Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ TITEL I. DEFINITIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE UNIE
- TITEL II. GRONDRECHTEN EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE
+ TITEL III. BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE
+ TITEL IV. INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE UNIE
+ TITEL V. UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE
+ TITEL VI. HET DEMOCRATISCH BESTEL VAN DE UNIE
+ TITEL VII. FINANCIËN VAN DE UNIE
+ TITEL VIII. DE UNIE EN HAAR NAASTE OMGEVING
+ TITEL IX. HET LIDMAATSCHAP VAN DE UNIE
+ TITEL I. WAARDIGHEID
- TITEL II. VRIJHEDEN
+ TITEL III. GELIJKHEID
+ TITEL IV. SOLIDARITEIT
+ TITEL V. BURGERSCHAP
+ TITEL VI. RECHTSPLEGING
+ TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE DE UITLEGGING EN DE TOEPASSING VAN HET HANDVEST
+ TITEL I. ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN
- TITEL II. NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP
+ TITEL III. INTERN BELEID EN OPTREDEN
+ TITEL IV. ASSOCIATIE VAN DE LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE
+ TITEL V. HET EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE
+ TITEL VI. WERKING VAN DE UNIE
+ TITEL VII. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
Artikel IV-437. Intrekking van de vroegere verdragen
Artikel IV-438. Rechtsopvolging en rechtscontinuïteit
Artikel IV-439. Overgangsbepalingen betreffende bepaalde instellingen
Artikel IV-440. Territoriaal toepassingsgebied
Artikel IV-441. Regionale unies
Artikel IV-442. Protocollen en bijlagen
Artikel IV-443. Gewone herzieningsprocedure
Artikel IV-444. Vereenvoudigde herzieningsprocedure
Artikel IV-445. Vereenvoudigde herzieningsprocedure voor het intern beleid en optreden van de Unie
Artikel IV-446. Duur
Artikel IV-447. Bekrachtiging en inwerkingtreding
Artikel IV-448. Authentieke teksten en vertalingen
A. Protocollen gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa
1. Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie
+ TITEL I. INFORMATIE VOOR DE NATIONALE PARLEMENTEN
- TITEL II. SAMENWERKING TUSSEN DE PARLEMENTEN
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
3. Protocol tot vaststelling van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
+ Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
+ Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
+ Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45
+ Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 53
Artikel 54
Artikel 55
Artikel 56
Artikel 57
Artikel 58
Artikel 59
Artikel 60
Artikel 61
+ Artikel 62
Artikel 63
Artikel 64
Artikel 65
4. Protocol tot vaststelling van het statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank
+ HOOFDSTUK I. EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
+ HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN EN TAKEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
+ HOOFDSTUK III. ORGANISATIE VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
+ HOOFDSTUK IV. MONETAIRE FUNCTIES EN WERKZAAMHEDEN VAN HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
+ HOOFDSTUK V. BEDRIJFSECONOMISCH TOEZICHT
+ HOOFDSTUK VI. FINANCIËLE BEPALINGEN BETREFFENDE HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
+ HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
+ HOOFDSTUK VIII. WIJZIGING VAN HET STATUUT EN AANVULLENDE REGELGEVING
+ HOOFDSTUK IX. OVERGANGSBEPALINGEN EN ANDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET EUROPEES STELSEL VAN CENTRALE BANKEN
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
6. Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen en van bepaalde organen, instanties en diensten van de Europese Unie
Enig Artikel
7. Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
+ HOOFDSTUK I. EIGENDOMMEN, FONDSEN, BEZITTINGEN EN VERRICHTINGEN VAN DE UNIE
+ HOOFDSTUK II. MEDEDELINGEN EN LAISSEZ-PASSER
+ HOOFDSTUK III. LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT
+ HOOFDSTUK V. AMBTENAREN EN OVERIGE PERSONEELSLEDEN VAN DE UNIE
+ HOOFDSTUK VI. VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE BIJ DE UNIE GEACCREDITEERDE MISSIES VAN DERDE STATEN
+ HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
+ TITEL I. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN
- TITEL II. BEPALINGEN UIT DE AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND
+ TITEL III. BEPALINGEN UIT DE AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK
+ TITEL IV. BEPALINGEN UIT DE AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK
+ TITEL V. BEPALINGEN UIT DE AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, DE REPUBLIEK FINLAND EN HET KONINKRIJK ZWEDEN
+ TITEL I. BEGINSELEN
- TITEL II. PERMANENTE BEPALINGEN
+ TITEL III. TIJDELIJKE BEPALINGEN
+ TITEL IV. TOEPASSING VAN DE HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN
+ TITEL I. OVERGANGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE EUROPESE INVESTERINGSBANK
- TITEL II. BEPALINGEN BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN DE TSJECHISCHE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
+ TITEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE DE ZONES VAN CYPRUS DIE ONDER DE SOEVEREINITEIT VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND VALLEN
+ TITEL IV. BEPALINGEN BETREFFENDE DE KERNCENTRALE VAN IGNALINA IN LITOUWEN
+ TITEL V. BEPALINGEN BETREFFENDE DE DOORREIS VAN PERSONEN OVER LAND TUSSEN DE REGIO KALININGRAD EN DE ANDERE DELEN VAN DE RUSSISCHE FEDERATIE
+ TITEL VI. BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERWERVEN VAN TWEEDE WONINGEN IN MALTA
+ TITEL VII. BEPALINGEN BETREFFENDE ABORTUS IN MALTA
+ TITEL VIII. BEPALINGEN BETREFFENDE DE HERSTRUCTURERING VAN DE POOLSE IJZER- EN STAALINDUSTRIE
