Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Authenticiteitcriteria
+ § 3. Ontheffing
+ § 4. Strafbepaling
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening d.d. 13 november 2002 van het Productschap Dranken, houdende regels terzake van de aan de onder het Productschap Dranken op grond van artikel 3 lid 2 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken ressorterende ondernemingen op te leggen regels omtrent de authenticiteit van vruchtenlimonades; Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003
Het Bestuur van het Productschap Dranken;
gelet op:
artikel 93, 95, 100 lid 3, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie,
artikel 11 en 12 van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
gezien:
het advies van de Commissie ex artikel 5 lid 1 onder a van het Instellingsbesluit Productschap Dranken;
besluit:
vast te stellen de navolgende verordening.
Artikel 1 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
verordening nr. 2658/87 Richtlijn 2001/112/EG
a. het Bestuur : het bestuur van het Productschap;
b. de Voorzitter : de voorzitter van het Productschap;
c. de Verordening : de onderhavige Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003;
d. frisdrank : de drank als bedoeld onder post 2202 van de Gecombineerde Nomenclatuur als bedoeld in de EEG- van 23 juli 1987 (Pb L256), met uitzondering van vruchtendranken als bedoeld in van 20 december 2001 (Pb 2002, L10) en alcoholvrijbier;
e. vruchtenlimonade : frisdrank met vruchtensap.
f. vruchtenfrisdrank : vruchtenlimonade
1.
Deze Verordening neemt over de terminologie van de Wet op de bedrijfsorganisatie en van het Instellingsbesluit Produktschap Dranken (Besluit van 6 mei 2002, Stb. 264), hierna te noemen "Instellingsbesluit".
2.
In het bij of krachtens deze Verordening bepaalde wordt voorts verstaan onder:
Artikel 2 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Vruchtenlimonades en vruchtenfrisdranken dienen te voldoen aan de bij Uitvoeringsbesluit vastgestelde authenticiteitcriteria
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Vaststelling van het Uitvoeringsbesluit geschiedt door het Bestuur. Het Uitvoeringsbesluit wordt tenminste één maand vóór de datum van inwerkingtreding gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Indien en voor zover het Bestuur de hierna in dit lid omschreven bevoegdheden niet zelf uitoefent, is de Voorzitter namens het Bestuur belast met de uitvoering van het bij of krachtens de Verordening bepaalde en is in verband daarmede namens het Bestuur bevoegd:
I. Voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen;
II. Aan deze ontheffing één of meer voorwaarden te verbinden.
2.
Indien één of meer aan een ontheffing verbonden voorwaarde(n) in het geheel niet, niet tijdig of niet behoorlijk wordt (worden) nagekomen, kan de ontheffing door het Bestuur c.q. de Voorzitter namens het Bestuur worden ingetrokken.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening bepaalde zijn strafbare feiten.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
De "Verordening Authenticiteit Vruchtenlimonades 1992" wordt ingetrokken.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
De Verordening treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip.
Artikel 8 [Materieel uitgewerkt per 01-04-2008]
De Verordening kan worden aangehaald als "Verordening authenticiteit vruchtenlimonades Productschap Dranken 2003".
Den Haag, 13 november 2002
voorzitter
secretaris