Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ HOOFDSTUK I. WIJZIGING WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN
+ HOOFDSTUK II. INTREKKING WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE WIJZIGINGEN IN ANDERE WETTEN
+ HOOFDSTUK III. GEZAMENLIJKE HUISHOUDING
+ HOOFDSTUK IV. ANDERE WIJZIGINGEN
+ HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Veegwet SZW 1997

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 mei 2006. U leest nu de tekst die gold op 9 mei 2006.
Wet van 24 december 1997 tot nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet Werkloosheidsvoorziening te wijzigen en op een later tijdstip in te trekken, te komen tot een eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding in een aantal sociale zekerheidswetten en voorts, in verband met gebleken onvolkomenheden, die wetten en enige andere wetten aan te passen en daarnaast ook enige andere wijzigingen daarin aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I. WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING
[Wijzigt de Wet Werkloosheidsvoorziening.]
ARTIKEL II. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
ARTIKEL III. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]
ARTIKEL IV. WET OVERHEVELINGSTOESLAG OPSLAGPREMIES
[Wijzigt de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.]
ARTIKEL V. WET AANPASSING UITKERINGSREGELINGEN OVERHEVELING OPSLAGPREMIES
[Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]
ARTIKEL VI. ALGEMENE BIJSTANDSWET
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
ARTIKEL VII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
ARTIKEL VIII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
ARTIKEL IX. ZIEKENFONDSWET
[Wijzigt de Ziekenfondswet. ]
ARTIKEL X. WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS 1940-1945
[Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.]
ARTIKEL XI. WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945
[Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.]
ARTIKEL XII. DELTASCHADEWET
[Wijzigt de Deltaschadewet.]
ARTIKEL XIII. WET CONCENTRATIE STRAFBAARSTELLING FRAUDULEUZE GEDRAGINGEN
[Wijzigt de Wet concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen.]
ARTIKEL XIV. AANPASSINGSWET GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
[Wijzigt de Aanpassingswet geregistreerd partnerschap.]
ARTIKEL XV. WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING [Vervalt per 10-05-2006]
De Wet Werkloosheidsvoorziening wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVII. ZIEKTEWET
[Wijzigt de Ziektewet.]
ARTIKEL XVIII. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
ARTIKEL XIX. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]
ARTIKEL XX. TOESLAGENWET
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
ARTIKEL XXI. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]
ARTIKEL XXII. ALGEMENE OUDERDOMSWET
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
ARTIKEL XXIII. ALGEMENE NABESTAANDENWET
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
ARTIKEL XXIV. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING
[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]
ARTIKEL XXV. ALGEMENE BIJSTANDSWET
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
ARTIKEL XXVI. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
ARTIKEL XXVII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
ARTIKEL XXVIII. WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]
ARTIKEL XXIX. UITSTEL WIJZIGING VERLENING VOORZIENINGEN WVG
Indien de toepassing van artikel XXVIII, onderdeel A, onder 1, leidt tot wijziging in de verlening van woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten , gaat deze wijziging eerst één jaar na inwerkingtreding van deze wet in.
ARTIKEL XXX. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
ARTIKEL XXXI. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
ARTIKEL XXXIII. ZIEKTEWET
[Wijzigt de Ziektewet.]
ARTIKEL XXXIV. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
ARTIKEL XXXV. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET
[Wijzigt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.]
ARTIKEL XXXVI. WERKLOOSHEIDSWET
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
ARTIKEL XXXVII. TOESLAGENWET
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
ARTIKEL XXXVIII. ALGEMENE OUDERDOMSWET
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
ARTIKEL XXXIX. ALGEMENE NABESTAANDENWET
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
ARTIKEL XL. ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET
[Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]
ARTIKEL XLI. INVOERINGSWET STELSELHERZIENING SOCIALE ZEKERHEID
[Wijzigt de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.]
ARTIKEL XLII. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING
[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]
ARTIKEL XLIII. ALGEMENE BIJSTANDSWET
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
ARTIKEL XLIV. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
ARTIKEL XLV. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
ARTIKEL XLVI. JEUGDWERKGARANTIEWET
[Wijzigt de Jeugdwerkgarantiewet.]
ARTIKEL XLVII. WET VAN 24 APRIL 1996, STB. 248
[Wijzigt de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid.]
ARTIKEL XLVIII. BURGERLIJK WETBOEK
[Wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.]
ARTIKEL XLIX. WET VAN 19 DECEMBER 1996, STB. 665
[Wijzigt de wet van 19 december 1996, Stb. 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten.]
ARTIKEL L. WET PREMIEREGIME BIJ MARGINALE ARBEID
[Wijzigt de Wet premieregime bij marginale arbeid.]
ARTIKEL LI. ARBEIDSVOORZIENINGSWET 1996
[Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet 1996. ]
ARTIKEL LII. OVERGANGSWET VERZORGINGSHUIZEN
[Wijzigt de Overgangswet verzorgingshuizen. ]
ARTIKEL LIII. BESLUIT FONDSEN EN SPAARREGELINGEN
[Wijzigt het Besluit fondsen en spaarregelingen.]
