{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Garantietoelage tariefwerker
Artikel 3. Garantietoelage distantiëringstoelage-genietende
Artikel 4. Overgangstoelage
Artikel 5. Afbouwregeling
Artikel 6. Slotbepalingen
Artikel 7. Bevoegdheid
Artikel 8. Gevallen waarin niet is voorzien
Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Toelageregeling afschaffing tariefbeloning Defensie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 december 2003. U leest nu de tekst die gold op 9 december 2003.
Besluit van 21 februari 1983
WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President en van Onze Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken, van 14 december 1982/1 februari 1983, nr. PBGO 82/051/6058/nr. AB82/2489;
Overwegende dat in verband met de afschaffing van de tariefbeloning bij het Departement van Defensie nadere voorzieningen moeten worden getroffen ter vermijding van een ernstige achteruitgang in inkomen van degenen die tot het moment van afschaffing aanspraken op extra beloning in verband met de tarifering konden doen gelden;
Overwegende voorts dat tot verbetering van inkomensverhoudingen tussen verschillende categorieën burgerlijk rijkspersoneel bij de onder het Departement van Defensie ressorterende tariefbedrijven moet worden gekomen;
Gelet op artikel 42 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Defensie;
b. besluit: het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948;
c. ambtenaar : de ambtenaar in de zin van het besluit;
d. salaris/bezoldiging: hetgeen daaronder wordt verstaan in het besluit;
e. tariefwerker: de ambtenaar die met toepassing van het gestelde in de beschikking van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 24 augustus 1960, nr. A602/U2555, op 31 december 1982 prestatiebeloning geniet welke wordt bepaald met behulp van tarieven;
f. distantiëringstoelage-genietende: de ambtenaar die met toepassing van de gemeenschappelijke beschikking van Onze Minister en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 februari 1972, nr. 235.000/102D, onderscheidenlijk van 1 maart 1972, nr. AB72/460, op 31 december 1982 aanspraak heeft op een toelage;
g. tariefbedrijf: de onder het Departement van Defensie ressorterende dienst, bedrijf of instelling waar op 31 december 1982 prestatiebeloning toepassing vindt met behulp van tarieven.
1.
De tariefwerker heeft voor zolang hij geplaatst is bij een tariefbedrijf, aanspraak op een garantietoelage.
2.
De garantietoelage bedoeld in het vorige lid wordt voor de eerste maal vastgesteld op het bedrag overeenkomende met het in het derde lid bedoelde gemiddelde tariefpremiepercentage van het salaris waarop de tariefwerker op 31 december 1982 aanspraak heeft.
3.
Het gemiddelde tariefpremiepercentage bedoeld in het tweede lid is
a. voor de tariefwerker die voor 1 mei 1982 als zodanig is geplaatst bij het tariefbedrijf waarbij hij op 31 december 1982 werkzaam is, gelijk aan het tariefpremiepercentage dat hij in het tijdvak 1 november 1980 tot 1 november 1982 in dat tariefbedrijf gemiddeld heeft behaald, waarbij voor degene wiens tariefbeloning wordt bepaald op basis van groepstarieven wordt uitgegaan van het gemiddelde percentage van de groep waartoe hij behoort;
b. voor de niet onder a bedoelde tariefwerker, gelijk aan het tariefpremiepercentage dat over het in a genoemde tijdvak gemiddeld is vastgesteld voor de daar bedoelde tariefwerkers behorende tot de afdeling van het tariefbedrijf waarbij hij op 31 december 1982 als zodanig werkzaam is.
4.
Het bedrag van de krachtens het tweede lid vastgestelde garantietoelagen wordt na twaalf maanden verminderd met een bedrag ter grootte van één percent van het voor de eerste maal vastgestelde toelage-bedrag.
5.
Elke volgende periode van twaalf maanden, doch voor de laatste maal op 1 januari 1993, wordt het resterende bedrag van de garantietoelage verder verminderd met een gelijk bedrag als bedoeld in het vorige lid.
6.
Vermindering, onderscheidenlijk verdere vermindering van de garantietoelage bedoeld in het vierde en vijfde lid blijft achterwege indien, onderscheidenlijk zodra de tariefwerker de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt.
7.
De krachtens het tweede tot en met het zesde lid berekende garantietoelage wordt aangepast overeenkomstig de algemene salarismaatregelen voor het burgerlijk overheidspersoneel.
