Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 28 januari 1993, houdende financiële sancties tegen Servië en Montenegro
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken, van 28 december 1992, nr WJB 92/1594, gedaan mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken;
Gelet op de artikelen 2, 3 en 9 van de Sanctiewet 1977 ( Stb. 1980, 93);
De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 1993, nr W02.93.0007);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens onze Minister van Buitenlandse Zaken, van 27 januari 1993, nr WJB 93/47;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het is een ieder verboden, zonder door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën verleende ontheffing, hetzij langs directe, hetzij langs indirecte weg, enige beheers- of beschikkingshandeling te verrichten met betrekking tot gelden of activa die bij in Nederland gevestigde banken of andere financiële instellingen worden aangehouden en die direct of indirect, geheel of in overwegende mate, toebehoren aan de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië en Montenegro), aldaar woonachtige of verblijvende personen, aldaar gevestigde openbare lichamen, aldaar gevestigde rechtspersonen en filialen of bijkantoren aldaar van rechtspersonen die elders zijn gevestigd.
Artikel 2
Het is een ieder verboden, zonder door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën verleende ontheffing, hetzij langs directe, hetzij langs indirecte weg, betalingen te verrichten, op welke wijze dan ook, naar de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië en Montenegro).
1.
Het is een ieder verboden, zonder door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën verleende ontheffing, hetzij langs directe, hetzij langs indirecte weg, kapitaal of andere financiële middelen ter beschikking te stellen aan de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië en Montenegro), aan aldaar woonachtige of verblijvende personen, aldaar gevestigde openbare lichamen, aldaar gevestigde rechtspersonen en filialen of bijkantoren aldaar van rechtspersonen die elders zijn gevestigd.
2.
Onder het ter beschikking stellen van andere financiële middelen wordt mede verstaan het stellen of verlengen van garanties, onder welke naam dan ook.
1.
Het is een ieder verboden zonder door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën verleende ontheffing een financiële dienst te verrichten ten behoeve van enige natuurlijke persoon, enig openbaar lichaam of enige rechtspersoon in verband met het uitoefenen van enige economische activiteit in de "Federale Republiek Joegoslavië" (Servië en Montenegro).
2.
In afwijking van het eerste lid is het aan in Nederland gevestigde banken en andere financiële instellingen toegestaan gelden of activa als bedoeld in artikel 1 , die op 27 april 1993 bij hen aanwezig waren, onder zich te houden.
Artikel 4
Het is een ieder verboden, zonder door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën verleende ontheffing, op welke wijze dan ook medewerking te verlenen aan handelingen die ingevolge de artikelen 1 tot en met 3 a verboden zijn.
Artikel 5
Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën kunnen gezamenlijk vrijstelling en, op daartoe strekkend verzoek, ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 4 .
Artikel 6
Ontheffingen die door of namens Onze Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën zijn verleend van bepalingen van de Sanctiebeschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro en van bepalingen van de Sanctie-beschikking betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro II worden beschouwd als ontheffingen van de overeenkomstige bepalingen van dit besluit.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 1993.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Sanctiebesluit betalingsverkeer en financiële dienstenverkeer Servië en Montenegro.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 januari 1993
De Minister van Buitenlandse Zaken,
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de tweede februari 1993
De Minister van Justitie,