+ TITEL IX. BEPALINGEN BETREFFENDE EENHEID 1 EN EENHEID 2 VAN DE V 1-KERNCENTRALE VAN BOHUNICE IN SLOWAKIJE
+ TITEL X. BEPALINGEN BETREFFENDE CYPRUS
Artikel 73
Artikel 74
10. Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
11. Protocol betreffende de convergentiecriteria
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
12. Protocol betreffende de eurogroep
Artikel 1
Artikel 2
13. Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
14. Protocol betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken ten aanzien van de Economische en Monetaire Unie
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
15. Protocol betreffende bepaalde taken van de nationale bank van Denemarken
Enig Artikel
16. Protocol betreffende de regeling voor de frank van de Financiële Gemeenschap van de Stille Oceaan
Enig Artikel
17. Protocol betreffende het in het kader van de Europese Uunie geïntegreerde Schengenacquis
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
18. Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel III-130 van de Grondwet op het Verenigd Koninkrijk en Ierland
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
19. Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van het beleid inzake grenscontrole, asiel en immigratie, evenals ten aanzien van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en politiële samenwerking
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
20. Protocol betreffende de positie van Denemarken
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Bijlage
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
21. Protocol betreffende de buitenlandse betrekkingen van de lidstaten in verband met de overschrijding van de buitengrenzen
Enig Artikel
22. Protocol betreffende asiel voor onderdanen van lidstaten
Enig Artikel
23. Protocol betreffende permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel I-41, lid 6, en artikel III-312 van de Grondwet
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
24. Protocol betreffende artikel I-41, lid 2, van de Grondwet
Enig Artikel
25. Protocol betreffende de invoer in de Europese Unie van in de Nederlandse Antillen geraffineerde aardolieproducten
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Bijlage
26. Protocol betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken
Enig artikel
27. Protocol betreffende het publiekeomroepstelsel in de lidstaten
Enig artikel
28. Protocol betreffende artikel III-214 van de Grondwet
Enig artikel
29. Protocol betreffende economische, sociale en territoriale samenhang
Enig artikel
30. Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland
Enig artikel
31. Protocol betreffende artikel 40.3.3 van de Grondwet van Ierland
Enig artikel
32. Protocol betreffende artikel I-9, lid 2, van de Grondwet inzake de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
33. Protocol betreffende de akten en verdragen waarbij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn aangevuld of gewijzigd
Artikel 1
Artikel 2
34. Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de unie
+ TITEL I. BEPALINGEN BETREFFENDE HET EUROPEES PARLEMENT
- TITEL II. BEPALINGEN BETREFFENDE DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD
+ TITEL III. BEPALINGEN BETREFFENDE DE COMMISSIE MET INBEGRIP VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE UNIE
+ TITEL IV. BEPALINGEN BETREFFENDE DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD, HOGE VERTEGENWOORDIGER VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENLANDS EN VEILIGHEIDSBELEID, EN DE PLAATSVERVANGEND SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD
+ TITEL V. BEPALINGEN BETREFFENDE DE ADVIESORGANEN
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
36. Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Bijlage I. Lijst bedoeld in artikel III-226 van de Grondwet
Bijlage II II. Landen en gebieden overzee waarop deel III, titel IV, van de Grondwet toepasselijk zijn
Slotakte
A. VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE GRONDWET
1. Verklaring ad artikel I-6
2. Verklaring ad artikel I-9, lid 2
3. Verklaring ad artikelen I-22, I-27 en I-28
4. Verklaring ad artikel I-24, lid 7, betreffende het besluit van de Europese Raad inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad
5. Verklaring ad artikel I-25
6. Verklaring ad artikel I-26
7. Verklaring ad artikel I-27
8. Verklaring ad artikel I-36
9. Verklaring ad artikelen I-43 en III-329
10. Verklaring ad artikel I-51
11. Verklaring ad artikel I-57
12. Verklaring betreffende de toelichting bij het Handvest van de grondrechten
Toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
+ TITEL I. WAARDIGHEID
- TITEL II. VRIJHEDEN
+ TITEL III. GELIJKHEID
+ TITEL IV. SOLIDARITEIT
+ TITEL V. BURGERSCHAP
+ TITEL VI. RECHTSPLEGING
+ TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE INTERPRETATIE EN DE TOEPASSING VAN HET HANDVEST
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel ii-67 Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, Rome, 29-10-2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Preambule
