Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Definities van jenever, “vruchtenjenever” en korenwijn
+ § 3. Definitie van Advocaat
+ § 4. Overige gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken
+ § 5. Naleving
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening d.d. 11-11-2009 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en zwak gedistilleerde dranken; Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
de artikelen 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissies ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen de navolgende Verordening.
1.
Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te noemen "Instellingsbesluit".
2.
In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:
a. gedistilleerde drank : zijnde een alcoholhoudende drank:
1. bestemd voor menselijke consumptie;
2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten eierlikeur en advocaat, zoals vermeld in categorie 41 van Bijlage II van Verordening (EG) 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum- alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
3. is geproduceerd:
hetzij rechtstreeks conform artikel 2 lid 1 d) i van verordening 110/2008;
hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank conform artikel 2 lid 1 d) ii van verordening 110/2008;
hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;
4. waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.
Dranken die vallen onder de GN-codes 2203, 2204, 2205, 2206 en 2207 worden evenwel niet als gedistilleerde dranken beschouwd.
b. zwak gedistilleerde dranken : alcoholhoudend product met minder dan 15% vol, met uitzondering van eierlikeur en advocaat, behorend tot GN-code 2208 van de EG-verordening van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is;
c. verzoeting : bewerking waarbij voor de bereiding van gedistilleerde dranken een of meer van de producten worden gebruikt zoals vermeld in Bijlage I onder punt 3 van verordening 110/2008;
d. ethylalcohol uit landbouwproducten : ethylalcohol met de in bijlage I onder punt 1 van de verordening 110/2008 genoemde eigenschappen;
e. distillaat uit landbouwproducten : alcoholhoudende vloeistof verkregen zoals omschreven in bijlage I onder punt 2 van de verordening 110/2008;
f. moutwijn : granen eau-de-vie en/of granendistillaat zoals omschreven in verordening 110/2008, bereid door distillatie met een alcoholpercentage van tenminste 46% vol. en ten hoogste 48% vol;
g. alcohol-volumegehalte : verhouding tussen het volume zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 ° C dat het betrokken product bevat, en het totale volume van het product bij die temperatuur.
h. rijping : bewerking waarbij men in geschikte recipiënten langs natuurlijke weg bepaalde reacties tot stand laat komen waardoor de betrokken gedistilleerde drank organoleptische eigenschappen krijgt die deze voordien niet had;
i. verordening 110/2008 : de verordening van de Europese Gemeenschap nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 tot vaststelling van algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad (Pb EG L 039);
j. productschap : Productschap Dranken
k. secretaris : de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;
l. commissie : een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
1.
Jenever of genever: een gedistilleerde drank die overeenkomstig de bepalingen van categorie 19 van Bijlage II van de verordening 110/2008 wordt verkregen door aromatisering met jeneverbessen (Juniperus Communis) van ethylalcohol uit landbouwproducten en/of moutwijn. Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt andere natuurlijke en/of natuuridentieke aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 1, onder b), i) en ii) van het Warenwetbesluit Aroma’s en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 1, onder c), van het Warenwetbesluit Aroma’s en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen worden gebruikt, maar de organoleptische kenmerken van de jeneverbes moeten waarneembaar blijven, zij het soms in mindere mate. Het alcoholgehalte is tenminste 30% vol. met uitzondering van “vruchtenjenever”.
2.
Jonge jenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minder dan 15% bestaat uit moutwijn;
b. kan zijn gezoet tot een maximum van 10 gram suiker per liter;
c. kleurloos moet zijn;
d. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol.
De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse.
3.
Oude jenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minstens 15% bestaat uit moutwijn;
b. moet zijn lichtgeel of lichtbruin van kleur;
c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter;
e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol;
f. de organoleptische eigenschappen van de jeneverbes heeft.
De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse.
4.
Graanjenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen of producten afkomstig van granen en/of moutwijn;
b. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
c. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter;
d. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur;
e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 30% vol.
Graanjenever kan worden voorafgegaan door de aanduiding “Friesche" of "Schiedamse". De toevoeging "jonge” of “oude" kan worden gebruikt als bovendien wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2 sub a. en c. en d. resp. lid 3 sub a., b. en d., e. en f.
5.