ARTIKEL LIV. WET TERUGDRINGING BEROEP OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN
[Wijzigt de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen.]
ARTIKEL LV. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN 1997
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
ARTIKEL LVI. WIJZIGING VAN DE ZW, WAO, AAW, AOW EN ANW IN VERBAND MET WETSVOORSTEL WIJZIGING VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN
[Wijzigt de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet en de Algemene nabestaandenwet.]
ARTIKEL LVII. WET INCOMPATIBILITEITEN STATEN-GENERAAL EN EUROPEES PARLEMENT
[Wijzigt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement.]
ARTIKEL LVIII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]
ARTIKEL LIX. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
ARTIKEL LX. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
1.
Gedurende de periode 1 maart 1996 tot en met 31 maart 1997 wordt in artikel 40, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering na de zinsnede «op grond van artikel 29, vijfde lid, van die wet» ingevoegd: dan wel na afloop van de in artikel 1638c, eerste lid, van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek bedoelde tijdvak van 52 weken.
2.
Gedurende de periode 1 maart 1996 tot en met 31 maart 1997 wordt in de artikelen 41, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 30, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet na de zinsnede «krachtens de Ziektewet » ingevoegd: dan wel na afloop van de in artikel 1638c, eerste lid, van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek bedoelde tijdvak van 52 weken.
3.
Gedurende de periode 1 maart 1996 tot en met 28 februari 1997 wordt in artikel 89, eerste lid, van de Werkloosheidswet, onder vervanging van de punt achter onderdeel f door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd luidende:
g. de bijdragen van de werkgever of werknemer in de kosten van het onderzoek, bedoeld in artikel 56a van de Organisatiewet sociale verzekeringen.
4.
Gedurende de periode 1 maart 1997 tot en met 31 maart 1997 wordt in artikel 38, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een nieuw onderdeel j toegevoegd, luidende:
j. op verzoek van een werkgever toestemming te geven als bedoeld in artikel 1638c, derde lid, onderdeel c, van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek, tenzij de belangen van de betrokken werknemer onevenredig worden geschaad.
5.
Gedurende de periode 1 augustus 1996 tot en met 28 februari 1997 wordt in artikel 89, eerste lid, van de Werkloosheidswet, onder vervanging van de punt achter onderdeel g door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
h. de bedragen die de bedrijfsvereniging ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet, voor zover deze verband houden met op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van de Ziektewet te betalen uitkeringen.
6.
Gedurende de periode 1 maart 1996 tot en met 31 maart 1997 wordt in artikel 90, eerste lid, van de Werkloosheidswet, onder vervanging van de punt achter onderdeel g door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
h. de uitvoeringskosten, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van de artikelen 38, vierde lid, en 39 van de Ziektewet en niet reeds op grond van onderdeel d ten laste van een wachtgeldfonds worden gebracht, alsmede de uitvoeringskosten, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering van artikel 1638c, derde lid, onderdeel c, van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek.
7.
Gedurende de periode 1 augustus 1996 tot en met 28 februari 1997 wordt in artikel 92 van de Werkloosheidswet, onder vervanging van de punt achter onderdeel e door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:
f. de bedragen die de bedrijfsvereniging ontvangt door toepassing van artikel 45a van de Ziektewet, voor zover deze verband houden met te betalen uitkeringen op grond van de Ziektewet , anders dan op grond van artikel 29, tweede lid, onderdeel a, b en c, van die wet.
ARTIKEL LXII. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN
Voor de periode 1 januari 1997 tot en met 28 februari 1997 kunnen, indien in de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan de uitvoering van een door de Sociale Verzekeringsbank uit te voeren regeling wordt voorzien door het Rijk, bij ministeriële regeling regels worden gesteld ten aanzien van het beheer van gelden, uitvoeringskosten en verslaglegging als bedoeld in hoofdstuk VI van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze wet op 28 februari 1997 luidde.
ARTIKEL LXIII. WET INKOMENSVOORZIENING KUNSTENAARS
[Wijzigt de wet inkomensvoorziening kunstenaars.]
ARTIKEL LXIV. WIJZIGING VAN DE VREEMDELINGENWET EN ENIGE ANDERE WETTEN
[Wijzigt de wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.]
ARTIKEL LXV. WET HOUDENDE BEPALINGEN IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN DE UITVOERINGSORGANISATIE SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JANUARI 1996
De wet houdende bepalingen in verband met de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen per 1 januari 1996 wordt ingetrokken.
ARTIKEL LXVI. WET VAN 3 APRIL 1985, STB. 215
[Wijzigt de Overgangsmaatregel bovenwettelijke uitkeringen.]
ARTIKEL LXVII. TIJDELIJKE WET INKOMENSVOORZIENING GEWEZEN BINNENVAARTONDERNEMERS
[Wijzigt de Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers.]
ARTIKEL LXVIII. WET AANPASSING UITKERINGSREGELINGEN OVERHEVELING OPSLAGPREMIES
[Wijzigt de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies.]
