Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
- Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 13. algemeen
Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. een toelating van een biocide als bedoeld in artikel 49 en 55 van de wet alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 54 van de wet alsmede van een verlenging daarvan en een toelating van een biocide in het kader van herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 5.670,–
b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten biocide als bedoeld in artikel 54 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG: € 3.150,–
c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet: € 2.100,–
d. een afgeleide toelating van een biocide als bedoeld in artikel 52 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
e. een toelating van een parallel geïmporteerd biocide als bedoeld in artikel 53 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
f. een registratie van een biocide met een gering risico als bedoeld in artikel 59 van de wet, alsmede een verlenging daarvan of een uitbreiding van het gebruiksgebied daarvan: € 685,–
g. vaststelling van een kaderformulering bij een toelating als bedoeld in artikel 62 van de wet: € 2.100,–
h. de toelating van een middel dat is afgeleid van een vastgestelde kaderformulering: € 685,–
i. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biociden: € 4.675,–
j. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd biocide: € 685,–
k. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 68 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
l. een wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten biocide:
1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–
2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–
3. overige gevallen: € 685,–.
m. wijziging van de registratie als bedoeld in artikel 59 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijziging van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallen onder 3: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
n. wijziging van de samenstelling van een geregistreerd biocide: € 685,–.
Artikel 14. algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 13, zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
4.1 Analyse methode van de zuivere werkzame stof in het technisch materiaal € 630,–
4.2 Analyse methode bodem € 105,–
4.2 Analyse methode lucht € 105,–
4.2 analyse methode water € 105,–
4.2 Analyse methode in dierlijke en menselijke vloeistoffen en weefsels € 105,–
4.3 Analyse methoden in plantaardige of dierlijke producten € 210,–
5 werkzaamheid van het middel € 1.260,–
6.1.1 bepaling acute orale toxiciteit € 325,–
6.1.2 Bepaling acute percutane toxiciteit € 325,–
6.1.3 Bepaling acute inhalatoire toxiciteit € 805,–
6.1.4 bepaling van de oogirritatie € 325,–
6.1.4 bepaling van de huidirritatie € 325,–
6.1.5 bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 645,–
6.2 onderzoek naar absorptie, distributie, excretie en metabolisme bij zoogdieren kostprijs
6.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.3.2 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening € 1.285,–
6.3.3 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening € 965,–
6.4.1 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij orale toediening € 1.285,–
6.4.2 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening € 1.610,–
6.4.3 semi-chronische toxiciteit onderzoek over 90 dagen bij inhalatoire toediening € 1.610,–
6.5 chronische orale toxiciteit € 1.285,–
6.6.1 in vitro onderzoek: terugmutatietest € 325,–
6.6.2 in vitro mammalian cytogenetic test € 485,–
6.6.3 in vitro onderzoek: genmutatietest in zoogdiercellen € 485,–
6.6.4 in vivo (lichaamscellen): mammalian bone marrow cytogenetic test € 805,–
6.6.5 in vivo (lichaamscellen): in ander weefsel dan bone marrow € 805,–
6.6.6 genotoxiteitsproeven (geslachtscellen) € 805,–
6.7 Onderzoek naar de carcinogeniteit € 1.930,–
6.8.1 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (per diersoort) € 1.285,–
6.8.2 multigeneratie-onderzoek € 1.930,–
6.9 Neurotoxiciteitsstudie € 965,–
6.10 Mechanistische studie, om de toxiciteitseffecten te verklaren kostprijs
6.12.4 Epidemiologische studies op de algemene populatie kostprijs
6.13 Onderzoek naar de toxiciteit bij (landbouw)huisdieren kostprijs
6.14 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling kostprijs
6.15 Onderzoek metabolisme en kinetiek in landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren € 1.285,–
6.15 Overig onderzoek metabolisme en kinetiek kostprijs
6.15 Overig onderzoek residuen kostprijs
6.16 Andere studies gerelateerd aan humane blootstelling aan de werkzame stof in het middel kostprijs
6.17 Studies om de toxicologische effecten te bepalen van metabolieten van behandelde planten kostprijs
7.1.1.1.1 Hydrolyse afbraak € 645,–
7.1.1.1.2 fotochemische afbraak in water € 965,–
7.1.1.2.1 bepaling ready biodegradability € 325,–
7.1.1.2.2 bepaling inherent biodegradability € 325,–
