Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening algemene bepalingen PVV 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening algemene bepalingen PVV 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 2, 10 en 14 van de lnstellingsverordening Productschap Vee en Vlees 1999-I,
op 11 juni 2003 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. voorzitter : de voorzitter van het productschap.
3. secretaris : de secretaris van het productschap.
1.
Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap ingesteld, is verplicht:
a. de door of vanwege het productschap met betrekking tot het voeren van een administratie gegeven voorschriften na te komen en een zodanige administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren;
b. de vragen, die hem door of vanwege het productschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming worden gesteld, prompt, volledig en naar waarheid te beantwoorden, zomede op eerste vordering de door of vanwege het productschap verlangde boeken, papieren en/of andere bescheiden aan een persoon, die in het bezit is van een daartoe strekkende volmacht van de voorzitter te tonen, tegen ontvangstbewijs in te leveren of in te zenden;
c. indien hij mondeling of schriftelijk - al dan niet op door of vanwege het productschap of enig andere instantie of instelling verstrekte formulieren of soortgelijke bescheiden - gegevens, inlichtingen, opgaven of andere mededelingen, waaruit voor hemzelf of voor een ander enig recht of enig voordeel ontstaat of voortvloeit dan wel zou kunnen ontstaan of voortvloeien, aan het productschap of aan enig(e) door of vanwege het productschap aangewezen instantie, instelling of persoon verstrekt, zulks prompt, volledig en naar waarheid te doen;
d. op eerste vordering van personen, die in het bezit zijn van een daartoe strekkende schriftelijke volmacht van de voorzitter en zich desverlangd als zijn gemachtigde hebben gelegitimeerd, toe te laten, dat deze personen inzage nemen van de in de onderneming aanwezige boeken, papieren en/of andere bescheiden, zomede dat zij de in de onderneming aanwezige voorraden, alsmede de bedrijfsmiddelen, bezichtigen en opnemen, hun daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen daarbij desverlangd behulpzaam te zijn.
2.
De in lid 1, sub b. en d., bedoelde volmacht vermeldt in het kort de aard van de gegevens, waarnaar het onderzoek zich uitstrekt.
3.
De in lid 1 gestelde regelen zijn mede bindend voor andere dan de daar bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten, die bedrijfsmatig in de in de aanhef van lid 1 bedoelde ondernemingen plegen te worden verricht.
4.
De in lid 1 gestelde regelen zijn bovendien bindend voor de bij de in de aanhef van lid 1 bedoelde ondernemingen werkzame personen.
5.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter van het productschap; zij worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap, alsmede ten behoeve van de handhaving van het bepaalde in deze verordening, niet verder bekendgemaakt.
6.
De uit hoefde van het in lid 1, onder b., c. en d., bepaalde ter kennis van het productschap gekomen gegevens, voor zover deze kennelijk van vertrouwelijke aard zijn, mogen, voor zover bij of krachtens enig wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, zonder toestemming van de betrokken belanghebbende:
a. slechts worden gebruikt ter vervulling van de taak van het productschap;
b. niet onder vermelding of aanduiding van de persoon en/of onderneming, waarop zij betrekking hebben, worden bekendgemaakt aan anderen dan de voorzitter, de secretaris en het personeel van het productschap en de door het bestuur van het productschap met de financiële controle belaste accountant en zijn personeel voor zover het kennis nemen van de gegevens voor die controle noodzakelijk is.
7.
Bekendmaking van gegevens, als in lid 6 bedoeld, blijft ook zonder vermelding of aanduiding van de persoon en/of de onderneming, waarop zij betrekking hebben, achterwege in de gevallen, waarin uit de aard der gegevens dan wel of zomede uit één of meer andere omstandigheden zou kunnen blijken, op welke persoon en/of onderneming deze gegevens betrekking hebben.
8.
De door de voorzitter aangewezen dienst of persoon dient, ter bescherming van de privacy van de ondernemer, vertrouwelijk en op verantwoord wijze om te gaan met de uit hoofde van het toezicht verkregen gegevens.
9.
Het geven van voorschriften, als in lid 1 onder a. bedoeld, en het geven van toepassing aan het in lid 1, onder b. en d., bepaalde geschiedt slechts tot een doel, het welk met de taak van het productschap verband houdt.
Artikel 3
Op overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
Artikel 4
De voorzitter is met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde belast en is in verband daarmede bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen.
Artikel 5
De Verordening algemene bepalingen PVV 1957 wordt ingetrokken.
1.
Deze verordening, die kan worden aangehaald als Verordening algemene bepalingen PVV 2003, treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.
2.
Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 juli 2003, treedt zij in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.
Voor het bestuur,
,
voorzitter
.
secretaris