Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.
Wet van 13 april 2004, houdende regels in verband met de deelname van onderdanen van nieuwe lid-staten van de Europese Unie aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 10 juni 2004 (Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat regels noodzakelijk zijn, teneinde onderdanen van staten die op 1 mei 2004 toetreden tot de Europese Unie in Nederland te kunnen laten deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 10 juni 2004;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement in 2004 worden voor de toepassing van de bij of krachtens hoofdstuk Y van de Kieswet gestelde regels de staten, die kandidaat zijn om met ingang van 1 mei 2004 lid te worden van de Europese Unie, gelijkgesteld met lid-staten van de Europese Unie.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties te bepalen tijdstip.
2.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2004, dan werkt zij terug tot en met 1 maart 2004.
Artikel 3
Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke spoedwet verkiezingen Europees Parlement 2004.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 april 2004
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
De Minister van Justitie ,
Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2004
De Minister van Justitie ,