming waarin één persoon alle bedrijven uitoefent waarvoor bestemmingsheffingen zijn opgelegd.
Artikel 5
Vermindering als bedoeld in artikel 4 wordt slechts verleend op aanvraag. De aanvrager toont ten genoegen van de voorzitter aan dat aan de in het betreffende artikel genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een aanvraag wordt binnen 6 weken nadat de heffing is opgelegd bij de voorzitter ingediend.
Artikel 7
De voorzitter neemt de besluiten op grond van de artikelen 3 en 4.
Artikel 8
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging in het Verordeningen blad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestemmingsheffing dakdekkersbedrijf hellende daken 2013.
Deze regeling zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Den Haag, 7 november 2012
voorzitter
secretaris