Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ 1. Begripsbepalingen
+ 2. Toepassingsgebied
+ 3. Vaststelling en oplegging
+ 4. Opgave bedrijfsgegevens
+ 5. Verstrekken van gegevens
+ 6. Ambtshalve heffing
+ 7. Betaling van de heffing
+ 8. Toezicht
+ 9. Handhaving
+ 10. Bescherming gegevens
+ 11. Bijzondere bepalingen
+ 12. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 20 oktober 2004, houdende vaststelling van algemene bepalingen ten aanzien van vaststelling, oplegging en inning van heffingen in de vee- en vleessector (Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 93, 95, 104, 126 en 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 10 van het Instellingsbesluit Productschap Vee en Vlees;
Gezien de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening en in de door het bestuur vastgestelde heffingsverordeningen wordt verstaan onder:
1. productschap : het Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. voorzitter : de voorzitter van het productschap;
4. onderneming : een onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;
5. ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;
6. dieren : alle runderen, varkens, schapen, geiten, paarden, pony’s, zijnde huisdieren, ongeacht hun leeftijd of gewicht;
7. varken : varken, huisdier, anders dan een big;
8. big : varken, huisdier, met een levend gewicht van 30 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 20 kg of minder;
9. zeug : vrouwelijk varken dat ten minste één maal geworpen heeft;
10. rund : rund, huisdier, 1 jaar of ouder;
11. jong kalf : rund jonger dan 1 jaar met een levend gewicht van 100 kg of minder, of met een geslacht gewicht van 55 kg of minder;
12. kalf : rund jonger dan 1 jaar, ander dan een jong kalf;
13. schaap : schaap, huisdier, ongeacht leeftijd of gewicht;
14. geit : geit, huisdier, anders dan een jonge geit;
15. jonge geit : geit waarvan het levend gewicht lager is dan 12 kg dan wel het geslacht gewicht met kop lager dan 6,5 kg dan wel het geslacht gewicht zonder kop lager is dan 6,0 kg;
16. paard : paardachtige met een stokmaat van 1.57 meter bij een leeftijd van 3 jaar en ouder;
17. jong paard : paard jonger dan 3 jaar;
18. pony : paardachtige met een stokmaat kleiner dan 1.57 meter;
19. jonge pony : pony jonger dan 3 jaar.
Artikel 2
Het bepaalde bij of krachtens deze verordening is van toepassing op de vaststelling, oplegging en inning van de heffingen die uit hoofde van een heffingsverordening van het productschap rijn verschuldigd, tenzij bij die verordening anders is bepaald.
1.
De heffing wordt door de voorzitter vastgesteld en aan de ondernemer opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een heffingsfactuur.
2.
De heffingsfactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de heffingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de heffing is berekend, en
c. het totaal van de heffing.
3.
In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de heffingsplichtige een voorlopige heffing opleggen tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens een heffingsverordening verschuldigde heffing.
1.
Iedere ondernemer is verplicht om uiterlijk binnen 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, door middel van invulling en ondertekening van een aan hem door het productschap verstrekt opgaveformulier, naar waarheid opgave te doen van die bedrijfsgegevens over de verstreken kalendermaand waarvan de opgave in dat formulier wordt verlangd.
2.
Iedere ondernemer, die een opgaveformulier heeft ontvangen en voor wie in die afgelopen maand op grond van geen der heffingsverordeningen een heffingsplicht is ontstaan, is verplicht hiervan op dit formulier melding te maken en dit formulier, door middel van invulling en ondertekening, binnen 10 dagen na het verstrijken van elke kalendermaand, aan het productschap te zenden.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste en het tweede lid kan de voorzitter namens het bestuur voor bepaalde gevallen in afwijking van het in de vorige leden bepaalde, bij besluit bepalen dat de aldaar bedoelde opgave mag worden verstrekt over langere perioden dan een kalendermaand.
4.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het productschap op verzoek van de ondernemer op elektronische wijze een opgaveformulier aan de ondernemer verstrekken om opgave te doen van bedrijfsgegevens. Het bestuur stelt bij besluit regels vast omtrent de in de vorige zin bedoelde wijze van opgave doen. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Indien de ondernemer de Voedsel en Waren Autoriteit of een andere instantie heeft gemachtigd om het productschap periodiek de benodigde gegevens te verstrekken, op grond waarvan de voorzitter de verschuldigde heffing kan vaststellen, opleggen en innen, is het bepaalde in artikel 4 niet van toepassing.
2.
