Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. DOELGROEP WAGW EN UITVOERING LOONKOSTENSUBSIDIE IN DE PERIODE VAN 1 JANUARI TOT 1 JULI 1998
+ HOOFDSTUK II. WIJZIGINGEN
+ HOOFDSTUK III. WIJZIGING VAN WETTEN IN VERBAND MET WETGEVING BOETEN, MAATREGELEN EN TERUG- EN INVORDERING SOCIALE ZEKERHEID
+ HOOFDSTUK IV. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Veegwet SZW 1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 24 december 1998 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische reparaties en enkele andere wijzigingen in enkele socialezekerheidswetten en enige andere wetten aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1. Doelgroep Wagw
In de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 wordt onder gehandicapte werknemer, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 1, van de Wet arbeid gehandicapte werknemers tevens verstaan een werknemer aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten .
Artikel 2. Uitvoering loonkostensubsidie
In afwijking van artikel 70 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering worden in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 de werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van artikel 62 van die wet verricht door de uitvoeringsinstelling die de werkzaamheden, bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, verricht voor de sector waarbij de in artikel 62 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelde werkgever behoort. Artikel 66, vierde en vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12. Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
[Wijzigt de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
Artikel 14. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
Artikel 17. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies [Vervalt per 10-05-2006]
[Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]
Artikel 22. Wet financiering loopbaanonderbreking
[Wijzigt de Wet financiering loopbaanonderbreking.]
Wet van 9 april 1998, Stb. 278 van Veegwet SZW 1998">
Artikel 36. Wet van 9 april 1998, Stb. 278
[Wijzigt de Wet van 9 april 1998 tot wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met herziening van het debiteurenbeleid) (Stb. 278).]
Artikel 40a. Wet beperking export uitkeringen
[Wijzigt de Wet beperking export uitkeringen.]
Artikel 40d. Wet overhevelingstoeslag opslagpremies
[Wijzigt de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.]
A
Gedurende de periode 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 komt artikel 19, eerste lid, onderdeel b, van de Werkloosheidswet te luiden:
b. 1°. een uitkering ontvangt op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten , berekend naar een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%, of een uitkering ontvangt die naar aard en strekking met een van de genoemde uitkeringen overeenkomt of die een toelage ontvangt op grond van artikel 58, eerste of derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet die, al dan niet vermeerderd met een van de genoemde uitkeringen, 70% of meer bedraagt van het dagloon of de grondslag, waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend; of
2°. een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , berekend naar een arbeidsongeschiktheid van tenminste 80%, tenzij de werknemer werkloos is geworden uit een dienstbetrekking die hij, voorafgaand aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , vervulde naast de werkzaamheden uit hoofde waarvan hij verzekerd was op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ;.
B
1.
Gedurende de periode 1 januari 1998 tot 1 juli 1998 komt artikel 93 van de Werkloosheidswet te luiden:
Artikel 93
Ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds komen:
a. de op grond van deze wet te betalen uitkeringen, met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 90, eerste lid;
c. de uitvoeringskosten, voorzover deze betrekking hebben op de in de onderdelen a en b bedoelde uitkeringen;
d. de op grond van enige wet over de uitkeringen, bedoeld in onderdeel a en b, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht;
e. de bedragen, die op grond van artikel 90, vierde lid, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds zijn gebracht;
f. de subsidies op grond van de Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens;
g. de premies voor de betaling waarvan aan werkgevers op grond van artikel 5 van de Wet premieregime bij marginale arbeid vrijstelling is verleend, voorzover deze niet ten laste komen van een wachtgeldfonds;
h. de te betalen reïntegratieuitkeringen ter zake van proefplaatsingen als bedoeld in artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
2.
Gedurende de periode van 1 juli 1998 tot 1 oktober 1998 komt artikel 93 van de Werkloosheidswet te luiden:
Artikel 93
Ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds komen:
a. de op grond van deze wet te betalen uitkeringen, met uitzondering van de uitkeringen, bedoeld in artikel 90, eerste lid;
c. de uitvoeringskosten, voorzover deze betrekking hebben op de in de onderdelen a en b bedoelde uitkeringen;
d. de op grond van enige wet over de uitkeringen, bedoeld in onderdeel a en b, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen verschuldigde premies die niet op deze uitkeringen in mindering kunnen worden gebracht;
e. de bedragen, die op grond van artikel 90, vierde lid, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds zijn gebracht;
f. de subsidies op grond van de Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens;
g. de premies voor de betaling waarvan aan werkgevers op grond van artikel 5 van de Wet premieregime bij marginale arbeid vrijstelling is verleend, voorzover deze niet ten laste komen van een wachtgeldfonds;
h. het op grond van artikel 42 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten aan het Reïntegratiefonds af te dragen bedrag.
C
1.
Gedurende de periode van 1 augustus 1996 tot en met 28 februari 1997 komt artikel 89, eerste lid, onderdeel h, van de Werkloosheidswet te luiden:
h. bedragen die de bedrijfsvereniging ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet.
2.
Gedurende de periode van 1 maart 1997 tot en met 31 december 1997 komt artikel 89, eerste lid, onderdeel h, van de Werkloosheidswet te luiden:
h. bedragen die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet.
D
1.
Gedurende de periode van 1 augustus 1996 tot en met 28 februari 1997 komt artikel 92, onderdeel f, van de Werkloosheidswette luiden:
f. bedragen die de bedrijfsvereniging ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet.
2.
Gedurende de periode van 1 maart 1997 tot en met 31 december 1997 komt artikel 92, onderdeel f, van de Werkloosheidswet te luiden:
f. bedragen die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 17, dat in werking treedt met ingang van het tijdstip dat artikel XV van deVeegwet SZW 1997 in werking treedt.
4.
Deze wet werkt wat de artikelen 20, onderdeel A, en 41, onderdelen C, onder 2, en D, onder 2, betreft terug tot en met 1 maart 1997.
7.
Deze wet werkt wat artikel 41, onderdelen C, onder 1, en D, onder 1, betreft terug tot en met 1 augustus 1996.
8.
Indien de datum van uitgifte van het Staatsblad, bedoeld in het eerste lid, gelegen is na 31 december 1998, werkt deze wet wat de artikelen 10, 22, onderdeel A, 25, 32, onderdeel Q, en 34 betreft terug tot en met 1 januari 1999.
Artikel 57. Citeertitel
Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet SZW 1998.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 24 december 1998
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1998
De Minister van Justitie,