Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
- Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
1.
Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd: € 685,–.
2.
Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in artikel 3 van dit besluit verschuldigd.
1.
Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) is het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.
2.
Voor het samenvatten en evalueren zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 3 verschuldigd.
3.
Voor de beoordeling zijn, voor zover van toepassing, de bedragen als genoemd in artikel 5 verschuldigd.
Artikel 29. beoordeling technische werkzame stof niet in het kader van een toelating
Voor het beoordelen buiten het kader van een (aanvraag tot) toelating van de technische werkzame stof uit andere bronnen is het volgende bedrag verschuldigd: € 840,–.
1.
De jaarlijkse vergoeding voor registratie van een op 1 februari van het jaar, waarvoor dit besluit is vastgesteld bedraagt voor een toegelaten gewasbeschermingsmiddel; € 1.345,– en voor een biocide; € 1.250,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt binnen één maand na dagtekening van het verzoek tot betaling op de bij dit verzoek aangegeven wijze.
1.
Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel of biocide zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 26, eerste lid en artikel 46, eerste lid van de wet is een bedrag verschuldigd van € 420,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.
1.
Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd: € 630,–.
2.
Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,– per uur, tot een maximum van € 4.200,–.
3.
De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l, sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, tot een maximum van € 4.200,–, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid tot een aanvraag als bedoeld in genoemde onderdelen van artikel 2, 13 en 26.
1.
Ter zake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd: € 25,–.
2.
De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.
Artikel 35. exportverklaring
Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.
Artikel 36. Overig
Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.