Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Definities van jenever en korenwijn
+ § 3. Definitie van Advocaat
+ § 4. Overige gedistilleerde en zwak gedistilleerde dranken
+ § 5. Naleving Verordening (EEG ) 1576/89
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 december 2009.
Verordening d.d. 9 november 2005 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken en zwak gedistilleerde dranken; Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2005
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; de artikelen 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissies ex artikel 5 lid 1 onder c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen de navolgende Verordening.
1.
Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Produktschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te noemen "Instellingsbesluit".
2.
In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:
a. gedistilleerde drank: zijnde een alcoholhoudende vloeistof:
1. bestemd voor menselijke consumptie;
2. met bijzondere organoleptische kenmerken en, uitgezonderd de producten als vermeld in Bijlage III van Verordening (EG) 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 met een minimum-alcoholgehalte van 14 procent vol, een minimum- alcoholgehalte van 15 procent vol bevattend; en
4. verkregen:
waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.
Dranken die vallen onder de GN-codes 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 en 2207 worden evenwel niet als gedistilleerde dranken beschouwd.
hetzij rechtstreeks door distillatie van natuurlijke gegiste producten, al dan niet in aanwezigheid van aroma's, en/of door aftrekking van plantaardige stoffen en/of door toevoeging van aroma's, suikers of andere zoetstoffen, en/of van andere landbouwproducten, aan ethylalcohol uit landbouwproducten, en/of aan distillaat uit landbouwprodukten en/of aan eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG verordening van 29 mei 1989;
4. hetzij door vermenging van een gedistilleerde drank met:
een of meer andere gedistilleerde dranken,
ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten, of eau-de-vie zoals gedefinieerd in de EG-verordening van 29 mei 1989;
een of meer alcoholische dranken,
een of meer dranken
hetzij door vermenging van ethylalcohol uit landbouwproducten met water;
b. zwak gedistilleerde dranken: alcoholhoudend product met minder dan 15% vol, met uitzondering van advocaat, behorend tot GN-code 2208 van de EG-verordening van 23 juli 1987, waarvoor in geval van ge- of verbruik hier te lande alcoholaccijns verschuldigd is.
c. verzoeting: bewerking waarbij voor de bereiding van gedistilleerde dranken een of meer van de volgende producten worden gebruikt: halfwitte suiker, witte suiker, geraffineerde witte suiker, dextrose, fructose, glucosestroop, vloeibare suiker, vloeibare invertsuiker, invertsuikerstroop, gerectificeerde geconcentreerde druivemost, geconcentreerde druivemost, druivemost, gekaramelliseerde suiker (karamel), honing, sint-jansbroodstroop of andere natuurlijke zoetmakende stoffen met een soortgelijke werking als bovengenoemde producten;
d. ethylalcohol uit landbouwproducten: ethylalcohol met de in bijlage 1 van de Verordening (EEG) 1576/89 genoemde kenmerken, verkregen door distillatie, na alcoholische vergisting van Landbouwproducten van bijlage II van het Verdrag, met uitzondering van de in lid 2 omschreven gedistilleerde dranken. Bij vermelding van de gebruikte grondstof moet de alcohol uitsluitend uit deze grondstof zijn verkregen;
e. distillaat uit landbouwproducten: alcoholhoudende vloeistof verkregen door distillatie, na alcoholische vergisting, van Landbouwproducten van bijlage II van het Verdrag, die niet de kenmerken van ethylalcohol als gedefinieerd onder b) of van een gedistilleerde drank vertoont maar die een aroma en een smaak heeft behouden die van de gebruikte grondstoffen afkomstig zijn. Bij vermelding van de gebruikte grondstof moet het distillaat uitsluitend uit deze grondstof zijn verkregen;
f. moutwijn: granen eau-de-vie en/of granendistillaat zoals omschreven in Verordening (EEG) 1576/89, bereid door distillatie met een alcoholpercentage van tenminste 46% vol. en ten hoogste 48% vol;
g. alcohol-volumegehalte: verhouding tussen het volume zuivere alcohol bij een temperatuur van 20° C dat het betrokken product bevat, en het totale volume van het product bij die temperatuur.
