Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 2. algemeen
Voor de indiening van de navolgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. een toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 28 en 35 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 34 van de wet, alsmede een verlenging daarvan en een toelating van een gewasbeschermingsmiddel in het kader van een herregistratie nadat een werkzame stof is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 5.670,–
b. in afwijking van sub a, een aanvraag tot herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op bijlage Ibij Richtlijn 91/414/EEG: € 3.150,–
c. wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet: € 3.150,–
d. een afgeleide toelating van een gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 32 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
e. een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 33 van de wet alsmede een verlenging daarvan: € 685,–
f. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel alsmede een vereenvoudigde uitbreiding van de toelating als bedoeld in artikel 31 van de wet: € 4.675,–
g. een uitbreiding van het gebruiksgebied van een afgeleide toelating of van een toelating van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel: € 685,–
h. wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 41 van de wet:
1. administratieve wijziging: € 210,–
2. wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing voor zover niet vallend onder sub 3.: € 685,–
3. wijziging van de verpakking en etikettering: € 685,–
4. overige gevallen: € 685,–
i. wijziging van de samenstelling van een toegelaten en een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel:
1. indien bij de aanvraag onderzoeksgegevens moeten worden overgelegd: € 4.675,–
2. indien sprake is van wijziging van de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing): € 840,–
3. overige gevallen: € 685,–.
Artikel 3. stofgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende stofgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.6 de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel totaal € 5.620,–
       
1 en 4.2 de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden totaal € 630,–
2 de fysisch chemische eigenschappen van een stof totaal € 630,–
       
  de residuanalysemethoden voor de werkzame stof/metaboliet    
4.3 voor de bepaling van residuen op planten, plantaardige producten, levensmiddelen en diervoeder totaal € 210,–
4.4 voor de bepaling van residuen in de bodem totaal € 105,–
4.5 voor de bepaling van residuen in drink en oppervlaktewater totaal € 105,–
4.7 voor de bepaling van residuen in de lucht totaal € 105,–
4.8 voor de bepaling van residuen in lichaamsvloeistoffen en weefsels totaal € 105,–
       
  de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet    
5.1. metabolisme en kinetiek in proefdieren totaal € 4.820,–
  acute toxiciteit    
5.2.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 325,–
5.2.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 325,–
5.2.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 805,–
5.2.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 325,–
5.2.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 325,–
5.2.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 645,–
  kortdurend toxiciteitsonderzoek    
5.3.1 onderzoek over 28 dagen bij orale toediening totaal € 1.285,–
5.3.2 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (rat) totaal € 1.285,–
5.3.3 onderzoek over 90 dagen bij orale toediening (2de dier) totaal € 1.285,–
5.3.4 onderzoek over 1-2 jaar bij orale toediening (hond) totaal € 1.285,–
5.3.5 onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening totaal € 965,–
5.3.6 onderzoek over 90 dagen inhalatoire toediening totaal € 1.610,–
5.3.7 onderzoek over 28 dagen bij dermale toediening totaal € 1.285,–
5.3.8 onderzoek over 90 dagen bij dermale toediening totaal € 1.610,–
  genotoxiciteitsproeven in vitro    
5.4.1 Salmonella typhimurium terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Escherichia coli terugmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae genmutatietest totaal € 325,–
5.4.1 Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay totaal € 325,–
5.4.2 in vitro mammalian cytogenetic test totaal € 485,–
5.4.2 in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells totaal € 485,–
5.4.3 genmutatietest in zoogdiercellen totaal € 485,–
5.4.3 DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells totaal € 485,–
  gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen)    
5.4.4 micronucleus test totaal € 805,–
5.4.5 mammalian bone marrow cytogenetic test totaal € 805,–
5.4.5 vlekkentest bij muizen totaal € 805,–
5.4.5 unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells totaal € 805,–
5.4.5 mouse heritable translocation assay totaal € 805,–
  sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster totaal € 805,–
  genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen)    
5.4.6 rodent dominant lethal test totaal € 805,–
5.4.6 mammalian spermatogonial chromosome aberration test totaal € 805,–
5.5.1 toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit totaal € 1.930,–
5.6.1 multigeneratieonderzoek totaal € 1.930,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) totaal € 1.285,–
5.6.10 onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij 2e soort, meestal konijn) totaal € 1.285,–
5.7.1. acute neurotoxiciteit bij de rat totaal € 965,–
5.7.2 onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit totaal € 1.285,–
5.8–5.10 overige toxiciteit of medische gegevens kostprijs kostprijs
       
