Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIa
Artikel IIb
Artikel IIc
Artikel IId
Artikel IIe
Artikel IIf
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 30 september 2015 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182) noodzakelijk is enige wijzigingen aan te brengen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Zo is het, dat Wij de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IIa
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht financiële verslaggeving.]
Artikel IIb
[Wijzigt de Mediawet 2008, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel IIc
[Wijzigt de Pensioenwet, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel IId
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.]
Artikel IIe
[Wijzigt de Wet op het financieel toezicht.]
Artikel IIf
[Wijzigt de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, deze wet, de Wet pensioencommunicatie en de Wet algemeen pensioenfonds (Kst. 34117).]
1.
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
De in deze wet vervatte voorschriften zijn van toepassing op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. De voorschriften van deze wet kunnen worden toegepast op jaarrekeningen, bestuursverslagen en verslagen als bedoeld in artikel 392a die worden opgesteld over boekjaren die zijn aangevangen voor 1 januari 2016.
Artikel IV
Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 30 september 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de negende oktober 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,