Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringswet enkele conflictenrechtelijke bepalingen van richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988, enz.

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 7 juli 1993, tot uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 (PbEG L 172)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke bepalingen te maken ter uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 ( PbEG L 172), zoals gewijzigd bij de richtlijn nr. 92/94/EEG van de Raad van 18 juni 1992 ( PbEG L 228) en coördinatie van de conflictenrechtelijke bepalingen van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Trb. 1980, nr. 156, met die van de gewijzigde richtlijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Deze wet is van toepassing op directe overeenkomsten van schadeverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ongeacht de plaats waar de verzekeraar zijn zetel heeft in de zin van die wet .
Artikel 2
Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder
a). verdrag: het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in het Tractatenblad 1980, nr. 156;
b). richtlijn: de tweede richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van richtlijn nr. 73/239/EEG, waarvan de tekst is openbaar gemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 4 juli 1988, L 172, zoals deze richtlijn is gewijzigd bij de derde richtlijn nr. 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de richtlijnen nr. 73/239/EEG en nr. 88/357/EEG, waarvan de tekst is openbaar gemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 11 augustus 1992, L 228.
Artikel 3
De plaats waar een door overeenkomst gedekt risico is gelegen wordt bepaald door toepassing of overeenkomstige toepassing van de regels, vervat in artikel 2, onderdeel d , van de richtlijn.
Artikel 4
De conflictenrechtelijke bepalingen van het verdrag zijn van toepassing op overeenkomsten waarin risico's worden gedekt, die zijn gelegen buiten het grondgebied van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
De bepalingen van de artikelen 7 en 8, derde en vierde lid, onderdeel a , van de richtlijn zijn van toepassing op overeenkomsten waarin risico's worden gedekt, die zijn gelegen op het grondgebied van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, met dien verstande:
a. dat de conflictenrechtelijke bepalingen van het verdrag van toepassing zijn
1°. op de vraag of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel a , tweede volzin, van de richtlijn het mogelijk is, het recht van een ander land te kiezen; alsmede
2°. op de vraag of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel d , van de richtlijn een grotere vrijheid is toegestaan voor de keuze van het op de overeenkomst toepasselijke recht dan zou voortvloeien uit het bepaalde in de onderdelen b en c ;
b. dat het Nederlandse recht voorziet in de mogelijkheid van de toepassing van de bepaling bedoeld in artikel 7, tweede lid, tweede alinea, van de richtlijn;
c. dat de conflictenrechtelijke bepalingen van het verdrag de algemene bepalingen vormen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen uit overeenkomst in de zin van artikel 7, derde lid, van de richtlijn; en
d. dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, vierde lid, onderdeel c , van de richtlijn op verbintenissen uit overeenkomsten inzake een verplichte verzekering van toepassing is het recht van de staat die de verzekeringsplicht oplegt.
Artikel 6
De Wet van 18 april 1991, Stb. 218, tot uitvoering van enkele conflictenrechtelijke bepalingen van de richtlijn 88/357/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988, PbEG L 172 en coördinatie van de conflictenrechtelijke bepalingen van het op 19 juni 1980 te Rome tot stand gekomen verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Trb. 1980, 156, met die van de richtlijn, wordt ingetrokken.
Artikel 7
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 7 juli 1993
De Staatssecretaris van Justitie,
Uitgegeven de zevenentwintigste juli 1993
De Minister van Justitie,