h. rijping: bewerking waarbij men in geschikte recipiënten langs natuurlijke weg bepaalde reacties tot stand laat komen waardoor de betrokken gedistilleerde drank organoleptische eigenschappen krijgt die deze voordien niet had;
i. verordening (EEG) 1576/89: de verordening van de Europese Economische Gemeenschap nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (Pb EG L 160);
j. productschap : Productschap Dranken
k. secretaris : de door het Bestuur aangestelde secretaris van de Commissie;
I. commissie : een orgaan als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, hier: de Commissie voor Gedistilleerd ex artikel 5 lid c van het Instellingsbesluit Productschap Dranken.
1.
Jenever of genever: een gedistilleerde drank die overeenkomstig de bepalingen van artikel 1 lid 4 onder m van de Verordening (EEG) 1576/89 wordt verkregen door aromatisering met jeneverbessen (Juniperus Communis) van ethylalcohol uit landbouwproducten en/of moutwijn Daarnaast mogen als aanvulling worden gebruikt andere natuurlijke aromastoffen als omschreven in artikel 1, lid 2, letter b), onder i) van de Richtlijn 88/388/EEG, en/of aromatiserende preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2, letter c), van die richtlijn en/of planten of plantendelen met aromatischeeigenschappen; de organoleptische eigenschappen van de jeneverbes behoeven niet waarneembaar te zijn. Het alcoholgehalte is tenminste 35% vol.
De benaming kan worden aangevuld met de termen klare, Schiedam(mer), Friesche en Schiedamse, eventueel voorafgegaan door "jonge" of "oude".
2.
Jonge jenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minder dan 15% bestaat uit moutwijn;
b. kan zijn gezoet tot een maximum van 10 gram suiker per liter;
c. kleurloos moet zijn;
d. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol.
3.
Oude jenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uit landbouwproducten en voor minstens 15% bestaat uit moutwijn;
b. moet zijn lichtgeel of lichtbruin van kleur;
c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter;
e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol;
f. de organoleptische eigenschappen van de jeneverbes heeft.
4.
Graanjenever: een jenever, die:
a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen of producten afkomstig van granen en/of moutwijn;
b. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
c. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter;
d. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur;
e. een alcoholgehalte heeft van tenminste 35% vol.
Graanjenever kan worden voorafgegaan door de aanduiding "Friesche" of "Schiedamse". De toevoeging "jonge" of "oude" kan worden gebruikt als bovendien wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2 sub a. en c. resp. lid 3 sub a., b. en f.
5.
De voorzitter van de Commissie kan namens het Bestuur, na een daartoe bij hem schriftelijk ingediend, met redenen omkleed verzoek, ontheffing verlenen voor het vereiste dat jonge jenever kleurloos moet zijn. Over verzoeken tot een dergelijke ontheffing zal door de Commissie Kwaliteit en Wetgeving van de Commissie voor Gedistilleerd schriftelijk advies worden uitgebracht aan de voorzitter.
Artikel 3
Korenwijn: een gedistilleerde drank, die:
a. bereid is met ethylalcohol uitsluitend van granen en waarvan de alcoholcomponent voor minstens 51 % bestaat uit moutwijn en/of tot 70% vol geherdistilleerde moutwijn;
b. voor wat betreft aromatisering uitsluitend natuurlijke aromastoffen mag bevatten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter b) onder i) van de richtlijn 88/388/EEG en/of aromatische preparaten als omschreven in artikel 1, lid 2 letter c van die richtlijn en/of planten of plantendelen met aromatische eigenschappen;
c. kan zijn bijgekleurd met uitsluitend karamel;
d. kan zijn gezoet tot een maximum van 20 gram suiker per liter;
e. moet zijn kleurloos, lichtgeel of lichtbruin van kleur;
f. een alcoholgehalte heeft van tenminste 38% vol.
1.
De rijping van jenever en/of korenwijn als omschreven in de artikelen 2en 3, vindt plaats in eikenhouten vaten met een nominaal volume van ten hoogste 700 liter.
2.
Als wordt verwezen naar rijping dient deze ten minste één jaar plaats te vinden.