ARTIKEL LXIX. WET INSCHAKELING WERKZOEKENDEN
[Wijzigt de Wet inschakeling werkzoekenden.]
1.
Ten aanzien van de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen een besluit als bedoeld in artikel 55 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dat voor de datum van inwerkingtreding van artikel LV, de onderdelen E, F en G, van deze wet is bekendgemaakt, is het recht zoals dat geldt vanaf die datum van toepassing.
2.
Artikel 6:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van beroepschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid, die op en na de datum van inwerkingtreding van artikel LV, de onderdelen E, F en G, van deze wet zijn ingediend bij de rechtbank.
3.
De behandeling van het beroep tegen een besluit als bedoeld in artikel 55 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dat voor de datum van inwerkingtreding van artikel LV, de onderdelen E, F en G, van deze wet is ingediend bij de rechtbank wordt vanaf die datum voortgezet door de Centrale Raad van Beroep, tenzij op die datum partijen zijn uitgenodigd op een zitting van de rechtbank te verschijnen of schriftelijk toestemming hebben gegeven voor het achterwege blijven van het onderzoek ter zitting.
4.
De rechtbank informeert partijen over de verdere behandeling van het beroep door de Centrale Raad van Beroep.
ARTIKEL LXXIa. WET SOCIALE WERKVOORZIENING
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]
ARTIKEL LXXIb. BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945
[Wijzigt het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.]
ARTIKEL LXXIc. ARBEIDSTIJDENWET
[Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]
ARTIKEL LXXId. WET VAARTIJDEN EN BEMANNINGSSTERKTE BINNENVAART
[Wijzigt de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart.]
ARTIKEL LXXIe. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. ]
ARTIKEL LXXIf. WERKLOOSHEIDSWET
[Wijzigt de Werkloosheidswet. ]
ARTIKEL LXXIg. KADERWET SZW-SUBSIDIES
[Wijzigt de Kaderwet SZW-subsidies.]
ARTIKEL LXXIh. WET BETREFFENDE VERPLICHTE DEELNEMING IN EEN BEROEPSPENSIOENREGELING
[Wijzigt de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling.]
ARTIKEL LXXIi. WET OP DE (RE)INTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN
[Wijzigt de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten.]
ARTIKEL LXXIj. WET VAN 19 DECEMBER 1996, STB. 665
Artikel IV van de wet van 19 december 1996, Stb. 665, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen en enkele andere wetten, werkt terug tot en met 1 augustus 1993.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen XV en XVI, die in werking treden met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, de artikelen XXXIV, onderdeel N, XXXVI, onderdeel T, XLIII, onderdeel I, XLIV, onderdeel E, XLV, onderdeel F, LXXIA, LXXIB en LXXIH, die in werking treden met ingang van 1 januari 1998, en artikel LV, onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1999.
2.
Indien hoofdstuk 9 van het bij koninklijke boodschap van 18 juni 1997 ingediende voorstel van wet betreffende Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassingswet geregistreerd partnerschap; kamerstukken 25 407) op het moment van inwerkingtreding van deze wet nog niet tot wet is verheven en in werking is getreden, treden de artikelen XVII tot en met XXXII, in afwijking van het eerste lid, eerst in werking op de dag na inwerkingtreding van voornoemd hoofdstuk 9.
3.
Deze wet werkt terug wat betreft artikel XXXIII, onderdeel A, tot en met 1 maart 1996, wat betreft de artikelen XXXIV, de onderdelen F, onder 1, G en H, XXXV, de onderdelen H en I, XXXVI, onderdeel P, XLVIII, de onderdelen A en B, LIII, LV, de onderdelen A en D, onder 2, en LXVI tot en met 1 april 1997, wat betreft artikel XXXIV, onderdeel F, onder 2, tot en met 25 januari 1994, wat betreft artikel XXXV, onderdeel F, tot en met de dag, voorafgaande aan die waarop artikel II van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen in werking treedt, wat betreft de artikelen XXXVI, de onderdelen B, C, D, onder 1, H, I, M. N, O, Q, onder 2, en R, XXXIX, de onderdelen A en D, onder 1, XLII, onderdeel B, XLIII, onderdeel D, en LV, onderdeel B, tot en met 1 maart 1997, wat betreft de artikelen XXXVI, onderdeel Q, onder 1, en XLVII tot en met 1 augustus 1996, wat betreft artikel XXXIX, onderdeel H, tot en met 2 oktober 1996, wat betreft de artikelen XLIII, onderdeel B, en LI tot en met 1 juli 1997 en wat betreft artikel XLVI tot en met 29 december 1995, wat betreft de artikelen LVI, LX, LXIII, LXIV en LXIX tot en met de datum waarop het in die artikelen genoemde voorstel van wet in werking is getreden.
ARTIKEL LXXIII. CITEERTITEL
Deze wet wordt aangehaald als «Veegwet SZW 1997».
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Het Oude Loo, 24 december 1997
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste december 1997
De Minister van Justitie,