Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IIIB
Artikel IV
Artikel IVA
Artikel V
Artikel VI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 19 mei 2011 tot vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is de bestaande wettelijke regelingen ter zake van het internationaal privaatrecht te consolideren en, voorafgegaan door een Titel Algemene bepalingen, onder te brengen in een nieuw Boek van het Burgerlijk Wetboek;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek.]
Artikel II
[Wijzigt de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
Artikel IIIB
[Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]
Artikel IV
De volgende wetten worden ingetrokken:
a. de Wet conflictenrecht namen
b. de Wet conflictenrecht huwelijk
c. de Wet conflictenrecht huwelijksbetrekkingen
d. de Wet conflictenrecht huwelijksvermogensregime
e. de Wet van 25 maart 1981, Stb. 166, houdende regeling van het conflictenrecht inzake de ontbinding van het huwelijk en scheiding van tafel en bed en de erkenning daarvan
f. de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap
g. de Wet conflictenrecht afstamming
h. de Wet conflictenrecht adoptie
i. de Wet conflictenrecht corporaties
j. de Wet conflictenrecht goederenrecht
k. de Wet conflictenrecht trusts
l. de Wet conflictenrecht erfopvolging
m. de Wet van 23 december 1992, Stb. 1993, 16, tot uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn 90/619/EEG van de Raad van de Europese gemeenschappen van 8 november 1998, PbEG L 330
n. de Wet van 7 juli 1993, Stb. 392, tot uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn nr 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 (PbEG L 172)
o. de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad
p. de Wet van 18 maart 1993, Stb. 168, houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht .
Artikel IVA
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 10.]
Artikel V
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel VI
Deze wet wordt aangehaald als: Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeries, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 19 mei 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de achtste juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,