3.
Het aantal jaren rijping dient op het etiket van de fles of kruik vermeld te worden.
Artikel 5
Voor het rijpen geldt dat degene die hiertoe overgaat een register moet bijhouden met in ieder geval de volgende gegevens:
1. informatie op grond waarvan de jenever en/of korenwijn per recipiënt gedurende de rijping te allen tijde kan worden geïdentificeerd;
2. de datum waarop de rijping begint, dit is de datum waarop de recipiënt, waarin de jenever en/of korenwijn met het oog op de rijping wordt opgeslagen, wordt gevuld;
3. de datum waarop de rijping is beëindigd, dit is de datum waarop de rijping wordt onderbroken dan wel definitief wordt stopgezet;
4. de plaats van de rijping;
5. in het voorkomend geval, de datum en de wijze waarop jenever en/of korenwijn onderling tijdens de rijping worden gemengd en/of worden overgestoken van de ene recipiënt naar de andere;
6. indien jenever en/of korenwijn, waarvan de begindatum van de rijping verschilt, onderling worden gemengd, wordt de rijpingsduur van de gemengde jenever en/of korenwijn genoteerd aan de hand van de datum waarop het rijpingsproces van het jongste product in het mengsel is begonnen.
1.
Het bepaalde in deze verordening geldt niet voor jenever die conform de bepalingen van verordening 1576/89 is geproduceerd en uit een andere Lid-Staat rechtmatig in het vrije verkeer in Nederland wordt gebracht.
2.
Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing op de gedistilleerde dranken welke overeenkomstig de Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 en de hierop gebaseerde Europese uitvoerings- en wijzigingsbepalingen, als vruchtenjenevers worden gedefinieerd.
Artikel 7
Advocaat: een gedistilleerde drank, geel van kleur, met een alcoholgehalte van ten minste 14% vol, met een suikergehalte van ten minste 150 gram per liter eindproduct en met een zuiver eigeelgehalte van ten minste 140 gram per liter eindproduct, die als kenmerkende bestanddelen ethylalcohol en/of brandewijn, eigeel en, eiwit afkomstig van kippeëieren en suiker bevat, en waaraan aroma's, kleurstoffen en verdikkingsmiddelen kunnen zijn toegevoegd.
Artikel 8
Voor de beoordeling of advocaat voldoet aan de in artikel 7 gestelde eisen betreffende het minimum alcoholgehalte resp. het minimum gehalte aan zuiver eigeel, moet gebruik gemaakt worden van de analysemethoden zoals beschreven in Verordening (EG) Nr. 2870/2000 tot vaststelling van communautaire referentiemethoden voor de analyse van gedistilleerde dranken.
1.
Het is verboden om advocaat te produceren anders dan met inachtneming van de in het Algemeen Besluit (Warenwet) resp. het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van Levensmiddelen gestelde voorschriften. Voor de fabricage van advocaat mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van eigeel en eiwit van eieren, welke onbeschadigd dienen te zijn en voldoen aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1907/90 van de Raad van 26-06-1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren, alsmede aan de bepalingen van de Verordening (EEG) 1274/91 van de Commissie van 15 mei 1991, alsmede de Richtlijn 89/437 van de Raad van 20 juni 1989 (laatstelijk gewijzigd per 19 december 1991) betreffende hygiëne- en gezondheidsvraagstukken bij de bereiding en het in de handel brengen van eiproducten.
Artikel 10
vieux : een gedistilleerde drank die:-
licht- tot donkerbruin van kleur is;-
vervaardigd is van ethylalcohol uit landbouwproducten;-
aromatische geur- en/of smaakstoffen bevat, welke de drank het aroma van uit wijn gestookt gedistilleerd verlenen;-
een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter;-
kleurstoffen mag bevatten;-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol.
Artikel 11
brandewijn : een gedistilleerde drank, die:-
nagenoeg kleurloos is;-
vervaardigd is van uit ethylalcohol uit landbouwproducten, al dan niet-
gezuiverd over actieve koolfilters;-
is gedistilleerd over zuurmakende stoffen en/of vruchten of zaden, dan wel met toevoeging van aroma's en/of geur- en smaakstoffen, welke de drank het kenmerkende organoleptische karakter geven;-
een suikergehalte kan hebben van maximaal 20 gram per liter;-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 35% vol.