  residuen van de werkzame stof/metaboliet in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
6.1.1, 6.1.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd gewas groep € 645,–
6.2.1 gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten zijn geleverd studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
6.2.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
6.2.3 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
6.2.4 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
6.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
6.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
6.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
6.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
  onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
6.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
6.5.1. eigenschappen van het residu studie € 965,–
6.5.2. pulp en balans studies, follow-up studies studie € 645,–
6.6.1 bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) gelabelde w.s. € 1.285,–
6.6.2. bepaling van residuen in volggewassen (veldproeven) studie € 1.285,–
6.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs Kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
7.1 en 7.2.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
7.1.1. aerobe afbraakroutestudie studie € 965,–
7.1.2. anaerobe afbraak routestudie studie € 965,–
7.1.3. bodemfotolyse studie € 965,–
7.2.1/7.2.3 aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC studie € 965,–
7.2.2 aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC studie € 965,–
7.2.4/7.2.5 anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
7.3 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
7.3.1. bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
7.3.2 bodemresidustudie studie € 645,–
7.3.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
7.4 adsorptie en desorptie in de bodem    
7.4.1/7.4.2 adsorptiestudie studie € 965,–
7.4.3/7.4.4 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
7.4.5 kolomstudies met verouderd residu studie € 1.285,–
7.4.7 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
7.4.7 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
7.4.8 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
7.4.8. standaardisatiestudie studie € 1.930,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in water    
7.5 hydrolytische omzetting in water studie € 645,–
7.6 fotochemische omzetting in water studie € 965,–
7.7 ready biodegradability in water studie € 325,–
7.8 omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen studie € 1.285,–
7.9 onderzoek in de verzadigde zone studie € 1.930,–
7.4.1/7.4.2 adsorptie aan slibdeeltjes studie € 965,–
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de luch t    
7.10 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
7.12, 7.13 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van de werkzame stof/metaboliet voor in het milieu voorkomende organismen    
  vogels    
8.1.1 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
8.1.2 dieetonderzoek voor vogels quail or mallard duck totaal € 645,–
8.1.3. dieetonderzoek voor tweede vogelsoort totaal € 645,–
8.1.4 subchronische en reproductietoxiciteit totaal € 965,–
  aquatische organismen    
  vissen    
8.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
8.2.2–8.2.5 chronische toxiciteit voor vissen studie € 645,–
8.2.6 bioconcentratie bij vissen totaal € 645,–
  ongewervelde aquatische organismen    
8.3.1 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
8.3.2 chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 645,–
8.4.a effecten op de groei van algen studie € 485,–
8.6a bepaling effect op waterplanten studie € 645,–
8.5 effecten op sedimentorganismen studie € 485,–
  geleedpotigen    
  bijen    
8.7.1, 8.7.2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
8.7.4 voedingsproef met bijenbroed totaal € 645,–
  toxiciteit voor andere geleedpotigen dan bijen    
8.8 effecten op geselecteerde soorten geleedpotigen (zie middeldossier)    
  regenwormen    
8.9.1 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
8.9.2 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
  bioconcentratie in regenworm (zie middel)    
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
8.10 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
8.15 invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater totaal € 645,–
  effecten op andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
  laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
8.16.1 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
8.16.2 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs Kostprijs
       
  afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico ( MTR )    
  afleiden MTR bodem totaal € 5.780,–
  afleiden MTR water totaal € 9.795,–
  update MTR bodem totaal € 3.215,–
  update MTR water totaal € 3.215,–
Artikel 3a. Middelgegevens algemeen
Voor het samenvatten en evalueren van de navolgende middelgegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn, voor zover van toepassing, de volgende bedragen verschuldigd:
aanvraag code omschrijving per tarief
3 t/m 3.9 en 6 de werkzaamheid van het gewasbeschermingsmiddel totaal € 5.620,–
       