Het bepaalde in het eerste lid laat onverlet dat indien de voorzitter om enigerlei reden de verschuldigde heffing niet kan vaststellen, de voorzitter de ondernemer de verplichting kan opleggen alsnog alle benodigde gegevens te verstrekken.
3.
Iedere ondernemer is desgevraagd verplicht aan het productschap te doen toekomen een afschrift van de facturen betreffende de door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) in rekening gebrachte keurlonen, ter zake van keuringen, als bedoeld in artikel 4 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1919, 524), dan wel ter zake van onderzoeken, als bedoeld in artikel 678 van de Veewet (Stb. 1920, 153), alsmede alle schriftelijke stukken betreffende de werkzaamheden van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
1.
Iedere ondernemer is verplicht van dag tot dag een zodanige administratie te voeren, dat de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de heffing, te allen tijde op een eenvoudige wijze kunnen worden gekend.
2.
De voorzitter kan in individuele gevallen een aanwijzing geven betreffende de eisen waaraan de door de betrokken ondernemer te voeren administratie dient te voldoen.
1.
Bij gebreke van de gegevens, benodigd voor de vaststelling van de verschuldigde heffing, kan de heffing door de voorzitter ambtshalve worden vastgesteld aan de hand van de aan het productschap ter beschikking staande gegevens, zo nodig door middel van een schatting.
2.
Indien de ondernemer binnen 10 dagen na de factuurdatum van de in het eerste lid bedoelde ambtshalve vastgestelde heffing alsnog de benodigde gegevens verstrekt, wordt de heffingsfactuur waarbij de ambtshalve vastgestelde heffing is opgelegd, ingetrokken en wordt een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.
Artikel 8
De ondernemer aan wie een heffing is opgelegd dient de verschuldigde heffing uiterlijk binnen 14 dagen nadat de heffing aan de betrokken ondernemer is opgelegd, aan het productschap te voldoen.
1.
De ondernemer die een door hem verschuldigde heffing niet binnen of niet geheel binnen de in artikel 8 genoemde termijn heeft betaald is, na bij aangetekend schrijven te zijn aangemaand om binnen een termijn van 10 dagen de heffing te voldoen, deze heffing aan het productschap verschuldigd, verhoogd met de over het verschuldigde bedrag berekende wettelijke rente.
2.
De in het eerste lid bedoelde heffing wordt bij aanmaning verhoogd met € 22,50 wegens de uit de aanmaning voortvloeiende extra administratiekosten.
3.
De in het eerste lid bedoelde rente wordt berekend vanaf de dag waarop de in dat lid genoemde termijn is verstreken tot aan de dag van de algehele voldoening.
1.
Het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt namens het productschap uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen dienst of door het bestuur aangewezen personen.
2.
De ondernemer is verplicht:
a. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, die naar diens/hun oordeel nodig is/zijn voor de vervulling van diens/hun taak;
b. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, die naar diens/hun oordeel nodig is voor de vervulling van diens/hun taak;
c. aan de door het bestuur aangewezen dienst of aan de door het bestuur aangewezen personen te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot die plaatsen of vervoermiddelen, waar c.q. waarin voorraden, tot het bedrijf van de ondernemer behorende, zijn opgeslagen c.q. worden vervoerd; de ondernemer zal alsdan de van hem gevorderde medewerking verlenen overeenkomstig de aanwijzingen en toezicht van die controleurs of aangewezen personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afhandeling op te maken.
Artikel 11
Op overtreding van het bij of krachtens artikel 4, eerste, tweede en vierde lid, artikel 5, tweede en derde lid, artikel 6 en artikel 10, tweede lid, bepaalde worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld zoals voorzien in de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2004 .
1.
De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens worden in handen gesteld van de voorzitter. De gegevens worden, behoudens aan het secretariaat van het productschap, niet bekendgemaakt.
2.
De voorzitter kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, besluiten tot bekendmaking van getotaliseerde gegevens omtrent groepen van ondernemingen, doch nimmer op zodanige wijze dat daaruit gegevens omtrent een individuele onderneming kunnen worden afgeleid.
Artikel 13
De voorzitter kan de artikelen 4, 8, en 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat deze verordening beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
1.
De Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 , wordt ingetrokken.
2.
Verschuldigde bedragen die zijn ontstaan onder de werking van de Verordening houdende bepalingen betreffende het opleggen van heffingen bij de producenten van vee en vlees en registratie van vleesgrossiers PVV 2003 worden beheerst door de bepalingen van die verordening.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
2.
Deze verordening wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 16
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening algemene bepalingen heffingen (PVV) 2005.
Zoetermeer, 20 oktober 2004
voorzitter
secretaris