Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 april 2007.
1.
Degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld, is verplicht:
1. de door of vanwege het productschap met betrekking tot het voeren ener administratie gegeven voorschriften na te komen en een zodanige administratie volledig en naar waarheid bij te houden en te bewaren;
2. prompt, volledig en naar waarheid de vragen te beantwoorden, welke hem door of vanwege het productschap betreffende de administratie van en de werkzaamheden in zijn onderneming worden gesteld, zo mede op eerste aanvrage door het productschap verlangde boeken en/of bescheiden over te leggen en/of tegen ontvangst bewijs in te leveren of in te zenden;
3. de schriftelijke kennisgevingen, hem door of vanwege het productschap verstrekt, krachtens welke hem enige bevoegdheid wordt toegekend, ter plaatse, waar het bedrijf wordt uitgeoefend, te bewaren en deze stukken op een daartoe strekkend verzoek van of vanwege het productschap te vertonen en/of tegen ontvangstbewijs in te leveren;
4. indien en voor zover het bestuur zulks bij uitvoeringsbesluit met betrekking tot een of meer groepen van ondernemingen bepaalt:
a. in geval van vestiging van een onderneming binnen veertien dagen na het tijdstip van vestiging, dan wel indien op het tijdstip van in werking treden van een desbetreffend uitvoeringsbesluit een onderneming reeds is gevestigd, binnen veertien dagen na laatstgenoemd tijdstip, aan het productschap schriftelijk opgave te verstrekken van de naam (en voornamen) van degene(n), die de onderneming drijft of drijven, de handelsnaam en rechtsvorm van de onderneming, de plaats en het tijdstip van de vestiging van de onderneming en haar filialen, alsmede het kantooradres van de onderneming, onderscheidenlijk:
b. telkenmale, wanneer zich in de sub a bedoelde gegevens wijzigen voordoen, van elke desbetreffende wijziging binnen veertien dagen na het intreden daarvan schriftelijke opgave te doen aan het productschap;
c. toe te staan, dat personen, die daartoe door de voorzitter, namens het bestuur, zijn aangewezen en zich desverlangd als zodanig kunnen legitimeren, de onderneming inspecteren en de daarin aanwezige bedrijfsmiddelen en voorraden bezichtigen en opnemen, hun daartoe de vrije gelegenheid te geven en hen desverlangd daarbij behulpzaam te zijn.
2.
De in lid 1, met uitzondering van het bepaalde onder 4, gestelde regelen binden naast de ondernemers mede de bij die ondernemingen, waarvoor het productschap is ingesteld, werkzame personen, alsmede andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze andere personen handelingen verrichten, welke bedrijfsmatig plegen te worden verricht in de ondernemingen waarvoor het productschap is ingesteld.