Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Vergoeding voorzitter
+ § 3. Forfaitaire vergoeding leden dagelijks bestuur
+ § 4. Vergadervergoeding voorzitter en leden organen en andere commissies
+ § 5. Overige bepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2011-2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Verordening van het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 29 juni 2011, houdende regels over vergoedingen voor de voorzitter, de leden van organen en de leden van andere commissies van het hoofdbedrijfschap voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 (Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2011-2012)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de artikelen 77, 83, 88, 88a en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
b. organen: het bestuur, het dagelijks bestuur en organen als bedoeld in artikel 88a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
c. andere commissies: commissies die geen orgaan zijn in de zin van artikel 72 van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
Artikel 2
De voorzitter ontvangt voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 een vergoeding voor derving van inkomsten, alsmede voor representatie- en overige kosten, niet zijnde reis- en verblijfkosten, van € 12.391,- per jaar voor elk dagdeel dat de voorzitter per week als regel ten behoeve van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel werkzaam is. Het aantal dagdelen bedraagt 5 per week.
Artikel 3
De voorzitter ontvangt een vergoeding van de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten.
1.
De leden van het dagelijks bestuur ontvangen voor de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012 buiten de in artikel 5 vermelde vergoedingen een vaste forfaitaire vergoeding voor representatiekosten van € 1.200,--.
2.
Voor gedeelten van kalenderjaren bedraagt de in het eerste lid bedoelde vergoeding een evenredig deel van de vergoeding over een geheel jaar.
3.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de voorzitter.
1.
De leden van de organen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en van andere commissies, ontvangen voor iedere door hen bijgewoonde vergadering in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012:
a. een standaard vacatievergoeding van € 410,-
b. een verblijfsvergoeding van € 15,- per dag en
c. een reiskostenvergoeding van € 0,31 per kilometer.
2.
De vacatievergoeding voor een voorzitter van een commissie of van een orgaan als bedoeld in artikel 5 van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel bedraagt 125 procent van de in aanmerking te nemen vergoeding voor gewone leden.
3.
Het dagelijks bestuur kan op verzoek van een commissie voor de leden van de commissie lagere vergoedingen vaststellen dan genoemd in het eerste lid.
4.
Dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de voorzitter.
Artikel 6
Plaatsvervangende leden van het bestuur zijn vergoedingsgerechtigd indien zij:
a. aan een bestuursvergadering deelnemen in de plaats van de leden waarvoor zij als plaatsvervanger zijn aangewezen, of
b. op uitnodiging van de voorzitter aan een bestuursvergadering deelnemen.
Artikel 7
Plaatsvervangende leden van commissies als bedoeld in artikel 88a van de wet of van andere commissies zijn vergoedingsgerechtigd indien zij:
a. aan een commissievergadering deelnemen in de plaats van de leden waarvoor zij als plaatsvervanger zijn aangewezen, of
b. op uitnodiging van de voorzitter van de commissie aan een commissievergadering deelnemen.
1.
De in artikel 5 bedoelde vacatievergoeding en verblijfsvergoeding worden per dagdeel slechts eenmaal toegekend, ongeacht het aantal bijgewoonde vergaderingen.
2.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder dagdeel verstaan: het deel van de dag dat begint op het tijdstip van aanvang van de eerste bijgewoonde vergadering en dat eindigt vier uren na dit aanvangstijdstip.
Artikel 9
Tijdens iedere vergadering wordt een presentielijst rondgedeeld. De handtekening van een lid op de presentielijst geldt als uitsluitend bewijs dat het lid de vergadering heeft bijgewoond.
Artikel 10
Voor de vaststelling van de reiskostenvergoeding wordt als grondslag gehanteerd, de afstand tussen het huisadres van het lid en de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Artikel 11
Indien een lid op twee aansluitende dagdelen binnen één gemeente meer dan één vergadering bijwoont, in welke hoedanigheid dan ook, heeft dit lid slechts recht op één maal de reiskostenvergoeding.
1.
Het dagelijks bestuur kan, indien daartoe naar zijn oordeel aanleiding bestaat, bepaalde bijeenkomsten met vergaderingen gelijkstellen. Artikel 5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2.
Ten aanzien van de deelnemers aan de in het eerste lid bedoelde bijeenkomsten zijn de bepalingen voor leden van organen en andere commissies van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 9.
Artikel 13
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van goedkeuring door de Sociaal-Economische Raad en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Artikel 14
Deze verordening wordt aangehaald als Vergoedingsregeling voorzitter, bestuurs- en commissieleden Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2011-2012.
Den Haag, 29 juni 2011
voorzitter
secretaris