Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. De commissie
+ § 3. De procedure
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Verordening behandeling bezwaarschriften

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2015.
Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 20 mei 1994 inzake een regeling voor de behandeling van bezwaarschriften (Verordening behandeling bezwaarschriften)
De Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 31 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op de Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. commissie: Commissie Bezwaarschriften;
b. wet: Algemene wet bestuursrecht ;
c. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen;
d. behandeling van bezwaarschriften: schriftelijk adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften.
1.
De commissie kan uit haar midden subcommissies samenstellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.
2.
De commissie bepaalt het aantal subcommissies en stelt voor elke subcommissie vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.
3.
De subcommissie kan beslissen, dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden.
4.
Met betrekking tot de werkwijze van de subcommissie(s) is het bepaalde in deze verordening van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3
De commissie kan in verband met de voorbereiding van het op te stellen advies alle noodzakelijke inlichtingen (doen) inwinnen.
1.
De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting.
2.
De secretaris van de commissie deelt plaats en tijdstip van de hoorzitting als regel ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk mee aan belanghebbende(n) en verwerend orgaan.
Artikel 5
Het verslag van de hoorzitting wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.
Artikel 6
Het horen als bedoeld in artikel 7:9 van de wet geschiedt op dezelfde wijze als het horen als bedoeld in artikel 7:2 jo artikel 7:13 van de wet.
1.
a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.
2.
Het advies van de commissie wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.
Artikel 8
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op 1 juni 1994.
Artikel 9
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening behandeling bezwaarschriften.
Den Haag, 20 mei 1994
voorzitter
algemeen secretaris