Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
- Hoofdstuk 2. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 3. Biociden op basis van in bijlage I of Ia bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 4. Bijzondere procedures voor aanvragen inzake nog niet in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG en bijlagen I, Ia of Ib bij richtlijn 98/8/EG opgenomen werkzame stoffen
+ Hoofdstuk 5. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Tarievenbesluit Ctgb 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 4. micro-organismen
In afwijking van artikel 3 zijn voor het samenvatten en evalueren van de navolgende gegevens, die zijn overlegd bij een aanvraag als bedoeld in artikel 2, onder a betreffende een gewasbeschermingsmiddel op basis van micro-organismen, de volgende bedragen verschuldigd:
a. samenstelling en biologische eigenschappen van het middel en het micro-organisme: € 4.675,–
b. de werkzaamheid van het middel: € 5.620,–
c. de toxiciteit van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en de omzettingsproducten:
1. acute toxiciteit:
a. bepaling acute orale toxiciteit: € 105,–
b. bepaling acute inhalatoire toxiciteit: € 105,–
c. bepaling acute percutane toxiciteit: € 105,–
d. bepaling van de huidirritatie: € 105,–
e. bepaling van de oogirritatie: € 105,–
f. bepaling van de sensibilisatie van de huid: € 105,–
2. basisinformatie toxiciteit van het micro-organisme: € 685,–
3. acute toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit:
a. acute orale toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
b. acute inhalatoire toxiciteit, pathogeniteit en infectiviteit: € 840,–
c. acute intraperitoneale/subcutane eenmalige dosis: € 840,–
4. genotoxiciteitsproeven in vitro:
a. Salmonella typhimurium terugmutatietest: € 420,–
b. Escherichia coli terugmutatietest: € 420,–
c. genmutatietest in zoogdiercellen: € 420,–
d. Saccharomyces cerevisiae genmutatietest: € 420,–
e. in vitro mammalian cytogenetic test: € 420,–
f. in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells: € 420,–
g. Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay: € 420,–
h. DNA damage and repair/unscheduled DNA synthesis in mammalian cells: € 420,–
5. celkweek onderzoek: € 685,–
6. informatie over toxiciteit en pathogeniteit op de korte termijn: € 995,–
7. effecten op de gezondheid na herhaalde inhalatoire blootstelling: € 995,–
8. gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen):
a. micronucleus test: € 420,–
b. mammalian bone marrow cytogenetic test: € 420,–
c. vlekkentest bij muizen: € 420,–
d. unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells: € 420,–
e. mouse heritable translocation assay: € 420,–
f. sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster. € 420,–
9. genotoxiteitsproeven in vivo (geslachtscellen):
a. rodent dominant lethal test: € 420,–
b. mammalian spermatogonial chromosome aberration test: € 420,–
10. gegevens over blootstelling:
a. meting blootstelling toepasser: € 1.205,–
b. meting blootstelling werknemer: € 1.205,–
11. bepaling dermale absorptie: € 1.205,–
12. toxicologische gegevens niet-werkzame stoffen: € 1.205,–
13. aanvullend onderzoek naar combinaties van gewasbeschermingsmiddelen: € 1.205,–
d. residuen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen in/op behandelde producten, levensmiddelen en diervoeders:
1. residuproeven: € 1.785,–
2. persistentie en waarschijnlijke vermeerdering in of op gewassen, levensmiddelen of diervoeders: € 1.260,–
3. niet levensvatbare/levensvatbare residuen: € 685,–
e. het gedrag van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen en zijn omzettingsproducten in het milieu:
1. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in de bodem: € 575,–
2. gegevens over levensvatbaarheid en populatiedynamiek in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
3. gegevens over concentraties in lucht: € 575,–
4. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in de bodem: € 575,–
5. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in natuurlijk sediment/watersystemen: € 575,–
6. gegevens over de mogelijke verspreiding van het micro-organisme in lucht: € 575,–
f. effecten van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen, en de omzettingsproducten op niet-doelorganismen:
1. effecten op vogels: € 575,–
2. effecten op aquatische organismen:
a. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij vis: € 575,–
b. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij ongewervelde zoetwaterorganismen: € 575,–
c. effecten op de algengroei, groeisnelheid en herstelcapaciteit: € 575,–
d. effecten op andere planten dan algen: € 575,–
3. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij bijen: € 1.205,–
4. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij andere geleedpotigen dan bijen: € 1.205,–
5. toxiciteit, infectiviteit en pathogeniteit bij regenwormen: € 575,–
6. effecten op niet-doel micro-organismen in de bodem: € 575,–
7. aanvullend onderzoek: € 1.205,–
g. indien voor enig aspect studies overlegd worden, welke niet onder de voornoemde posten vallen, zijn de tarieven van artikel 3 van toepassing.