Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIIa
Artikel VIIb
Artikel VIII
Artikel VIIIa
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringswet richtlijn openbaar overnamebod

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en het Burgerlijk Wetboek dienen te worden gewijzigd ter uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Pb EU L 142) en het voorts wenselijk is dat een openbaar bod op aandelen kan leiden tot zeggenschap van de bieder over benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen van de doelvennootschap;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel III
Artikel 359b lid 1, onderdeel c en d, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op overeenkomsten tussen aandeelhouders die zijn gesloten voor 20 mei 2004.
Artikel IV
Indien een doelvennootschap zetel heeft in een andere lidstaat en de door haar uitgegeven effecten voor 20 mei 2006 gelijktijdig voor het eerst zijn toegelaten tot de handel op zowel een op grond van artikel 22 erkende effectenbeurs als op een in een andere lidstaat gevestigde en van overheidswege toegelaten effectenbeurs welke niet is gelegen in de lidstaat waar de doelvennootschap haar zetel heeft, komt Onze Minister uiterlijk 17 juni 2006 met de toezichthoudende autoriteit in die lidstaat overeen of Onze Minister dan wel die toezichthoudende autoriteit bevoegd is een biedingsbericht als bedoeld in artikel 6a, tweede lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 goed te keuren. Onze Minister maakt deze overeenkomst openbaar. Indien Onze Minister en de toezichthoudende autoriteit niet tot overeenstemming komen, maakt de doelvennootschap op de eerste handelsdag volgend op 17 juni 2006 haar keuze voor Onze Minister dan wel voor de toezichthoudende autoriteit ter zake van de goedkeuring van een biedingsbericht openbaar.
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel VII
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIa
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIIb
[Wijzigt deze wet.]
Artikel VIII
Indien Onze Minister op grond van artikel 7:1 van de Wet op het financieel toezicht de nummering van die wet opnieuw heeft vastgesteld, brengt hij voor de plaatsing van deze wet in het Staatsblad de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen van de Wet op het financieel toezicht in overeenstemming met de nieuwe nummering.
Artikel VIIIa
[Wijzigt de Wet toezicht effectenverkeer 1995.]
Artikel IX
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 24 mei 2007
De Minister van Justitie ,
De Minister van Financiën ,
De Minister van Economische Zaken ,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
Uitgegeven de twaalfde juni 2007
De Minister van Justitie ,