Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Procedure
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 29 mei 2008.
Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht
De ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie KNB;
Overwegende dat het gewenst is regelen te stellen met betrekking tot de wijze van benoeming van de leden van de kamers van toezicht;
Gelet op artikel 94 van de Wet op het notarisambt;
Gezien het ontwerp van het bestuur met bijbehorende toelichting;
Gelet op de adviezen van de kamers van toezicht;
Gelet op de adviezen van de ringen;
stelt de navolgende verordening vast:
1.
Wanneer moet worden voorzien in de benoeming van een notaris of kandidaat-notaris tot of plaatsvervangend lid van de kamer van toezicht stelt hel ringbestuur alle leden van de ring schriftelijk van hei beslaan van de noodzaak van benoeming op de hoogte. Het ringbestuur vraagt de leden hierbij wie zich voor benoeming beschikbaar wil stellen. De leden kunnen de aandacht van het bestuur vestigen op geschikte kandidaten.
2.
De leden van de ring moeten een reactie schriftelijk binnen twee weken na verzending van het verzoek bij de secretaris van het ringbestuur indienen.
3.
Het ringbestuur deelt binnen twee weken na afloop van de termijn als bedoeld in lid 2 de leden van de ring schriftelijk mee welke notarissen en/of kandidaat-notarissen zich beschikbaar hebben gesteld voor het lidmaatschap van de kamer.
Aan degenen die door anderen als kandidaat zijn genoemd wordt door het ringbestuur gevraagd of zij zich voor benoeming beschikbaar stellen. Bij een bevestigend antwoord worden zij als kandidaat vermeld.
4.
Het ringbestuur zendt tegelijk mei dit schrijven een antwoordkaart aan de leden waarop zij kenbaar kunnen maken wie van de kandidaten hun voorkeur heeft. De antwoordkaart moet binnen twee weken na verzending aap de secretaris van de ring worden gezonden.
1.
Het ringbestuur roept na het verstrijken van de in artikel 1 lid 4 bedoelde termijn binnen zes weken een ringvergadering bijeen. Bij de oproeping maakt het bestuur de uitkomst bekend van de in artikel 1 lid 4 bedoelde voorkeur van de leden en deelt mee welke voordracht door het bestuur op grond hiervan is opgesteld. De voordracht bevat voor iedere vacature zo mogelijk twee namen.
2.
De leden van de ring brengen met betrekking tot de door het bestuur opgestelde voordracht schriftelijk hun stem uit in de in lid 1 bedoelde vergadering. Degene die de meeste stemmen op zich heeft verzameld is daarmee door de ringvergadering benoemd. Staken de stemmen dan is degene benoemd die door het bestuur als eerste op de voordracht is geplaatst
3.
De secretaris van de ring stelt de kamer van toezicht schriftelijk in kennis van de benoeming.
Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening benoeming notariële leden van de kamers van toezicht.
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2000 of zoveel later als de termijn van tien dagen na publicatie in de Staatscourant als bedoeld in artikel 91 lid 2 Wet op het notarisambt is verstreken.
Utrecht, 16 februari 2000