{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2008.
Wet van 12 mei 2005, houdende het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting erkenningenduur publieke omroepen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de door de regering aangekondigde visie op de taak en organisatie van de publieke omroep op lange termijn en de wettelijke uitwerking daarvan, de met ingang van 1 september 2005 te verlenen erkenningen voor landelijke publieke omroep van rechtswege te verlenen en de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep te beperken;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In afwijking van artikel 39f, eerste lid, van de Mediawet, wordt de door het Commissariaat voor de Media met ingang van 1 september 2005 aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, dan wel aan rechtspersonen waarin twee of meer van deze genootschappen samenwerken, te verlenen zendtijd verleend voor een periode van drie jaren.
1.
Indien Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan omroepverenigingen en een educatieve omroepinstelling erkenningen als bedoeld in artikel 31 van de Mediawet heeft verleend voor een periode van vijf jaren, worden deze erkenningen met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege omgezet in erkenningen voor een periode van drie jaren.
2.
Indien Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan omroepverenigingen voorlopige erkenningen als bedoeld in artikel 37 van de Mediawet heeft verleend voor een periode van vijf jaren, worden deze voorlopige erkenningen met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege omgezet in voorlopige erkenningen voor een periode van drie jaren.
Artikel 3
Indien het Commissariaat voor de Media vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van artikel 39f van de Mediawet aan kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, dan wel aan rechtspersonen waarin twee of meer van deze genootschappen samenwerken, zendtijd heeft verleend voor een periode van vijf jaren, wordt deze zendtijd met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet van rechtswege omgezet in zendtijd voor een periode van drie jaren.
1.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan de in artikel 2 bedoelde periode van drie jaren met ten hoogste twee jaren verlengen.
2.
Het Commissariaat voor de Media kan de in de artikelen 1 en 3 bedoelde periode van drie jaren met ten hoogste twee jaren verlengen.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 6
Deze wet vervalt met ingang van 1 september 2008. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden bepaald waarop deze wet vervalt.
Artikel 7
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet verkorting erkenningen duur publieke omroepen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 mei 2005
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgegeven de tweede juni 2005
De Minister van Justitie