Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. - begripsbepalingen -
Artikel 2. - doelstelling -
Artikel 3. - voorwaarden -
Artikel 4. - kosten -
Artikel 5. - beslissingsbevoegdheid -
Artikel 6. - indiening aanvraag -
Artikel 7. - slotbepalingen -
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 25 januari 2011, houdende de instelling van het uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op de artikelen 93, 95 en 100, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 12 en 13 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gehoord de sectorcommissie boomkwekerijproducten, d.d. 15 december 2010;
Besluit:
Artikel 1. - begripsbepalingen -
artikel 2 van de verordening PT Plantgezondheidsfonds bijlage bij het Besluit van 22 januari 2010, nr. 110285, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop) bijlage II van de Landbouwkwaliteitsregeling
productschap : het Productschap Tuinbouw
bestuur : het bestuur van het Productschap
fonds : het Plantgezondheidsfonds als bedoeld in
bufferzone Boskoop : gebied aangegeven in
boomkwekerijproducten en vaste planten : winterharde en half-winterharde houtgewassen, vaste planten en wortelstokken, uitgezonderd de gewassen die gerekend worden tot de bloembollensector en als zodanig worden benoemd in
ondernemer : een natuurlijke of rechtspersoon die bedrijfsmatig activiteien ontplooit in de teelt of handel van boomkwekerijproducten of vaste planten
EU-verordening Nr. 1535/2007 : Verordening (EG) Nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector.
Artikel 2. - doelstelling -
In dit reglement zijn de voorwaarden opgenomen waaronder het bestuur een vergoeding uit het fonds kan uitkeren aan ondernemers in de bufferzone Boskoop wier vaste planten en boomkwekerijproducten in de periode vanaf februari 2010 tot en met juni 2010 door Naktuinbouw aanvullend zijn gecontroleerd na de vondst van de Oost- Aziatische boktor in Boskoop.
Artikel 3. - voorwaarden -
Een ondernemer kan aanspraak maken op een eenmalige uitkering uit het fonds indien:
a. planten worden geteeld die waardplant zijn van de Oost-Aziatische boktor en die op de EU waardplantenlijst staan, inclusief Cryptomeria spp. en Pinus spp;
b. (gedeelten van) percelen in de bufferzone Boskoop liggen;
c. hij verklaart te voldoen aan de voorwaarden van EU-verordening Nr. 1535/2007 (de-minimissteun).
Artikel 4. - kosten -
De kosten welke ten hoogste worden vergoed aan de ondernemers zijn de aanvullende inspectiekosten inzake de Oost-Aziatische boktor, uitgevoerd door Naktuinbouw in de periode februari 2010 - juni 2010.
1.
De secretaris van het productschap is bevoegd om namens het bestuur te beslissen op een aanvraag om een uitkering.
2.
De voorzitter van het productschap is bevoegd om te beslissen op een bezwaar tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 6. - indiening aanvraag -
Een aanvraag om in aanmerking te komen voor de uitkering kan worden ingediend bij het productschap en omvat:
a. de factuur van Naktuinbouw van de twee aanvullende inspectieronden waarvoor vergoeding wordt gevraagd;
b. een door het productschap opgestelde en door de ondernemer ondertekende deminimisverklaring waarin de ondernemer onder meer verklaart dat zijn onderneming binnen een periode van drie belastingjaren niet meer dan 7.500 euro steun heeft ontvangen;
c. een aanvraag kan worden ingediend vanaf de inwerkingtreding van dit uitvoeringsreglement tot uiterlijk 1 oktober 2011.
1.
Dit uitvoeringsreglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie ervan in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als Uitvoeringsreglement PT tegemoetkoming extra keuringskosten bufferzone Boskoop.
Zoetermeer, 25 januari 2011
voorzitter
secretaris