  de toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel    
7.1 acute toxiciteit    
7.1.1 bepaling acute orale toxiciteit totaal € 105,–
7.1.2 bepaling acute percutane toxiciteit totaal € 105,–
7.1.3 bepaling acute inhalatoire toxiciteit totaal € 105,–
7.1.4 bepaling van de huidirritatie totaal € 105,–
7.1.5 bepaling van de oogirritatie totaal € 105,–
7.1.6 bepaling van de sensibilisatie van de huid totaal € 105,–
7.1.7 studie naar combinaties van middelen kostprijs kostprijs
7.3.1 t/m 7.5.4 gegevens over blootstelling Totaal € 1.285,–
7.6 dermale absorptie    
7.6.1 in vivo onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
7.6.2 in vitro onderzoek naar dermale absorptie totaal € 1.285,–
       
  residuen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders    
8.1.1 aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd gewas groep € 645,–
8.2 aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten gewas groep € 1.285,–
  metabolisme en kinetiek bij landbouwhuisdieren    
8.2 metabolisme en kinetiek bij kip studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij geit studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij koe studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij varken studie € 1.285,–
8.2 metabolisme en kinetiek bij overige landbouwhuisdieren studie € 1.285,–
8.3 aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd gewas groep € 1.930,–
8.4 onderzoek vervoedering bij landbouwhuisdieren    
8.4.1 onderzoek vervoedering bij kip totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij geit totaal € 1.285,–
8.4.2 onderzoek vervoedering bij koe totaal € 1.285,–
8.4.3 onderzoek vervoedering bij varken totaal € 1.285,–
8.4 onderzoek vervoedering bij overige landbouwhuisdieren totaal € 1.285,–
8.5 gegevens over gevolgen bewerking/bereiding    
8.5.1 eigenschappen van het residu studie € 965,–
8.5.2 pulp en balans studie, follow-up studie studie € 645,–
8.6 bepaling van residuen in volggewassen gelabelde w.s. € 1.285,–
8.7 aantal gewasgroepen afleiden MRL gewas groep € 325,–
  overige gegevens met betrekking tot residuen kostprijs kostprijs
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in grond    
9.1 laboratoriumonderzoek omzettingsroute en omzettingssnelheid in de bodem    
9.1.1 aerobe afbraaksnelheidstudie studie € 965,–
9.1.2. anaerobe afbraak snelheidstudie studie € 965,–
9.2 veldonderzoek omtrent omzetting in de bodem    
9.2.1 bodemdissipatiestudie studie € 1.610,–
9.2.2 bodemresidustudie studie € 645,–
9.2.3 bodemaccumulatiestudie studie € 1.285,–
9.3 adsorptie en desorptie in de bodem    
9.3.1 uitspoeling uit kolommen studie € 965,–
9.3.2 lysimeteronderzoek studie € 1.930,–
9.3.2 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
9.3.3 veldonderzoek naar uitspoeling studie € 1.930,–
9.3.3 standaardisatiestudie studie € 1.930,–
       
  het gedrag van de werkzame stof/metaboliet in de lucht    
9.9 omzettingssnelheid en -route in de lucht studie € 645,–
       
