Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel l
Artikel ll
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel Vl
Artikel Vll
Artikel Vlll
Artikel lX
Artikel X
Artikel Xa
Artikel XI
Artikel XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Veegwet euro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 12 december 2001, houdende aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Veegwet euro)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel l
[Wijzigt de Aanpassingswet Euro.]
Artikel ll
[Wijzigt de Wet voorraadvorming aardolieprodukten 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Fiscale aanpassingswet euro en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel IV
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2 , de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht en de Wet bescherming persoonsgegevens.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel Vl
[Wijzigt de Eerste evaluatiewet Awb.]
Artikel Vll
[Wijzigt het bij koninklijke boodschap van 12 mei 2000 ingediende voorstel van wet houdende Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de problematiek van vermissing van personen.]
Artikel Vlll
[Wijzigt de Aanpassingswet modernisering rechterlijke organisatie.]
Artikel lX
[Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]
Artikel X
Indien:
a. krachtens enige wet bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling een bedrag in guldens kan of moet worden vastgesteld, en
b. deze maatregel of deze regeling tussen 1 oktober 2001 en 1 januari 2002 in werking treedt, kan, zo nodig in afwijking van de wet waarop de maatregel of de regeling berust, dit bedrag bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari 2002 worden omgezet in een bedrag in euro.
Artikel Xa
[Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]
Artikel XI
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel XII
Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet euro
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 2001
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,