7.1.1.2.3 bepaling biodegradability in zeewater € 325,–
7.1.2.1.1 Aerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.1.2 Anaerobic biodegradation in RWZI € 645,–
7.1.2.2.1 biodegradatie in zoet water; aerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.2.2.2 biodegradatie in zoet water; anaerobe degradatie in water € 1.285,–
7.1.3 adsorptie/desorptie screening test € 1.285,–
7.1.4 Overige studies met betrekking tot adsorption en desorption in water/sediment systemen kostprijs
7.1.4.1 Veldtest naar accumulatie in sediment kostprijs
7.2.1 Aerobe omzetting in bodem, standaard studie € 965,–
7.2.2 Aerobe omzetting in bodem, overige studies kostprijs
7.2.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute + omzettingssnelheid in de bodem € 965,–
7.2.2.2 veldonderzoek omtrent bodemdissipatie en accumulatie € 1.930,–
7.2.2.3 Gebonden residu in bodem studies € 965,–
7.2.2.4 Andere studies mbt omzetting in bodem kostprijs
7.2.3.1 adsorptie en desorptie in de bodem € 965,–
7.2.3.2 adsorptie en desorptie van metabolieten in de bodem € 965,–
7.3.1 gegevens naar de omzettingssnelheid en omzettingsroute in de lucht € 645,–
7.3.2 Overige studies mbt gedrag en lotgevallen in lucht kostprijs
7.4.1.1 acute toxiciteit voor vissen € 485,–
7.4.1.2 acute toxiciteit ongewervelde organismen € 485,–
7.4.1.3 effecten op de groei van algen € 485,–
7.4.1.4 remming van micro-organismen in water € 1.210,–
7.4.2 Bioconcentratie studies € 645,–
7.4.3.1 semi-chronische toxiciteit voor vissen € 645,–
7.4.3.2 effecten op reproductie en groeisnelheid bij vissen € 645,–
7.4.3.3.1 bioaccumulatie bij vissen € 645,–
7.4.3.3.2 bioaccumulatie bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.4 effecten op reproductie en groeisnelheid bij ongewervelde organismen € 645,–
7.4.3.5 Effecten op andere niet-doelwit organismen (flora en fauna) € 645,–
7.4.3.5.1 effecten op sedimentorganismen € 485,–
7.4.3.5.2 effect op waterplanten € 645,–
7.5.1.1 remming van micro-organismen in bodem € 645,–
7.5.1.2 acute toxiciteit regenwormen of andere niet-doelwit bodem-organismen Kostprijs
7.5.1.3 Acute toxiciteit voor planten € 965,–
7.5.2.1 reproductie studie met andere niet-doel macro-organismen in de bodem Kostprijs
7.5.2.2 chronische test met landplanten kostprijs
7.5.3.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels € 485,–
7.5.3.1.2 Kort durende toxiciteit voor vogels € 645,–
7.5.3.1.3 reproductietoxiciteit voor vogels € 965,–
7.5.4.1 Acute toxiciteit voor bijen en andere geleedpotigen € 805,–
7.5.5 Bioconcentratie studies, terrestrisch € 645,–
7.5.5.1 Bioconcentratie, overige studies kostprijs
7.5.6 effecten op andere niet-doel organismen in de bodem Kostprijs
7.5.7.1 Overige studies met zoogdieren Kostprijs
7.5.7.1.1 acute orale toxiciteit voor zoogdieren € 325,–
7.5.7.1.2 kort durende toxiciteit voor zoogdieren € 1.285,–
7.5.7.1.3 reproductietoxiciteit voor zoogdieren € 1.930,–
Artikel 15. algemeen
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 13 zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.260,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 1.840,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–
e. criteria ten aanzien van het milieu: € 4.830,–
f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–
g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
Artikel 16. wederzijdse erkenning
In afwijking van artikel 15, zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 56 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.155,–
b. criteria ten aanzien van de toepasser: € 1.155,–
c. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 1.155,–
d. criteria ten aanzien van het milieu: 2.310,–.
Artikel 17. aanvraag
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 98/8/EG is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.
Artikel 18. samenvatten en beoordelen
Voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 17 en het opstellen van een verslag en aanbeveling omtrent het te nemen besluit, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt:
a. als bij de in behandeling name blijkt dat met een gemiddelde evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 200.000,–
b. als bij de in behandeling name blijkt dat extra gegevens moeten worden geëvalueerd en extra beoordelingen moeten worden uitgevoerd, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 250.000,–
c. als bij de in behandeling name blijkt dat met een beperkte evaluatie kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 150.000,–
d. als bij de in behandeling name blijkt dat met een evaluatie op basis van een eenvoudig dossier kan worden volstaan, bedraagt de richtprijs als voorschot: € 100.000,–.
Artikel 19. overige werkzaamheden
Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van het verslag en advies aan de Europese Commissie nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.
Artikel 20. vrijstelling voor proefdoeleinden
Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 64 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd: € 420,–.