Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit Wet overbrenging consignatiekas naar de Nederlandsche Bank

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 21 september 1936, houdende uitvoering van artikel 3 der Wet van 27 maart 1936, Stb. 201, tot overbrenging van de consignatiekas voor het bewaren van effecten aan toonder naar de Nederlandsche Bank
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van Financiën van den 1 Augustus 1936, 1ste Afdeeling C, n°. 866, en van den 6 Augustus 1936, n°. 148, afdeeling Indirecte Belastingen;
Gelet op artikel 3 van de wet van 27 Maart 1936, Staatsblad n°. 201;
Den Raad van State gehoord (advies van 25 Augustus 1936, n°. 28);
Gezien de nadere rapporten van Onze Ministers voornoemd van den 7 September 1936, 1ste Afdeeling C, n°. 859, en van den 11 September 1936, n°. 82, afdeeling Indirecte Belastingen;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De bemoeiingen van de Nederlandsche Bank met de krachtens de wet van 27 Maart 1936, Staatsblad n°. 201, in bewaring gegeven effecten omvatten:
a. het verzilveren der coupons en dividendbewijzen of het incasseeren op andere wijze van vervallen of betaalbaar gestelde opbrengsten en het verantwoorden daarvan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 der bovengenoemde wet, aan den bewaargever of zijn vertegenwoordiger op een der wijzen, krachtens de Voorwaarden van bewaarneming van de Nederlandsche Bank toegelaten;
b. het inleveren van talons of stukken ter verkrijging van nieuwe coupon- of dividendbladen of nieuwe rentegevende stukken;
c. het bezorgen van noodzakelijke verwisselingen, in het bijzonder die van voorloopige stukken in definitieve stukken;
d. het nazien van uitlotingen en het kennisgeven van losbaarstellingen of gelegenheden tot verwisseling aan den bewaargever of zijn vertegenwoordiger;
e. het nazien van de aankondigingen betreffende conversies, reorganisaties, kapitaalsuitbreidingen of -reduceeringen, gelegenheden tot inlevering bij beschermingscomité's, oproepingen tot bijstorting of terugbetaling van kapitaal, en andere dergelijke financieele gebeurtenissen, een en ander voor zoover het fondsen betreft die aan de Amsterdamsche Beurs verhandeld worden, alsmede het kennisgeven daarvan aan den bewaargever of zijn vertegenwoordiger;
f. het verrichten van de handelingen, die uit de onder d en e genoemde gebeurtenissen voortvloeien, voor zooveel noodig na overleg met den bewaargever of zijn vertegenwoordiger, of krachtens de beslissing van den Kantonrechter in artikel 7, laatste lid, der bovengenoemde wet bedoeld;
g. het verleenen van haar bemiddeling bij het doen uitvoeren van effectenorders in de gevallen in bovengenoemde wet bedoeld;
h. het eventueel te gelde maken van een voorkeursrecht, voortspruitende uit het bezit van een der krachtens bovengenoemde wet in bewaring gegeven stukken.
1.
De Nederlandsche Bank brengt voor de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden een loon in rekening van € 0,68 per € 453,78 werkelijke waarde per jaar, met een minimum van € 1,82 per jaar per bewaargeving. De werkelijke waarde der fondsen wordt berekend naar de grondslagen daarvoor in de Voorwaarden van bewaarneming van de Nederlandsche Bank aangegeven. Het loon wordt zooveel mogelijk verrekend met de opbrengst van de in bewaring gegeven effecten.
2.
Onkosten, welke aan de Nederlandsche Bank bij het verrichten der in artikel 1 bedoelde werkzaamheden in rekening worden gebracht, komen ten laste van de bewaargevers.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de wet van 27 Maart 1936, Staatsblad n°. 201.
Onze Ministers van Justitie en van Financiën zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
Het Loo, den 21sten September 1936
De Minister van Justitie,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven den negen en twintigsten September 1936.
De Minister van Justitie,
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php