9.10 monitoringgegevens/aanvullend onderzoek kostprijs kostprijs
       
  giftigheid van het gewasbeschermingsmiddel voor in het milieu voorkomende organismen    
10.1 vogels    
10.1.6 acute orale toxiciteit voor vogels studie € 485,–
10.1.7 proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
10.1.8 bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.1.9 bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
  aquatische organismen    
10.2.1 vissen    
10.2.2.1 acute toxiciteit voor vissen studie € 485,–
10.2.2.2 acute toxiciteit ongewervelde aquatische organismen studie € 485,–
10.2.2.3 effecten op de groei van algen studie € 485,–
10.2.3 microcosmos-/mesocosmosstudie studie € 5.140,–
10.2.5.1 chronische blootstelling vis studie € 645,–
10.2.5.2 aanvullende studies aquatische organismen (Early Life Stage) studie € 645,–
10.2.5.3 aanvullende studies aquatische organismen (Fish Life Cycle Test) studie € 645,–
10.2.6.1a chronische daphnia 21 dagen studie € 645,–
10.2.6-7 aanvullend onderzoek effecten op aquatische organismen kostprijs kostprijs
  gewervelde terrestrische organismen m.u.v. vogels    
10.3.2.2. bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad studie € 1.610,–
10.3.2.3. bepaling effecten secundaire vergiftiging studie € 2.570,–
10.3.3. proeven onder veldomstandigheden studie € 3.855,–
  geleedpotigen    
10.4.2.1-2 acute toxiciteit voor bijen studie € 805,–
10.4.3 residuproef met bijen totaal € 645,–
10.4.4 kooiproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.5 veldproeven met bijen studie € 1.930,–
10.4.7 tunnelproeven met bijen studie € 1.930,–
  andere geleedpotigen dan bijen    
10.5.1 proeven op standaard laboratoriumschaal studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (natuurlijk substraat) studie € 645,–
10.5.2 proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue) studie € 965,–
10.5.3 proeven onder semi-veldomstandigheden studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (single species) studie € 1.930,–
10.5.4 veldproeven (multispecies) studie € 5.140,–
  regenwormen    
10.6.2 acute toxiciteit regenwormen studie € 405,–
10.6.3 subletale effecten op regenwormen studie € 645,–
10.6.5 bioconcentratie (residu) in regenworm totaal € 645,–
10.6.4 veldstudies met regenwormen studie € 2.570,–
10.6.6 effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem studie € 645,–
10.6.7 litterbag studie   € 1.285,–
  niet-doel micro-organismen in de bodem    
10.7.1 stikstofbinding en koolstofmineralisatie studie € 645,–
10.7.2 overige studies ten aanzien van effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem kostprijs kostprijs
       
