Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 3 juni 2009 houdende regelen betreffende per kalenderjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen (Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering)
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
Gelet op artikel 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op artikel 4:58 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Algemene wet bestuursrecht
begroting: de begroting van inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap voor een bepaald jaar;
secretaris: secretaris van het bedrijfschap;
subsidie: op grond van de begroting per kalenderjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidie;
wet: de .
Artikel 2
Op de door het bestuur per kalenderjaar te verstrekken subsidies aan rechtspersonen is afdeling 4.2.8 van de wet van toepassing met inachtneming van de navolgende bepalingen.
Artikel 3
De aanvraag van de subsidie wordt voor 15 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor subsidie wordt gevraagd bij het dagelijks bestuur ingediend.
Artikel 4
De secretaris of een door hem daartoe gemandateerde medewerker van het bedrijfschap is toezichthouder als bedoeld in artikel 4:59 van de wet.
Artikel 5
De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het dagelijks bestuur voor het verrichten van de rechtshandelingen als genoemd in artikel 4:71 van de wet.
Artikel 6
Het bestuur kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.
Artikel 7
De subsidieontvanger dient binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar bij het dagelijks bestuur een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.
Artikel 8
Het bestuur kan zich met betrekking tot het te voeren subsidiebeleid of de te nemen beschikkingen tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling laten adviseren door een door het bestuur in te stellen commissie.
Artikel 9
Beschikkingen tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling worden namens het bestuur gegeven door de secretaris.
Artikel 10
Het Besluit subsidieregeling Bedrijfschap Horeca en Catering wordt ingetrokken.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering.
Zoetermeer, 3 juni 2009
voorzitter
secretaris