Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Uitvoeringsbesluit toezicht Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Uitvoeringsbesluit toezicht verordening slachting en weging slachtvarkens 1987
Het Produktschap Vee en Vlees behartigt de belangen van allen, die bij de Nederlandse vee- en vleessector zijn betrokken. Het is een overlegplatform van werkgevers- en werknemersorganisaties. Het schap is ingesteld voor de diersoorten runderen, varkens, schapen, geiten en paarden.
De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,
gelet op, de artikelen 38 en 42 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en artikel 2 van de Verordening algemene bepalingen,
BESLUIT :
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
I.C.M. : de Internationale Controle Maatschappij B.V. te Spijkenisse;
A.I.D. : de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Voorts geldt artikel 1 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.
1.
Met het toezicht, namens het produktschap, op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 2 t/m 14 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 bepaalde, zijn belast de door de voorzitter daartoe aangewezen functionarissen van de I.C.M..
2.
Het toezicht wordt uitgeoefend ten aanzien van bedrijfsgenoten en diegenen die een overeenkomst inzake het levend wegen van de slachtvarkens hebben afgesloten met het produktschap, indien deze bedrijfsgenoten en contractanten zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage .
3.
De voorzitter kan, in gevallen waarin zulks naar zijn oordeel in het belang van een doelmatig toezicht geboden is, aan de hoofd-controleur van de I.C.M. met betrekking tot de uitoefening van het toezicht door de controleurs een bindende aanwijzing geven, voor zover deze aanwijzing past binnen de overeenkomst tussen het produktschap en de I.C.M..
1.
De voorzitter voorziet elk der, in artikel 2 bedoelde functionarissen van een schriftelijke, door hem ondertekende, lastgeving.
2.
De in artikel 2 bedoelde functionarissen zijn gehouden de, in het eerste lid genoemde, lastgeving desgevraagd te tonen aan de ambtenaren van de bevoegde overheidsdiensten en diegenen ten aanzien waarvan het toezicht wordt uitgeoefend.
1.
Het toezicht behelst de navolgende werkzaamheden: -
onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de merking van levende slachtvarkens;-
onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de weging van levende slachtvarkens;-
onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de weeginstallatie en de toetsgewichten;-
onderzoek naar het naleven van de regelen inzake de administratieve bescheiden met betrekking tot levende slachtvarkens,
een en ander zonder schade toe te brengen aan het bedrijfsproces van betrokkenen, voor zover dat, gezien de doelmatigheid van het toezicht, onnodig geacht moet worden.
2.
De voorzitter stelt terzake een instructie voor het toezicht vast.
Artikel 5
De in artikel 2, tweede lid, bedoelde personen zijn gehouden uiterlijk om 21.00 uur aan de I.C.M. te melden op welk tijdstip zij aanvangen met het wegen van levende slachtvarkens, indien en voor zover het betreft een tijdstip dat afwijkt van de bij het produktschap en de I.C.M. bekende tijdstippen.
1.
De functionarissen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, rapporteren hun bevindingen tenminste éénmaal per week aan het produktschap en de A.I.D..
2.
De hoofd-controleur, als bedoeld in artikel 2, derde lid, verstrekt elke maand een algemeen overzicht van de bevindingen aan het produktschap.
3.
Het produktschap zendt dit algemene overzicht in afschrift aan de A.I.D..
Artikel 7
In verband met de uitoefening van het toezicht zijn de, in artikel 2 bedoelde, functionarissen, onderscheidenlijk hoofdcontroleur bevoegd:
a. inzage te verlangen van administratieve bescheiden;
b. toegang te vorderen tot terreinen waar varkens worden gewogen;
c. medewerking te vorderen aan de uitvoering van de in artikel 4 bedoelde taak;
d. terugwegingen te verrichten met betrekking tot de levende slachtvarkens;
een en ander binnen de grenzen, gesteld in de Verordening Algemene Bepalingen.
1.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde functionarissen melden terstond na constatering feiten, waarvan zij mogen aannemen dat deze ernstige overtredingen behelzen, aan de hoofd-controleur, als bedoeld in artikel 2, derde lid.
2.
De hoofd-controleur meldt terstond na kennisneming van de in het eerste lid bedoelde feiten, deze feiten aan de hoofdinspecteur van de A.I.D. in het ressort alwaar het feit werd geconstateerd.
1.
De in artikel 2 bedoelde functionarissen verlenen medewerking aan de desbetreffende opsporingswerkzaamheden van de A.I.D..
2.
Indien het verlenen van medewerking, als bedoeld in het eerste lid, op bezwaren stuit, treden de I.C.M., het produktschap en de A.I.D. in overleg en treffen die maatregelen die nodig geacht worden.
Artikel 10
De in artikel 2 bedoelde functionarissen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan het produktschap geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
Artikel 11
Het Uitvoeringsbesluit toezicht verordening slachting en weging slachtvarkens 1978 (1982) wordt op het in het tweede lid van artikel 12 bedoelde tijdstip ingetrokken.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit toezicht Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.
2.
Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 van kracht wordt.
De
Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees
voor deze :
plaatsvervangend voorzitter