Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Doelstelling
- Hoofdstuk 3. Organen en inrichting van de organisatie
+ Hoofdstuk 4. Strategisch plan
+ Hoofdstuk 5. Geldmiddelen
+ Hoofdstuk 6. Inlichtingen, verslaglegging en controle
+ Hoofdstuk 7. Goedkeuring, schorsing, vernietiging en taakverwaarlozingsregeling
+ Hoofdstuk 8. Overige onderwerpen
+ Hoofdstuk 9. Nadere regels
+ Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

TNO-wet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere leden. Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de raad van toezicht.
2.
Wij benoemen en ontslaan de voorzitter en drie van de vier andere leden van de raad van bestuur op voordracht van Onze minister, gedaan in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers. Wij benoemen en ontslaan het vierde andere lid van de raad van bestuur op voordracht van Onze minister van defensie, gedaan in overeenstemming met Onze minister en met het gevoelen van de raad van ministers. De raad van toezicht doet een aanbeveling voor de eerstgenoemde voordrachten, nadat hij de raad van bestuur daarover heeft gehoord. Voor de voordracht van Onze minister van defensie doen de raad van toezicht en de raad voor het defensie-onderzoek een gemeenschappelijke aanbeveling, nadat zij de raad van bestuur daarover hebben gehoord. De ondernemingsraad van de Organisatie wordt in de gelegenheid gesteld over deze aanbevelingen advies uit te brengen.
3.
De leden van de raad van bestuur zijn, behoudens door Ons op eigen verzoek van betrokkene, dan wel om zwaarwichtige redenen verleend ontslag, voor onbepaalde tijd in dienst van de Organisatie. Ontslag wordt in elk geval verleend met ingang van de dag waarop zij de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereiken.
4.
Zolang in een vacature in de raad van bestuur niet is voorzien, vormen de overblijvende leden de raad van bestuur.
1.
De raad van bestuur is, behoudens hetgeen ten aanzien van de raad voor het defensie-onderzoek is bepaald, belast met het besturen van de Organisatie.
2.
Alle bevoegdheden welke niet bij of krachtens de wet aan een ander orgaan van de Organisatie zijn opgedragen, komen toe aan de raad van bestuur.
1.
De voorzitter en een ander lid van de raad van bestuur vertegenwoordigen de Organisatie in en buiten rechte.
2.
Terzake van aangelegenheden met betrekking tot de hoofdgroep voor defensie-onderzoek geschiedt deze vertegenwoordiging door het lid van de raad van bestuur dat is benoemd op voordracht van Onze minister van defensie en door de voorzitter van de raad van bestuur.
3.
De raad van bestuur kan bepalen dat andere personen in de Organisatie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, bedoeld in het eerste lid, in zijn naam uitoefenen.
4.
De raad van bestuur verstrekt aan de raad van toezicht en, voorzover het gaat om aangelegenheden betreffende de hoofdgroep voor defensie-onderzoek, aan de raad voor het defensie-onderzoek, tijdig de door hen noodzakelijk geachte inlichtingen.