“Vruchtenjenever” of “jenever met vruchten”: -
is een gedistilleerde drank die is verkregen hetzij door aromatisering van de “jenever” met vruchten of met planten en/of delen van vruchten of planten, hetzij door toevoeging van vruchtesap en/of distillaten van vruchten of planten of distillaten van geconcentreerde aroma’s van vruchten of planten;-
waarvaan de aromatisering kan zijn aangevuld door toevoeging van natuurlijke en of natuuridentieke aromatiserende stoffen;-
die eventueel is verzoet;-
die de organoleptische kenmerken van de betrokken fruitsoort vertoont;-
die een alcohol-volumegehalte van ten minste 20% vol. heeft.
Het woord “vruchten” mag door de naam van de betrokken vrucht worden vervangen.
6.
De voorzitter van de Commissie kan namens het Bestuur, na een daartoe bij hem schriftelijk ingediend, met redenen omkleed verzoek, ontheffing verlenen voor het vereiste dat jonge jenever kleurloos moet zijn. Over verzoeken tot een dergelijke ontheffing zal door de Commissie Kwaliteit en Wetgeving van de Commissie voor Gedistilleerd schriftelijk advies worden uitgebracht aan de voorzitter.
Artikel 3
Korenwijn: een gedistilleerde drank, die:
a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen en waarvan de alcoholcomponent voor minstens 51% bestaat uit moutwijn en/of tot 70% vol geherdistilleerde moutwijn;
b. voor wat betreft aromatisering uitsluitend natuurlijke aromastoffen mag bevatten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter b) onder i) van de richtlijn 88/388/EEG en/of aromatische preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter c van die richtlijn en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen;
c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter,
e. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur;
f. een alcoholgehalte heeft van tenminste 38% vol.
1.
De rijping van jenever en/of korenwijn als omschreven in de artikelen 2 en 3, vindt plaats in eikenhouten vaten mei een nominaal volume van ten hoogste 700 liter.
2.
Als wordt verwezen naar rijping dient deze ten minste één jaar plaats te vinden.
3.
Het aantal jaren rijping dient op het etiket van de fles of kruik vermeld te worden.
Artikel 5
Voor het rijpen geldt dat degene die hiertoe overgaat een register moet bijhouden met in ieder geval de volgende gegevens:
1. informatie op grond waarvan de jenever en/of korenwijn per recipiënt gedurende de rijping te allen tijde kan worden geïdentificeerd;
2. de datum waarop de rijping begint, dit is de datum waarop de recipiënt, waarin de jenever en/of korenwijn met het oog op de rijping wordt opgeslagen, wordt gevuld;
3. de datum waarop de rijping is beëindigd, dit is de datum waarop de rijping wordt onderbroken danwel definitief wordt stopgezet;
4. de plaats van de rijping;
5. in het voorkomend geval, de datum en de wijze waarop jenever en/of korenwijn onderling tijdens de rijping worden gemengd en/of worden overgestoken van de ene recipiënt naar de andere;
6. indien jenever en/of korenwijn, waarvan de begindatum van de rijping verschilt, onderling worden gemengd, wordt de rijpingsduur van de gemengde jenever en/of korenwijn genoteerd aan de hand van de datum waarop het rijpingsproces van het jongste product in het mengsel is begonnen.
Artikel 6
Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor jenever die conform de bepalingen van verordening 110/2008 is geproduceerd en uit een andere Lid-Staat als aangeduid bij productcategorie 19 van Bijlage III van verordening 110/2008 rechtmatig in het vrije verkeer in Nederland wordt gebracht.
Artikel 7
Advocaat : een gedistilleerde drank, geel van kleur, met een alcoholgehalte van ten minste 14% vol, met een suikergehalte van ten minste 150 gram per liter eindproduct en met een zuiver eigeelgehalte van ten minste 140 gram per liter eindproduct, die als kenmerkende bestanddelen ethylalcohol en/of brandewijn, eigeel en, eiwit afkomstig van kippeëieren en suiker bevat, en waaraan aroma's, kleurstoffen en verdikkingsmiddelen kunnen zijn toegevoegd.
