Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 30 mei 1997, houdende bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen in de binnenvaart (Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal gewezen binnenvaartondernemers voor uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in aanmerking te doen komen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Ioaz: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ;
b. gewezen zelfstandige: de gewezen zelfstandige, bedoeld in artikel 2 van de Ioaz.
2.
In deze wet worden met gewezen zelfstandige gelijkgesteld:
b. de persoon die voldoet aan artikel 2, eerste of tweede lid, van de Ioaz en die met anderen het bedrijf of beroep heeft uitgeoefend in de vorm van een maatschap, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap, indien:
1°. de volledige zeggenschap in het bedrijf of beroep alleen of met die anderen werd uitgeoefend en
2°. de financiële risico's van het bedrijf of beroep alleen of met die anderen werden gedragen;
c. de persoon die voldoet aan artikel 2, eerste of tweede lid, van de Ioaz en die, anders dan als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet , het bedrijf of beroep heeft uitgeoefend in de vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.
Artikel 2
De voorwaarden voor het recht op uitkering krachtens de Ioaz, genoemd in artikel 5, tweede en derde lid, van die wet gelden niet ten aanzien van de gewezen zelfstandige, die:
a. in het jaar 1998 een uitkering ingevolge de Bedrijfsbeëindigingsregeling binnenvaart heeft ontvangen, en;
b. voor 1 juli 1999 een aanvraag om uitkering ingevolge de Ioaz heeft ingediend.
Artikel 3
Het recht op uitkering van de gewezen zelfstandige, bedoeld in artikel 2, ontstaat niet eerder dan met ingang van 1 januari 1999.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 5
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 1997
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven zeventiende juni 1997
De Minister van Justitie,