Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007
De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,
Overwegende dat het gewenst is regels te stellen met betrekking tot de wijze van benoeming van de leden van de kamers van toezicht;
Gelet op artikel 94 van de Wet op het notarisambt;
Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;
Gelet op de adviezen van de ringen;
Stelt de navolgende verordening vast:
1.
Wanneer moet worden voorzien in de benoeming van een notaris of kandidaat-notaris tot lid of plaatsvervangend lid van de kamer van toezicht stelt het ringbestuur alle leden van de ring schriftelijk of langs elektronische weg van het bestaan van de noodzaak van benoeming op de hoogte. Het ringbestuur vraagt de leden hierbij wie zich voor benoeming beschikbaar wil stellen.
2.
De leden van de ring kunnen een reactie schriftelijk of langs elektronische weg binnen twee weken na verzending van het verzoek bij de secretaris van het ringbestuur indienen. Vóór het opstellen van de uiteindelijke voordracht hoort het ringbestuur de voorzitter van de kamer van toezicht over de kandidaten.
3.
Het ringbestuur stelt uit de reacties een voordracht op. Het ringbestuur kan besluiten reacties die binnenkomen na het verstrijken van de termijn van twee weken alsnog mee te nemen in de voordracht.
4.
Bij de oproeping voor de eerstvolgende vergadering wordt de benoeming geagendeerd onder vermelding van de voordracht. Voor iedere vacature bevat de voordracht zo mogelijk ten minste twee namen. De ringvergadering benoemt een lid uit de voordracht.
5.
Het in de voorgaande leden bepaalde is ook van toepassing op herbenoemingen.
Artikel 2
Het bestuur van de KNB is bevoegd om met betrekking tot de in deze verordening behandelde onderwerpen nadere regels te geven. Over het ontwerp daarvan wordt de ledenraad geraadpleegd.
De regels worden zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennis van het Ministerie van Justitie gebracht.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht 2007.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking een dag nadat de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 tweede lid Wet op het notarisambt is verstreken.