Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2003.
Besluit van 17 september 2002, houdende tijdelijke regeling voor de notariële tarieven in de onroerendgoedpraktijk van 1 oktober 2002 tot 1 april 2003 (Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 16 juli 2002, Directie Wetgeving nr. 5176843/02/6, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 54, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;
De Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2002, nr. W03.020334/1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 10 september 2002, Directie Wetgeving nr.5184341/02/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De notariële tarieven die betrekking hebben op de overdracht van onroerende zaken en teboekgestelde schepen en de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht daarop, alsmede op andere notariële werkzaamheden betreffende registergoederen, bevatten, voor zover niet anders aangegeven, minimum- en maximumtarieven waarbinnen de notaris zijn honorarium bepaalt. De tarieven voor deze werkzaamheden en de grondslag voor het tarief zijn opgenomen in de bijlage van dit besluit.
2.
Het tarief omvat alle gebruikelijke werkzaamheden, verband houdende met de notariële akte, waaronder begrepen adviezen, besprekingen, correspondentie, het ontwerpen en het verlijden van akten, alsmede de normale kantoorverschotten, zoals porti, telefoonkosten en dergelijke.
3.
Andere verschotten, zoals de kosten van registratie, de kosten van inschrijving in de openbare registers en de kadastrale kosten, zijn niet in de tarieven begrepen. Zij worden, evenals de overdrachtsbelasting, afzonderlijk op de rekening vermeld.
4.
Het honorarium wordt op hele euro's naar boven afgerond indien de berekening eindigt op  € 0,50 of meer en op hele euro's naar beneden indien de berekening eindigt op minder dan  € 0,50.
Artikel 2
Indien in één en dezelfde zaak om utiliteitsredenen meer akten worden opgemaakt, moet het tarief voor één enkele akte worden toegepast. Wel kunnen de extra verschotten in rekening worden gebracht.
Artikel 3
Indien om een bepaald rechtsgevolg te bereiken in een akte een constructie wordt gevolgd die afwijkt van de gebruikelijke, wordt desalniettemin het tarief toegepast dat is voorgeschreven voor de gebruikelijke constructie.
1.
Van de toepassing van het minimumtarief kan door het bestuur van de KNB ontheffing worden verleend, indien dit in het bijzondere geval redelijk is.
2.
Een verzoek tot ontheffing moet door de notaris schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend.
3.
Het bestuur zendt binnen twee weken een afschrift van het verzoek om ontheffing en de daarop gegeven beslissing aan de Minister van Justitie.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2002 en vervalt op 1 april 2003.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 17 september 2002
De Minister van Justitie,
De Minister van Economische Zaken a.i.,
Uitgegeven zesentwintigste september 2002
De Minister van Justitie,