Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten
+ Paragraaf 2. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Samenvoeging gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 31 mei 2001 tot samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, tevens wijziging van de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht opgeheven.
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Artikel 3
Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren ingedeeld bij de provincie Noord-Holland, waarbij de grens tussen de provincies Utrecht en Noord-Holland wordt gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.
Artikel 4
Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling , in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.
Artikel 5
Voor de op te heffen gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht wordt de nieuwe gemeente Wijdemeren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling :
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.
1.
Voor de nieuwe gemeente Wijdemeren wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
2.
Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Nederhorst den Berg belast.
3.
Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de bij deze wet ingestelde gemeente.
4.
De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente Wijdemeren eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling
Artikel 7
[Wijzigt de Wet op de rechterlijke indeling.]
Artikel 8
[Wijzigt de Politiewet 1993.]
Artikel 9
[Wijzigt de Kieswet.]
Artikel 10
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 2001
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de twaalfde juli 2001
De Minister van Justitie,