Artikel 8
Voor de beoordeling of advocaat voldoet aan de in artikel 7 gestelde eisen betreffende het minimum alcoholgehalte resp. het minimum gehalte aan zuiver eigeel, moet gebruik gemaakt worden van de analysemethoden zoals beschreven in Verordening (EG) Nr. 2870/2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken.
1.
Het is verboden om advocaat te produceren anders dan met inachtneming van de Warenwet .
2.
Voor de fabricage van advocaat mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van eigeel en eiwit van eieren, welke onbeschadigd dienen te zijn en voldoen aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1907/90 van de Raad van 26-06-1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren, alsmede aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1274/91 van de Commissie van 15 mei 1991, alsmede de Richtlijn 89/437 van de Raad van 20 juni 1989 (laatstelijk gewijzigd per 19 december 1991) betreffende hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten.
Artikel 10
vieux : een gedistilleerde drank die:-
licht- tot donkerbruin van kleur is;-
vervaardigd is van ethylalcohol uit landbouwproducten;-
aromatische geur- en/of smaakstoffen bevat, welke de drank het aroma van uit wijn gestookt gedistilleerd verlenen;-
een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter;-
kleurstoffen mag bevatten;-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol;
Artikel 11
brandewijn : een gedistilleerde drank, die:-
nagenoeg kleurloos is;-
vervaardigd is van uit ethylalcohol uit landbouwproducten, al dan niet-
gezuiverd over actieve koolfilters;-
is gedistilleerd over zuurmakende stoffen en/of vruchten of zaden, dan wel met toevoeging van aroma's en/of geur- en smaakstoffen, welke de drank het kenmerkende organoleptische karakter geven;-
een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter;-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol.
Artikel 12
vruchtenbrandewijn : een gedistilleerde drank, die:-
vervaardigd is met brandewijn en/of ethylalcohol uit landbouwproducten met de ingrediënten van brandewijn, door middel van distillatie en/of infuus van vrucht(en) en/of vruchten- en plantendelen en/of toevoeging van vruchtensap(pen) en/of een distillaat c.q. extract van vruchten- of plantendelen;-
aroma's, kleurstoffen en/of andere geur- en smaakstoffen mag bevatten;-
een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter;-
een alcoholgehalte heeft van minimaal 20% vol.
Artikel 13
likorette : een zwak gedistilleerde drank die:-
behalve ethylalcohol uit landbouwproducten als kenmerkende bestanddelen suiker bevat en een distillaat en/of infuus en/of extract van vruchten en/of vruchtendelen en/of plantendelen en/of zaden en/of kruiden en/of vruchtensappen en/of melk, room of andere zuivelprodukten;-
kleurstoffen en/of andere aroma's en/of geur- en smaakstoffen mag bevatten;-
een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter,-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 12% doch minder dan 15% vol.
Artikel 14
De benamingen van de in artikelen 10 tot en met 12 genoemde gedistilleerde dranken moeten in hetzelfde gezichtsveld vergezeld gaan van de benaming "gedistilleerd" of “gedistilleerde drank", tenzij wordt voldaan aan het bepaalde in verordening 110/2008, in Bijlage II onder categorie 32, in welk geval het woord "likeur" vermeld moet worden.
Artikel 15
Wanneer uit de aanduiding van een likorette en vruchtenbrandewijn blijkt, dat deze benaming in het bijzonder verwijst naar een bepaalde vrucht of plant of deel daarvan, dan moet deze in overwegende mate de geur en de smaak van de desbetreffende drank bepalen.
Artikel 16
Het is verboden om gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken aan te duiden, te verkopen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden en/of af te leveren onder de in deze verordening genoemde benamingen, indien deze dranken hier te lande zijn bereid en niet voldoen aan de in paragrafen 2, 3 en 4 van deze verordening vermelde productomschrijvingen.
Artikel 17
Het is verboden gedistilleerde dranken en/of distillaten met een alcoholpercentage boven de 81% vol en/of pure ethylalcohol in verpakkingen in slijterijen als gereed product respectievelijk gedistilleerde drank ten behoeve van de eindverbruiker op de Nederlandse markt ten verkoop voorhanden te hebben of aan te bieden, te verkopen of af te leveren.
Artikel 18
Overtredingen van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de " Verordening benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken " van 9 november 2005 ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2009.
Den Haag, 11-11-2009
plv. voorzitter
secretaris