Zijne Majesteit de Koning der Belgen, de President van de Tsjechische Republiek, Hare Majesteit de Koningin van Denemarken, de President van de Bondsrepubliek Duitsland, de President van de Republiek Estland, de President van de Helleense Republiek, Zijne Majesteit de Koning van Spanje, de President van de Franse Republiek, de President van Ierland, de President van de Italiaanse Republiek, de President van de Republiek Cyprus, de President van de Republiek Letland, de President van de Republiek Litouwen, Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg, de President van de Republiek Hongarije, de President van Malta, Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, de Federale President van de Republiek Oostenrijk, de President van de Republiek Polen, de President van de Portugese Republiek, de President van de Republiek Slovenië, de President van de Slowaakse Republiek, de President van de Republiek Finland, de Regering van het Koninkrijk Zweden, Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa, die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van de universele waarden van de onschendbare en onvervreemdbare rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat;
In de overtuiging dat Europa, na bittere ervaringen herenigd, op de ingeslagen weg van beschaving, vooruitgang en welvaart wil voortgaan, voor het goed van al zijn bewoners, ook van de meest kwetsbaren en de meest behoeftigen; dat Europa een werelddeel wil blijven dat openstaat voor cultuur, kennis en maatschappelijke vooruitgang; en dat Europa het democratische en transparante karakter van zijn openbare leven wil verdiepen en zich wil beijveren voor vrede, rechtvaardigheid en solidariteit in de wereld;
In het vertrouwen dat de volkeren van Europa, onverminderd trots op hun identiteit en hun nationale geschiedenis, vastbesloten zijn hun oude tegenstellingen te overwinnen, en, steeds hechter verenigd, vorm te geven aan hun gemeenschappelijke lotsbestemming;
Er vast van overtuigd dat Europa, „In verscheidenheid verenigd”, de volkeren de beste kansen biedt om, onder eerbiediging van eenieders rechten en in het besef van de verantwoordelijkheden jegens de toekomstige generaties en de aarde, voort te gaan met de grootse onderneming die van Europa bij uitstek een ruimte maakt waar mensen gestalte kunnen geven aan hun aspiraties;
Vastbesloten voort te bouwen op de verworvenheden van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en het Verdrag betreffende de Europese Unie, en daarbij de continuïteit van het Gemeenschapsacquis te verzekeren;
Erkentelijk jegens de leden van de Europese Conventie, omdat zij namens de burgers en de staten van Europa het ontwerp van deze Grondwet hebben opgesteld,
Hebben als hun gevolmachtigden aangewezen:
Zijne Majesteit de Koning der Belgen
de President van de Tsjechische Republiek
Hare Majesteit de Koningin van Denemarken
de President van de Bondsrepubliek Duitsland
de President van de Republiek Estland
de President van de Helleense Republiek
Zijne Majesteit de Koning van Spanje
de President van de Franse Republiek
de President van Ierland
de President van de Italiaanse Republiek
de President van de Republiek Cyprus
de President van de Republiek Letland
de President van de Republiek Litouwen
Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg
de President van de Republiek Hongarije
de President van Malta
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
de Federale President van de Republiek Oostenrijk
de President van de Republiek Polen
de President van de Portugese Republiek
de President van de Republiek Slovenië
de President van de Slowaakse Republiek
de President van de Republiek Finland
de Regering van het Koninkrijk Zweden
Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
DEEL II. HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Preambule
De volkeren van Europa hebben besloten een op gemeenschappelijke waarden gegrondveste vreedzame toekomst te delen door onderling een steeds hechter verband tot stand te brengen.
De Unie, die zich bewust is van haar geestelijke en morele erfgoed, heeft haar grondslag in de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid en van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Zij berust op het beginsel van democratie en het beginsel van de rechtsstaat. De Unie stelt de mens centraal in haar optreden, door het burgerschap van de Unie in te stellen en een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen.
De Unie draagt bij tot de instandhouding en de ontwikkeling van deze gemeenschappelijke waarden, met inachtneming van de verscheidenheid van cultuur en traditie van de volkeren van Europa, alsmede van de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Zij streeft ernaar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling te bevorderen en bewerkstelligt het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal, alsook de vrijheid van vestiging.
Te dien einde moet in het licht van de ontwikkelingen in de maatschappij, de sociale vooruitgang en de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen de bescherming van de grondrechten worden versterkt door deze rechten beter zichtbaar te maken in een handvest.
Dit Handvest bevestigt, met inachtneming van de bevoegdheden en taken van de Unie en van het subsidiariteitsbeginsel, de rechten die in het bijzonder voortvloeien uit de constitutionele tradities en de internationale verplichtingen die de lidstaten gemeen hebben, uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden , uit de door de Unie en de Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. In dit verband zullen de rechtscolleges van de Unie en van de lidstaten bij de uitlegging van het Handvest naar behoren rekening houden met de toelichtingen die zijn opgesteld onder het gezag van het praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld en bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het praesidium van de Europese Conventie.
Het genot van deze rechten brengt verantwoordelijkheden en plichten mede jegens de medemens, de mensengemeenschap en de toekomstige generaties.
Derhalve erkent de Unie de hieronder genoemde rechten, vrijheden en beginselen.
Artikel II-67. De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie.