Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Organisatie van accountantsafdeling en accountantskantoor
Artikel 2. Bestuursstructuur van accountantskantoor met assurance-opdracht
Artikel 3. Citeertitel
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Overwegende dat het wenselijk is om de bepalingen in de hoofdstukken B1-291 en B2-291 van de Verordening gedragscode, na het intrekken van die verordening, op onderdelen te behouden en zodanig aan te passen dat deze aansluiten op de beroepsreglementering voor accountants per 1 januari 2014;
Gelet op artikel 24 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants;
Gehoord de leden;
Stelt de volgende nadere voorschriften vast:
1.
De accountant die het dagelijks beleid van een accountantsafdeling of een accountantskantoor bepaalt, zorgt ervoor dat de accountantsafdeling of het accountantskantoor een beleid voert dat niet strijdig is met:
a. de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants ;
b. de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten .
2.
Indien geen van de dagelijks beleidsbepalers accountant is rust de zorgplicht, bedoeld in het eerste lid, op:
a. een daartoe aangewezen accountant uit het midden van de bij de accountantsafdeling of het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden accountants; of
b. indien geen accountant daartoe is aangewezen, iedere accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan de accountantsafdeling of het accountantskantoor.
3.
De accountant, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a of b, die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantskantoor dat geen accountant als dagelijks beleidsbepaler heeft en dat een aan een assurance verwante opdracht uitvoert, zorgt ervoor dat het accountantskantoor voldoet aan:
a. de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten (AA’s); of
b. de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten (RA’s).
4.
In deze nadere voorschriften wordt verstaan onder:
a. ‘aan assurance verwante opdracht’: aan assurance verwante opdracht als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;
b. ‘accountantsafdeling’: accountantsafdeling als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen; en
c. ‘accountantskantoor’: accountantskantoor als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen.
1.
De openbaar accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantskantoor dat niet tevens een accountantsorganisatie in de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties is en dat een assurance-opdracht uitvoert, ziet erop toe dat de meerderheid van de personen die het dagelijks beleid van het accountskantoor bepalen bestaat uit accountants. Indien een accountantskantoor twee dagelijks beleidsbepalers heeft, ziet de openbaar accountant erop toe dat ten minste een van deze beleidsbepalers accountant is.
2.
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants kan ontheffing verlenen van het eerste lid. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden. Een ontheffing die voor de inwerkingtreding van deze nadere voorschriften is verleend op grond van artikel B1-291.1, tweede lid, van de Verordening gedragscode, vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten respectievelijk de ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants, wordt vanaf de inwerkingtreding geacht te zijn verleend op grond van deze nadere voorschriften.
3.
In deze nadere voorschriften wordt verstaan onder:
b. ‘openbaar accountant’: openbaar accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen.
Artikel 3. Citeertitel
Deze nadere voorschriften worden aangehaald als: Tijdelijke nadere voorschriften kwaliteitssystemen, bij afkorting: Tijdelijke NVKS.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze nadere voorschriften treden in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werken terug tot en met 1 januari 2014.