Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI. Overgangsrecht inkomstenbelasting
Artikel XVII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Technische herstelwet 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 december 2003 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Technische herstelwet 2003)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige daarmee samenhangende wetten, wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische en redactionele verbeteringen aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt Belastingplan 2002 II – Economische infrastructuur.]
Artikel VI
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel XI
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XVI. Overgangsrecht inkomstenbelasting
Artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt bij het begin van het kalenderjaar 2004 niet toegepast met betrekking tot het in artikel 3.127, derde lid, vermelde bedrag van € 10 571.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
Artikel I, onderdeel M en artikel II, onderdelen C en D, werken terug tot en met 1 januari 2001.
3.
Artikel IV, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 januari 2002.
5.
Artikel VII, onderdeel A eerste lid en de artikelen XI, XII, XIII en XIV, werken terug tot en met 1 april 2003.
6.
Artikel VIII, onderdeel C, werkt terug tot en met 4 september 2003.
7.
Artikel I, onderdelen J en K, en artikel XVI, werken terug tot en met 1 januari 2004.
8.
Artikel I, onderdelen B, C, D, E, F, G, H, artikel IV, onderdeel A, en artikel XV treden in werking met ingang van 1 januari 2005.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 2003
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2003
De Minister van Justitie ,