  andere niet-doelwitorganismen (flora/fauna)    
10.8.1 laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten studie € 965,–
10.8.1.4. veldstudies (single species) terrestrische planten studie € 1.930,–
10.8.1.4. veldstudies (multispecies) terrestrische planten studie € 5.140,–
10.8.2 laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna studie € 485,–
10.8, 10.9 laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
10.8, 10.9 veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen kostprijs kostprijs
Artikel 4. micro-organismen
In afwijking van artikel 3 zijn voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2, onder a betreffende een gewasbeschermingsmiddel op basis van micro-organismen, de volgende bedragen verschuldigd:
a. samenstelling en biologische eigenschappen van het middel en het micro-organisme: € 4.675,–
b. de werkzaamheid van het middel: € 5.620,–
c. de toxiciteit van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en de omzettingsproducten:
1. acute toxiciteit:
a. bepaling acute orale toxiciteit: € 105,–
b. bepaling acute inhalatoire toxiciteit: € 105,–
c. bepaling acute percutane toxiciteit: € 105,–
d. bepaling van de huidirritatie: € 105,–
e. bepaling van de oogirritatie: € 105,–
f. bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 105,–
2. basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme: € 685,–
3. acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit:
a. acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
b. acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
c. acute intraperitoneale/subcutane eenmalige dosis: € 840,–
4. genotoxiciteitsproeven in vitro:
a. Salmonella typhimurium terugmutatietest: € 420,–
b. Escherichia coli terugmutatietest: € 420,–
c. genmutatietest in zoogdiercellen: € 420,–
d. Saccharomyces cerevisiae genmutatietest: € 420,–
e. in vitro mammalian cytogenetic test: € 420,–
f. in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells: € 420,–
g. Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay: € 420,–
h. DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells: € 420,–
5. celkweek onderzoek: € 685,–
6. informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn: € 995,–
7. effecten op de gezondheid na herhaalde inhalatoire blootstelling: € 995,–
8. gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen):
a. micronucleus test: € 420,–
b. mammalian bone marrow cytogenetic test: € 420,–
c. vlekkentest bij muizen: € 420,–
d. unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells: € 420,–
e. mouse heritable translocation assay: € 420,–
f. sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster. € 420,–
9. genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen):
a. rodent dominant lethal test: € 420,–
b. mammalian spermatogonial chromosome aberration test: € 420,–
10. gegevens over blootstelling:
a. meting blootstelling toepasser: € 1.205,–
b. meting blootstelling werknemer: € 1.205,–
11. bepaling dermale absorptie: € 1.205,–
12. toxicologische gegevens niet-werkzame stoffen: € 1.205,–
13. aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen: € 1.205,–
d. residuen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders:
1. residuproeven: € 1.785,–
2. persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders: € 1.260,–
3. niet levensvatbare/levensvatbare residuen: € 685,–
e. het gedrag van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en zijn omzettingsproducten in het milieu:
1. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in de bodem: € 575,–
2. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
3. gegevens over concentraties in lucht: € 575,–
4. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in de bodem: € 575,–
5. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
6. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in lucht: € 575,–
f. effecten van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen, en de omzettingsproducten op niet-doelorganismen:
1. effecten op vogels: € 575,–
2. effecten op aquatische organismen:
a. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis: € 575,–
b. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen: € 575,–
c. effecten op de algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit: € 575,–
d. effecten op andere planten dan algen: € 575,–
3. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen: € 1.205,–
4. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen: € 1.205,–
5. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen: € 575,–
6. effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem: € 575,–
7. aanvullend onderzoek: € 1.205,–
g. indien voor enig aspect studies overlegd worden, welke niet onder de voornoemde posten vallen, zijn de tarieven van artikel 3 van toepassing.
Artikel 5. algemeen
Voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag als bedoeld in artikel 2 zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 1.260,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen: € 840,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 2.520,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,–
2. ecotoxicologie: € 2.940,–
f. criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren: € 1.205,–
g. het eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten: € 1.365,–.
Artikel 5a. zaaizaadmiddel voor export
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder c. en e. zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van de beoordeling van een aanvraag voor een zaaizaadmiddel ten behoeve van export, de volgende bedragen verschuldigd:
a. criteria ten aanzien van de toepasser: € 160,–
b. criteria ten aanzien van het milieu: € 160,–.
Artikel 6. wederzijdse erkenning
In afwijking van artikel 5, aanhef en onder a, c, d en e zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 36 van de wet, de volgende bedragen verschuldigd:
a. de werkzaamheid: € 840,–
b. de fysische en chemische eigenschappen van het middel; € 315,–
c. criteria ten aanzien van de toepasser: € 2.520,–
d. criteria ten aanzien van de volksgezondheid: € 630,–
e. criteria ten aanzien van het milieu:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 1.155,–
2. ecotoxicologie: € 1.995,–.
1.
Artikel 5, sub a, is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet.
2.
In afwijking van artikel 5, sub b., is voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot uitbreiding van de toepassing van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 31, van de wet, het volgende bedrag verschuldigd: € 210,–.
Artikel 8. herregistratie van een voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel
In afwijking van artikel 5 zijn voor de beoordeling van de navolgende aspecten en criteria in het kader van een aanvraag tot herregistratie van een in Nederland voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 34 van de wet, op basis van een nieuwe stof die is geplaatst op Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, de volgende bedragen verschuldigd:
a. voor de beoordeling van de werkzaamheid: € 840,–
b. voor de beoordeling van het risico ‘toepasser’: € 1.470,–
c. voor de beoordeling van het risico ‘volksgezondheid’: € 1.470,–
d. voor de beoordeling van het risico ‘milieu’:
1. gedrag en lotgevallen in het milieu: € 630,–
2. ecotoxicologie: € 1.155,–.
1.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een (nieuwe) werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, is het volgende bedrag verschuldigd: € 12.500,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot plaatsing van een werkzame stof zijnde een micro-organismen, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd: € 6.500,–.
3.
In afwijking van het eerste lid is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verlenging van de opneming van werkzame stoffen in bijlage I bij Richtlijn 91/414 EEG (‘Annex I renewal’), dan wel een aanvraag voor de beoordeling van werkzame stoffen die niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG zijn opgenomen (‘resubmission’), het volgende bedrag verschuldigd: € 685,–.
1.
Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, eerste lid, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 150.000,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 9, tweede lid, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 25.000,–.
1.
Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in het eerste lid van artikel 9, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 75.000,–.
2.
In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 9, tweede lid nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 7.500,–.
3.
Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld in het derde lid van artikel 9 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt: € 12.500,–.
Artikel 12. vrijstelling voor proefdoeleinden
Voor de indiening van een aanvraag voor een vrijstelling ten behoeve van een proef of experiment als bedoeld in artikel 37 van de wet, is het volgende bedrag verschuldigd:
a. indien geen ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 210,–
b. indien ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd:
1. het basisbedrag: € 260,–
2. per 5 gewassen waarvoor ontheffing van de voorwaarde dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen, wordt aangevraagd: € 105,–.