Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 1992, houdende Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op de toestand van 's Rijks financiën, mede in relatie tot de thans verwachte prijsstijging in 1993, noodzakelijk is om in te grijpen in de voor dat jaar vastgestelde programma's van eisen voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De programma's van eisen voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding onderscheidenlijk de andere voorzieningen die op grond van artikel 92 onderscheidenlijk artikel 90 van de Wet op het basisonderwijs ( Stb. 1986, 256) zijn vastgesteld voor het jaar 1993 vervallen.
2.
In plaats van de in het eerste lid bedoelde programma's van eisen stelt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen in afwijking van de Wet op het basisonderwijs nieuwe programma's van eisen vast, waarbij de bedragen worden berekend door de bedragen op basis van het prijsniveau in 1992 te verhogen met 2,4%. Deze programma's van eisen vormen in afwijking van de Wet op het basisonderwijs de grondslag voor de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding onderscheidenlijk de andere voorzieningen voor het jaar 1993.
1.
De programma's van eisen voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding onderscheidenlijk de andere voorzieningen die op grond van artikel 89 onderscheidenlijk artikel 88 j van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs ( Stb. 1987, 614) zijn vastgesteld voor het jaar 1993 vervallen.
2.
In plaats van de in het eerste lid bedoelde programma's van eisen stelt de Minister van Onderwijs en Wetenschappen in afwijking van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs nieuwe programma's van eisen vast, waarbij de bedragen worden berekend door de bedragen op basis van het prijsniveau in 1992 te verhogen met 2,4%. Deze programma's van eisen vormen in afwijking van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs de grondslag voor de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding onderscheidenlijk de andere voorzieningen voor het jaar 1993.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1992, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1993.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 23 december 1992
De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
Uitgegeven de dertigste december 1992
De Minister van Justitie,