Artikel 12
vruchtenbrandewijn : een gedistilleerde drank, die:-
vervaardigd is met brandewijn en/of ethylalcohol uit landbouwproducten met de ingrediënten van brandewijn, door middel van distillatie en/of infuus van vrucht(en) en/of vruchten- en plantendelen en/of toevoeging van vruchtensap(pen) en/of een distillaat c.q. extract van vruchten- of plantendelen;-
aroma's, kleurstoffen en/of andere geur- en smaakstoffen mag bevatten;-
een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter;-
een alcoholgehalte heeft van minimaal 20% vol.
Artikel 13
likorette : een zwak gedistilleerde drank die:-
behalve ethylalcohol uit landbouwproducten als kenmerkende bestanddelen bevat suiker en een distillaat en/of infuus en/of extract van vruchten en/of vruchtendelen en/of plantendelen en/of zaden en/of kruiden en/of vruchtensappen en/of melk, room of andere zuivelprodukten;-
kleurstoffen en/of andere aroma's en/of geur- en smaakstoffen mag bevatten;-
een suikergehalte heeft van minimaal 100 gram per liter;-
een alcoholgehalte heeft van ten minste 12% doch minder dan 15% vol.
Artikel 14
De benamingen van de in artikelen 10 tot en met 12 genoemde gedistilleerde dranken moeten in hetzelfde gezichtsveld vergezeld gaan van de benaming "gedistilleerd" of "gedistilleerde drank", tenzij wordt voldaan aan het bepaalde in EG Verordening 1576/89, artikel 1 lid 4 onder r, in welk geval het woord "likeur" vermeld moet worden.
Artikel 15
Wanneer uit de aanduiding van een likorette en vruchtenbrandewijn blijkt, dat deze benaming in het bijzonder verwijst naar een bepaalde vrucht of plant of deel daarvan, dan moet deze in overwegende mate de geur en de smaak van de desbetreffende drank bepalen.
1.
Het is verboden om gedistilleerde dranken aan te duiden, te verkopen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden en/of af te leveren onder de benamingen als genoemd in de Verordening (EEG) 1576/89 en de daarbij behorende overgangsmaatregelen en uitvoeringsbepalingen indien deze dranken niet voldoen aan de in die verordening en de daarbij behorende uitvoeringsverordeningen vermelde definities en voorschriften.
2.
Het verbod als omschreven in lid 1 geldt onverminderd de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3773/89 van de Commissie van 14 december 1989.
1.
Het is verboden om gedistilleerde en/of zwak gedistilleerde dranken aan te duiden, te verkopen, ten verkoop voorhanden te hebben, te koop aan te bieden en/of af te leveren onder de in deze verordening genoemde benamingen, indien deze dranken hier te lande zijn bereid en niet voldoen aan de in paragrafen 2, 3 en 4 van deze verordening vermelde productomschrijvingen.
1.
Het is verboden gedistilleerde dranken en/of distillaten met een alcoholpercentage boven de 81 % vol en/of pure ethylalcohol in verpakkingen met een inhoud van minder dan 10 liter in slijterijen als gereed product respectievelijk gedistilleerde drank ten behoeve van de eindverbruiker op de Nederlandse markt ten verkoop voorhanden te hebben of aan te bieden, te verkopen of af te leveren.
2.
Het verbod van lid 1 geldt niet voor de daarin genoemde producten in verpakkingen van 1,125 en 5,00 liter welke uitsluitend bestemd zijn voor professioneel gebruik.
Artikel 19
Overtredingen van het bij of krachtens deze Verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van de goedgekeurde verordening in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
Met de inwerkingtreding van deze verordening worden de " Verordening benaming Gedistilleerde en Zwak Gedistilleerde Dranken " van 13 november 2002 ingetrokken.
3.
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Benaming Gedistilleerde en Zwak gedistilleerde Dranken Productschap Dranken 2005.
Deventer, 9 november 2005
voorzitter
secretaris