1.
De distantiëringstoelage-genietende heeft voor zolang hij geplaatst is bij een tariefbedrijf, aanspraak op een garantietoelage.
2.
Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde garantietoelage wordt de eerste maal vastgesteld op het gemiddelde bedrag van de distantiëringstoelagen zoals die bij het tariefbedrijf waarbij distantiëringstoelage-genietende op 31 december 1982 is geplaatst voor hem zouden zijn berekend over de kalenderjaren 1981/1982 uitgaande van zijn salaris op 31 december 1982.
3.
Het gezamenlijke bedrag van salaris en garantietoelage is ten hoogste gelijk aan het maximum-salaris verbonden aan schaal 71 van het besluit vermeerderd met de daarop aansluitende vijf salarisanciënniteiten in de schalen van bijlage A I van het besluit.
4.
Het bepaalde in artikel 2, vierde tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing op de in dit artikel bedoelde garantietoelage.
5.
Op de met inachtneming van het tweede tot en met het vierde lid van dit artikel vastgestelde toelage wordt in mindering gebracht hetgeen de distantiëringstoelage-genietende in voorkomend geval geniet als toelage op grond van artikel 17, vijfde lid, van het besluit.
1.
De op 31 december 1982 bij een tariefbedrijf geplaatste ambtenaar, zelf geen tariefwerker of distantiëringstoelage-genietende zijnde heeft, voor zolang hij bij een tariefbedrijf is geplaatst en voor zolang zijn salariëring niet plaatsvindt overeenkomstig een hogere schaal dan schaal 93 van het besluit, aanspraak op een overgangstoelage.
2.
Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde toelage wordt vastgesteld op het bedrag dat op de bijlage bij dit besluit is vermeld bij het tariefbedrijf waar hij op 31 december 1982 is geplaatst.
1.
Op het bedrag van de toelage ingevolge de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit worden ingaande 1 januari 1983 in mindering gebracht verhogingen van de bezoldiging, met uitzondering van:
a. verhogingen in de vorm van een algemene salarisverhoging;
b. verhogingen in de vorm van een toelage onregelmatige dienst.
2.
Op het bedrag van de toelage ingevolge de artikelen 2 en 3 van dit besluit worden eveneens niet in mindering gebracht verhogingen van de bezoldiging voortvloeiende uit een individuele inkomstenverbetering, waarop naar het oordeel van Onze Minister reeds uitzicht bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.
3.
Voor de ambtenaar, die op 31 december 2000 een toelage heeft op grond van dit besluit, wordt de verhoging van de salarisschalen per 1 januari 2001 niet in mindering gebracht op het bedrag van de toelage, als bedoeld in het eerste lid. Na toepassing van het overige gestelde in het eerste lid wordt de toelage vervolgens met ingang van 1 januari 2001 verhoogd met 1,9%.
4.
Een verhoging van het salaris als gevolg van de toevoeging van nieuwe maximumbedragen in de salarisschalen 1 tot en met 7 per 1 januari 2001 leidt, in voorkomend geval, niet tot een verlaging van een toelage als bedoeld in het eerste lid of een toelage als bedoeld in artikel 8.
1.
Toelagen, waarop aanspraak bestaat ingevolge dit besluit, worden maandelijks tegelijk met het salaris betaald.
2.
Een op grond van dit besluit toegekende toelage wordt niet beschouwd als "wedde" bedoeld in artikel 1 van het besluit, behoudens ingeval van toepassing van hoofdstuk VI van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en paragraaf 6 van hoofdstuk III van het Arbeidsovereenkomstenbesluit.
Artikel 7. Bevoegdheid
Toekenning, aanpassing en intrekking van toelagen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 5 van dit besluit geschiedt door Onze Minister.
Artikel 8. Gevallen waarin niet is voorzien
Onze Minister kan dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de ambtenaar, tariefwerker en distantiëringstoelage-genietende, bedoeld in dit besluit, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding
Dit besluit, dat kan worden aangehaald als: "Toelageregeling afschaffing tariefbeloning Defensie" treedt in werking op de datum van zijn dagtekening en werkt terug tot 1 januari 1983.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage,, 21 februari 1983.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Defensie,
De Minister van Binnenlandse Zaken,